Chinese Notes
Chinese Notes

verb to move one's abode / to shift / to migrate
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Unihan '徙')

Contained in

迁徙转徙

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷四十 志第十六 地理一 Volume 40 Treatises 16: Geography 1 52
History of Song 《宋史》 卷三百〇一 列傳第六十 邊肅 梅詢 馬元方 薛田 寇瑊 楊日嚴 李行簡 章頻 陳琰 李宥 張秉 張擇行 鄭向 郭稹 趙賀 高覿 袁抗 徐起 張旨 齊廓 鄭驤 Volume 301 Biographies 60: Bian Su, Mei Xun, Ma Yuanfang, Xue Tian, Kou Jian, Yang Riyan, Li Xingjian, Zhang Pin, Chen Yan, Li You, Zhang Bing, Zhang Zhaixing, Zheng Xiang, Guo Zhen, Zhao He, Gao Di, Yuan Kang, Xu Qi, Zhang Zhi, Qi Kuo, Zheng Xiang 47
History of Song 《宋史》 卷三百二十六 列傳第八十五 景泰 王信 蔣偕 張忠 郭恩 張岊 張君平 史方 盧鑑 李渭 王果 郭諮 田敏 侍其曙 康德輿 張昭遠 Volume 326 Biographies 85: Jing Tai, Wang Xin, Jiang Xie, Zhang Zhong, Guo En, Zhang Jie, Zhang Junping, Shi Fang, Lu Jian, Li Wei, Wang Guo, Guo Zi, Tian Min, Shi Qishu, Kang Deyu, Zhang Zhaoyuan 46
History of Ming 《明史》 卷四十一 志第十七 地理二 Volume 41 Treatises 17: Geography 2 45
History of Song 《宋史》 卷二百九十九 列傳第五十八 狄棐 郎簡 孫祖德 張若谷 石揚休 祖士衡 李垂 張洞 李仕衡 李溥 胡則 薛顏 許元 鍾離瑾 孫沖 崔嶧 田瑜 施昌言 Volume 299 Biographies 58: Di Fei, Lang Jian, Sun Zude, Zhang Ruogu, Shi Yangxiu, Zu Shiheng, Li Chui, Zhang Dong, Li Shiheng, Li Pu, Hu Ze, Xue Yan, Xu Yuan, Zhong Lijin, Sun Chong, Cui Yi, Tian Yu, Shi Changyan 42
History of Song 《宋史》 卷三百 列傳第五十九 楊偕 王沿 杜杞 楊畋 周湛 徐的 姚仲孫 陳太素 馬尋 杜曾 李虛己 張傅 俞獻卿 陳從易 楊大雅 Volume 300 Biographies 59: Yang Xie, Wang Yan, Du Qi, Yang Tian, Zhou Zhan, Xu De, Yao Zhongsun, Chen Taisu, Ma Xun, Du Ceng, Li Xuji, Zhang Fu, Yu Xianqing, Chen Congyi, Yang Daya 37
History of Song 《宋史》 卷三百〇四 列傳第六十三 周渭 梁鼎 范正辭 劉師道 王濟 方偕 曹穎叔 劉元瑜 楊告 趙及 劉湜 王彬 仲簡 Volume 304 Biographies 63: Zhou Wei, Liang Ding, Fan Zhengci, Liu Shidao, Wang Ji, Fang Xie, Cao Yingshu, Liu YuanYu, Yang Gao, Zhao Ji, Liu Shi, Wang Bin, Zhong Jian 37
History of Song 《宋史》 卷三百二十四 列傳第八十三 石普 張孜 許懷德 李允則 張亢 劉文質 趙滋 Volume 324 Biographies 83: Shi Pu, Zhang Zi, Xu Huaide, Li Yunze, Zhang Kang, Liu Wenzhi, Zhao Zi 36
History of Ming 《明史》 卷四十五 志第二十一 地理六 Volume 45 Treatises 21: Geography 6 35
History of Song 《宋史》 卷二百九十 列傳第四十九 Cao Liyong, Sun JiYe, Zhang Qi, Yang Chongxun, Xia Shouen, Di Qing, Zhang Yu, Sun Jie, Guo Kui Volume 290 Biographies 49: 35

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
东徙 東徙 東徙渡河 The Book of Songs 《詩經》 國風‧鄘‧定之方中 Lessons from the states - Odes of Yong - Ding Zhi Fang Zhong 7
徙居 徙居 文公徙居楚丘 The Book of Songs 《詩經》 國風‧鄘‧定之方中 Lessons from the states - Odes of Yong - Ding Zhi Fang Zhong 4
颉徙 頡徙 令不得頡徙 Guanzi 《管子》 匡君小匡第二十 Chapter 20: Kuang Jun Xiao Kuang 3
移徙 移徙 及至其移徙之 Huainanzi 《淮南子》 卷九 主術訓 Chapter 9: The Sovereign's Methods 3
徙一 徙一 右徙一歲而移 Huainanzi 《淮南子》 卷三 天文訓 Chapter 3: Celestial Phenomena 3
一徙 一徙 故舜一徙成邑 Guanzi 《管子》 治國第四十八 Chapter 48: Ruling the State 3
外徙 外徙 禁外徙 Huainanzi 《淮南子》 卷三 天文訓 Chapter 3: Celestial Phenomena 3
欲徙 欲徙 而欲徙於越 Han Feizi 《韓非子》 說林上第二十二 Chapter 22: Collections of Persuasions I 2
能徙 能徙 有能徙此南門之外者 Han Feizi 《韓非子》 內儲說上七術第三十 Chapter 30: A Collection of Sayings I 2
三徙 三徙 星必三徙舍 Huainanzi 《淮南子》 卷十二 道應訓 Chapter 12: Responses of the Way 2