Chinese Notes
Chinese Notes

构造 (構造) gòuzào

gòuzào noun structure / composition
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '構造')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷三百〇五 列傳第一百九十三 宦官二 李芳 馮保 張鯨 陳增 梁永 陳矩 王安 魏忠賢 王體乾 崔文昇 張彝憲 高起潛 王承恩 方正化 Volume 305 Biographies 193: Officials 2 - Li Fang, Feng Bao, Zhang Jing, Chen Zeng, Liang Yong, Chen Ju, Wang An, Wei Zhongxian, Wang Tigan, Cui Wensheng, Zhang Yixian, Gao Qiqian, Wang Chengen, Fang Zhenghua 2
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十八 楊李翟應霍爰徐列傳 Volume 48: Biographies of Yang, Li, Di, Ying, Huo, Yuan, Xu 2
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十四 魏書十四 程郭董劉蔣劉傳 Volume 14: Book of Wei 14 - Biographies of Cheng, Dong, Guo, Liu, Jiang, and Liu 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷九十一    列傳第十六 溫皇甫二李姜崔 Volume 91 Biographies 16: Wen, Huang, Fu, Er, Li, Jiang, Cui 1
Book of Song 《宋書》 卷九十四 列傳第五十四 恩倖 Volume 94 Biographies 54: En Xing 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷三十九 列傳第二十九 殷孝祖 劉勉 Volume 39 Biographies 29: Yin Xiaozu, Liu Mian 1
Book of Song 《宋書》 卷十八 志第八 禮五 Volume 18 Treatises 8: Rituals 5 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十一 列傳第四十一: 桓彥範 敬暉 崔玄暐 張柬之 袁恕己 Volume 91 Biographies 41: Huan Yanfan, Jing Hui, Cui Xuanwei, Zhang Jianzhi, Yuan Shuji 1
Book of Liang 《梁書》 卷四十五 列傳第三十九 王僧辯 Volume 45: Wang Sengbian 1
Book of Song 《宋書》 卷八十六 列傳第四十六 殷孝祖 劉勔 Volume 86 Biographies 46: Yin Xiaozu, Liu Mian 1