Chinese Notes
Chinese Notes

王守仁 Wáng Shǒurén

Wáng Shǒurén proper noun Wang Shouren / Wang Yangming
Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国 , Concept: Philosopher 哲学家
Notes: (1472-1529) , born in Zhejiang, was a prominent Ming philosopher and military strategist

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百八十三 列傳第一百七十一 儒林二 Volume 283 Biographies 171: Confucian Scholars 2 16
History of Ming 《明史》 卷一百九十七 列傳第八十五 席書 霍韜 熊浹 黃宗明 黃綰 Volume 197 Biographies 85: Xi Shu, Huo Tao, Xiong Jia, Huang Zongming, Huang Wan 8
History of Ming 《明史》 卷一百九十五 列傳第八十三 王守仁 Volume 195 Biographies 83: Wang Shouren 7
History of Ming 《明史》 卷二百八十二 列傳第一百七十 儒林一 Volume 282 Biographies 170: Confucian Scholars 1 7
History of Ming 《明史》 卷二百〇二 列傳第九十 廖紀 王時中 周期雍 唐龍 王杲 周用 聞淵 劉訒 孫應奎 聶豹 李默 周延 賈應春 張永明 胡松 趙炳然 Volume 202 Biographies 90: Liao Ji, Wang Shizhong, Zhou Qiyong, Tang Long, Wang Gao, Zhou Yong, Wen Yuan, Liu Ren, Sun YingKui, Nie Bao, Li Mo, Zhou Yan, Jia Yingchun, Zhang Yongming, Hu Song, Zhao Bingran 5
History of Ming 《明史》 卷三百〇四 列傳第一百九十二 宦官一 鄭和 金英 王振 曹吉祥 懷恩 汪直 梁芳 何鼎 李廣 蔣琮 劉瑾 張永 谷大用 Volume 304 Biographies 192: Officials 1 - Zheng He, Jin Ying, Wang Zhen, Cao Jixiang, Huai En, Wang Zhi, Liang Fang, He Ding, Li Guang, Jiang Cong, Liu Jin, Zhang Yong, Gu Dayong 5
History of Ming 《明史》 卷一百九十六 列傳第八十四 張璁 桂萼 方獻夫 夏言 Volume 196 Biographies 84: Zhang Cong, Gui E, Fang Xianfu, Xia Yan 4
History of Ming 《明史》 卷二百〇七 列傳第九十五 鄧繼曾 朱淛 楊言 劉安 薛侃 楊名 郭弘化 劉世龍 張選 包節 謝廷荡鄄洍 王與齡 楊思忠 Volume 207 Biographies 95: Deng Jiceng, Zhu Zhe, Yang Yan, Liu An, Xue Kan, Yang Ming, Guo Honghua, Liu Shilong, Zhang Xuan, Bao Jie, Xie Tingdangjuansi, Wang Yuling, Yang Sizhong 4
History of Ming 《明史》 卷二百〇八 列傳第九十六 張芹 汪應軫 蕭鳴鳳 齊之鸞 袁宗儒 許相卿 顧濟 章僑 余珊 韋商臣 黎貫 彭汝實 鄭自璧 戚賢 劉繪 錢薇 洪垣 周思兼 顏鯨 Volume 208 Biographies 96: Zhang Qin, Wang Yingzhen, Xiao Mingfeng, Qi Zhiluan, Yuan Zongru, Xu Xiangqing, Gu Ji, Zhang Qiao, Yu Shan, Wei Shangchen, Li Guan, Peng Rushi, Zheng Zibi, Qi Xian, Liu Hui, Qian Wei, Hong Yuan, Zhou Sijian, Yan Jing 4
History of Ming 《明史》 卷二百 列傳第八十八 姚鏌 張嵿 伍文定 蔡天祐 詹榮 劉天和 楊守禮 張岳 郭宗臯 趙時春 Volume 200 Biographies 88: Yao Mo, Zhang 嵿, Wu Wending, Cai Tianyou, Zhan Rong, Liu Tianhe, Yang Shouli, Zhang Yue, Guo Zonggao, Zhao Shichun 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
时王守仁 時王守仁 時王守仁謫龍場驛丞 History of Ming 《明史》 卷一百九十七 列傳第八十五 席書 霍韜 熊浹 黃宗明 黃綰 Volume 197 Biographies 85: Xi Shu, Huo Tao, Xiong Jia, Huang Zongming, Huang Wan 7
王守仁学 王守仁學 最善王守仁學 History of Ming 《明史》 卷一百九十三 列傳第八十一 費宏 翟鑾 李時 顧鼎臣 嚴訥 李春芳 陳以勤 趙貞吉 高儀 Volume 193 Biographies 81: Fei Hong, Di Luan, Li Shi, Gu Dingchen, Yan Ne, Li ChunFang, Chen Yiqin, Zhao Zhenji, Gao Yi 5
伯王守仁 伯王守仁 時議新建伯王守仁罪 History of Ming 《明史》 卷二百〇二 列傳第九十 廖紀 王時中 周期雍 唐龍 王杲 周用 聞淵 劉訒 孫應奎 聶豹 李默 周延 賈應春 張永明 胡松 趙炳然 Volume 202 Biographies 90: Liao Ji, Wang Shizhong, Zhou Qiyong, Tang Long, Wang Gao, Zhou Yong, Wen Yuan, Liu Ren, Sun YingKui, Nie Bao, Li Mo, Zhou Yan, Jia Yingchun, Zhang Yongming, Hu Song, Zhao Bingran 4
主事王守仁 主事王守仁 與主事王守仁論學 History of Ming 《明史》 卷一百九十六 列傳第八十四 張璁 桂萼 方獻夫 夏言 Volume 196 Biographies 84: Zhang Cong, Gui E, Fang Xianfu, Xia Yan 3
王守仁说 王守仁說 於王守仁說頗有異同雲 History of Ming 《明史》 卷二百〇二 列傳第九十 廖紀 王時中 周期雍 唐龍 王杲 周用 聞淵 劉訒 孫應奎 聶豹 李默 周延 賈應春 張永明 胡松 趙炳然 Volume 202 Biographies 90: Liao Ji, Wang Shizhong, Zhou Qiyong, Tang Long, Wang Gao, Zhou Yong, Wen Yuan, Liu Ren, Sun YingKui, Nie Bao, Li Mo, Zhou Yan, Jia Yingchun, Zhang Yongming, Hu Song, Zhao Bingran 3
王守仁平 王守仁平 佐巡撫王守仁平桶岡 History of Ming 《明史》 卷二百 列傳第八十八 姚鏌 張嵿 伍文定 蔡天祐 詹榮 劉天和 楊守禮 張岳 郭宗臯 趙時春 Volume 200 Biographies 88: Yao Mo, Zhang 嵿, Wu Wending, Cai Tianyou, Zhan Rong, Liu Tianhe, Yang Shouli, Zhang Yue, Guo Zonggao, Zhao Shichun 3
巡抚王守仁 巡撫王守仁 南贛巡撫王守仁 History of Ming 《明史》 卷一百九十八 列傳第八十六 楊一清 王瓊 彭澤 毛伯溫 翁萬達 Volume 198 Biographies 86: Yang Yiqing, Wang Qiong, Peng Ze, Mao Bowen, Weng Wanda 3
王守仁遊 王守仁遊 從王守仁遊 History of Ming 《明史》 卷一百八十九 列傳第七十七 李文祥 孫磐 胡爟 羅僑 葉釗 戴冠 黃鞏 陸震 夏良勝 何遵 Volume 189 Biographies 77: Li Wenxiang, Sun Pan, Hu Guan, Luo Qiao, Ye Zhao, Dai Guan, Huang Gong, Lu Zhen, Xia Liangsheng, He Zun 3
王守仁代 王守仁代 後王守仁代鏌 History of Ming 《明史》 卷一百六十六 列傳第五十四 韓觀 山雲 蕭授 方瑛 李震 王信 彭倫 歐磐 張祐 Volume 166 Biographies 54: Han Guan, Shan Yun, Xiao Shou, Fang Ying, Li Zhen, Wang Xin, Peng Lun, Ōu Pan, Zhang You 2
王守仁论 王守仁論 與主事王守仁論學 History of Ming 《明史》 卷一百九十六 列傳第八十四 張璁 桂萼 方獻夫 夏言 Volume 196 Biographies 84: Zhang Cong, Gui E, Fang Xianfu, Xia Yan 2