Chinese Notes
Chinese Notes

构造 (構造) gòuzào

gòuzào noun structure / composition
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '構造')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十八 楊李翟應霍爰徐列傳 Volume 48: Biographies of Yang, Li, Di, Ying, Huo, Yuan, Xu 2
History of Ming 《明史》 卷三百〇五 列傳第一百九十三 宦官二 李芳 馮保 張鯨 陳增 梁永 陳矩 王安 魏忠賢 王體乾 崔文昇 張彝憲 高起潛 王承恩 方正化 Volume 305 Biographies 193: Officials 2 - Li Fang, Feng Bao, Zhang Jing, Chen Zeng, Liang Yong, Chen Ju, Wang An, Wei Zhongxian, Wang Tigan, Cui Wensheng, Zhang Yixian, Gao Qiqian, Wang Chengen, Fang Zhenghua 2
History of Song 《宋史》 卷十八 本紀第十八 哲宗二 Volume 18 Annals 18: Zhezong 2 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十一 列傳第四十一: 桓彥範 敬暉 崔玄暐 張柬之 袁恕己 Volume 91 Biographies 41: Huan Yanfan, Jing Hui, Cui Xuanwei, Zhang Jianzhi, Yuan Shuji 1
Book of Jin 《晉書》 卷一百一十八 載記第十八 姚興下 Volume 118 Records 18: Yao Xing Part Two 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷三十九 列傳第二十九 殷孝祖 劉勉 Volume 39 Biographies 29: Yin Xiaozu, Liu Mian 1
Book of Liang 《梁書》 卷四十五 列傳第三十九 王僧辯 Volume 45: Wang Sengbian 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十四 魏書十四 程郭董劉蔣劉傳 Volume 14: Book of Wei 14 - Biographies of Cheng, Dong, Guo, Liu, Jiang, and Liu 1
Book of Song 《宋書》 卷十八 志第八 禮五 Volume 18 Treatises 8: Rituals 5 1
Book of Wei 《魏書》 卷98 島夷蕭道成 島夷蕭衍 Volume 98: Xiao Daocheng of the Daoyi People, Xiaoyan of the Daoyi 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
构造无端 構造無端 與諸閹官構造無端 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十八 楊李翟應霍爰徐列傳 Volume 48: Biographies of Yang, Li, Di, Ying, Huo, Yuan, Xu 4