Chinese Notes
Chinese Notes

驰道 (馳道) Chídào

Chídào proper noun Chidao / National Roads
Domain: History 历史 , Subdomain: Qin Dynasty 秦朝
Notes: The national road system in the Qin Dynasty

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Records of the Grand Historian 《史記》 《滑稽列傳》 Biographies of Jesters 4
Wenxuan 《文選》 卷三十一 Scroll 31 4
Wenxuan 《文選》 卷十一 Scroll 11 4
History of Song 《宋史》 卷一百四十 志第九十三 樂十五 Volume 140 Treatises 93: Music 15 3
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷二  宋本紀中第二 文帝 孝武帝 前廢帝 Volume 2 Liu Song Annals 2: Emperor Wen, Emperor Xiaowu, Former Deposed Emperor 3
Wenxuan 《文選》 卷五 Scroll 5 3
Book of Han 《漢書》 卷十 成帝紀 Volume 10: Annals of Emperor Cheng 2
Records of the Grand Historian 《史記》 《絳侯周勃世家》 House of Zhou Bo, Marquis of Jiang 2
Records of the Grand Historian 《史記》 《李斯列傳》 Biography of Li Si 2
History of Yuan 《元史》 卷一百八十五 列傳第七十二: 呂思誠 汪澤民 干文傳 韓鏞 李稷 蓋苗 Volume 185 Biographies 72: Lu Sicheng, Wang Zemin, Gan Wenchuan, Han Yong, Li Ji, Gai Miao 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
驰道中 馳道中 有詔得令乳母乘車行馳道中 Records of the Grand Historian 《史記》 《滑稽列傳》 Biographies of Jesters 8
行驰道 行馳道 有詔得令乳母乘車行馳道中 Records of the Grand Historian 《史記》 《滑稽列傳》 Biographies of Jesters 8
治驰道 治馳道 治馳道 Records of the Grand Historian 《史記》 《秦始皇本紀》 Annals of Qin Shi Huang 4
二驰道 二馳道 罷南北二馳道 Book of Song 《宋書》 卷七 本紀第七 前廢帝 Volume 7 Annals 7: Emperor Fei I 4
夹驰道 夾馳道 則夾馳道為內仗 New Book of Tang 《新唐書》 卷四十九上   志第三十九上 百官四上 Volume 49a Treatises 44: Official Posts 4a 3
开驰道 開馳道 開馳道 Book of Sui 《隋書》 卷70 列傳第35 楊玄感 李子雄 趙元淑 斛斯政 劉元進 李密 裴仁基 Volume 70 Biographies 35: Yang Xuangan, Li Zixiong, Zhao Yuanshu, Hu Shizheng, Liu Yuanjin, Li Mi, Pei Renji 2
及驰道 及馳道 生宮牆及馳道 Book of Jin 《晉書》 卷二十八 志第十八 五行中 Volume 28 Treatises 18: Five Elements Part Two 2
南北驰道 南北馳道 由此紫極殿南北馳道之屬 Book of Song 《宋書》 卷五十七 列傳第十七 蔡廓 Volume 57 Biographies 17: Cai Kuo 2
指驰道 指馳道 指馳道而詎前 Book of Liang 《梁書》 卷八 列傳第二 昭明太子 哀太子 愍懷太子 Volume 8: Crown Prince Zhaoming; Crown Prince Ai; Crown Prince Minhuai 2
驰道内 馳道內 弘之於姚泓馳道內 Book of Song 《宋書》 卷四十八 列傳第八 朱齡石 毛脩之 傅弘之 Volume 48 Biographies 8: Zhu Lingshi, Mao Xiuzhi, Fu Hongzhi 2