Chinese Notes
Chinese Notes

构造 (構造) gòuzào

gòuzào noun structure / composition
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Form 形态
Notes: (CC-CEDICT '構造')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷三百〇五 列傳第一百九十三 宦官二 李芳 馮保 張鯨 陳增 梁永 陳矩 王安 魏忠賢 王體乾 崔文昇 張彝憲 高起潛 王承恩 方正化 Volume 305 Biographies 193: Officials 2 - Li Fang, Feng Bao, Zhang Jing, Chen Zeng, Liang Yong, Chen Ju, Wang An, Wei Zhongxian, Wang Tigan, Cui Wensheng, Zhang Yixian, Gao Qiqian, Wang Chengen, Fang Zhenghua 2
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十八 楊李翟應霍爰徐列傳 Volume 48: Biographies of Yang, Li, Di, Ying, Huo, Yuan, Xu 2
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷三十九 列傳第二十九 殷孝祖 劉勉 Volume 39 Biographies 29: Yin Xiaozu, Liu Mian 1
Book of Song 《宋書》 卷八十六 列傳第四十六 殷孝祖 劉勔 Volume 86 Biographies 46: Yin Xiaozu, Liu Mian 1
Book of Song 《宋書》 卷九十四 列傳第五十四 恩倖 Volume 94 Biographies 54: En Xing 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四 魏書四 三少帝紀 Volume 4: Book of Wei 4 - Annals of the three young emperors 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十一 列傳第四十一: 桓彥範 敬暉 崔玄暐 張柬之 袁恕己 Volume 91 Biographies 41: Huan Yanfan, Jing Hui, Cui Xuanwei, Zhang Jianzhi, Yuan Shuji 1
Book of Jin 《晉書》 卷一百一十八 載記第十八 姚興下 Volume 118 Records 18: Yao Xing Part Two 1
Book of Song 《宋書》 卷二十三 志第十三 天文一 Volume 23 Treatises 13: Astronomy 1 1
Book of Wei 《魏書》 卷98 島夷蕭道成 島夷蕭衍 Volume 98: Xiao Daocheng of the Daoyi People, Xiaoyan of the Daoyi 1