Chinese Notes
Chinese Notes

清末 Qīngmò

Qīngmò noun the final years of the Qing
Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国 , Concept: Era 时代
Notes: At the turn of the 20th century

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷四一 列傳第三三  暴顯 皮景和 鮮于世榮 綦連猛 元景安 獨孤永業 傅伏 高保寧 Volume 41 Biographies 33: Bao Xian; Pi Jinghe; Xianyu Shirong; Qilian Meng; Yuan Jing'an; Dugu Yongye; Fu Fu; Gao Baoning 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷八  齊本紀下第八: 世祖武成帝 後主 幼主 Volume 8 Northern Qi Annals 3: Emperor Shizu Wucheng, Later Rulers, Younger Rulers 1
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十八 列傳第十   孫騰 高隆之 司馬子如 Volume 18 Biographies 10: Sun Teng; Gao Longzhi; Sima Ziru 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十四 列傳第四十二: 孫騰 高隆之 司馬子如 竇泰 尉景 婁昭 厙狄干 韓軌 段榮 斛律金 Volume 54 Biographies 42: Sun Teng, Gao Longzhi, Sima Ziru, Doutai, Wei Jing, Lou Zhao, She Digan, Han Gui, Duan Rong, Hu Lujin 1
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷四五 列傳第三七  文苑 Volume 45 Biographies 37: Men of Letters 1
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷八  補帝紀第八 後主 幼主 Volume 8 Annals 8: Houzhu; Youzhu 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十三 列傳第四十一: 万俟普 可朱渾元 劉豐 破六韓常 金祚 劉貴 蔡雋 韓賢 尉長命 王懷 任祥 莫多婁貸文 厙狄迴洛 厙狄盛 張保洛 侯莫陳相 薛孤延 斛律羌舉 張瓊 宋顯 王則 慕容紹宗 叱列平 步大汗薩 薛脩義 慕容儼 潘樂 彭樂 暴顯 皮景和 綦連猛 元景安 獨孤永業 鮮于世榮 傅伏 Volume 53 Biographies 41: Wan Sipu, Kezhui Hunyuan, Liu Feng, Poli Hanchang, Jin Zuo, Liu Gui, Cai Jun, Han Xian, Wei Zhangming, Wan Huai, Ren Xiang, Moduoluo Daiwen, Shedi Huiluo, She Dicheng, Zhang Baoluo, Houmo Chenxiang, Xue Guyan, Hulu Qiangju, Zhang Qiong, Song Xian, Wang Ze, Murong Shaozong, Chi Lieping, Buda Hansa, Xue Xiuyi, Murong Yan, Pan Le, Peng le, Bao Xian, Pi Jinghe, Qi Lianmeng, Yuan Jingan, Dugu Yongye, Xianyu Shirong, Fu Fu 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
河清末 河清末 初河清末 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷八  補帝紀第八 後主 幼主 Volume 8 Annals 8: Houzhu; Youzhu 7