Chinese Notes
Chinese Notes

汉英 (漢英) Hàn Yīng

Hàn Yīng noun Chinese-English
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言

Contained in

汉英词典

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百二十九 周書20: 列傳九 常思 翟光鄴 曹英 李彥頵 李暉 李建崇 王重裔 孫漢英 許遷 趙鳳 齊藏珍 王環 張彥超 張穎 劉仁贍 Volume 129 Book of Later Zhou 31: Biographies 9 - Chang Si, Di Guangye, Cao Ying, Li Yanyun, Li Hui, Li Jianchong, Wang Zhongyi, Sun Hanyin, Xu Qian, Zhao Feng, Qi Cangzhen, Wang Huan, Zhang Yanchao, Zhang Ying, Liu Renshan 6
History of Song 《宋史》 卷四百十二 列傳第一百七十一 孟珙 杜杲 王登 楊掞 張惟孝 陳咸 Volume 412 Biographies 171: Meng Gong, Du Gao, Wang Deng, Yang Shan, Zhang Weixiao, Chen Xian 2
History of Yuan 《元史》 卷一百六十五 列傳第五十二: 張禧 賈文備 解誠 管如德 趙匣剌 周全 孔元 朱國寶 張立 齊秉節 張萬家奴 郭昂 綦公直 楊賽因不花 鮮卑仲吉 完顏石柱 Volume 165 Biographies 52: Zhang Xi, Jia Wenbei, Jie Cheng, Guan Rude, Zhao Xiala, Zhou Quan, Kong Yuan, Zhu Guobao, Zhang Li, Qi Bingjie, Zhangwan Jianu, Guo Ang, Qi Gongzhi, Yangsaiyinbuhua, Xianbei Zhongji, Wanyan Shizhu 2
History of Yuan 《元史》 卷十九 本紀第十九: 成宗二 Volume 19 Annals 19: Chengzong 2 2
History of Yuan 《元史》 卷六十三 志第十五:  地理六 Volume 63 Treatises 16: Geography 6 2
History of Yuan 《元史》 卷一百六十六 列傳第五十三: 王綧 隋世昌 羅璧 劉恩 石高山 鞏彥暉 蔡珍 張泰亨 賀祉 孟德子義 鄭義 張榮實 石抹狗狗 楚鼎 樊楫 張均 信苴日 王昔剌 趙宏偉 Volume 166 Biographies 53: Wang Zhun, Sui Shichang, Luo Bi, Liu En, Shi Gaoshan, Gong Yanhui, Cai Zhen, Zhang Taiheng, He Zhi, Meng Deziyi, Zheng Yi, Zhang Rongshi, Shi Mogougou, Chu Ding, Fan Ji, Zhang Jun, Xin Juri, Wang Xila, Zhao Hongwei 2
History of Liao 《遼史》 卷五  本紀第五: 世宗 Volume 5 Annals 5: Shizong 2
History of Yuan 《元史》 卷八 本紀第八: 世祖五 Volume 8 Annals 8: Shizu 5 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百三十七 外國列傳一: 契丹 Volume 137: Foreign States Biographies 1 - Khitan 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百十一 周書2: 太祖本紀二 Volume 111 Book of Later Zhou 13: Taizu Annals 2 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
杨汉英 楊漢英 播州安撫使楊漢英進雨氈千 History of Yuan 《元史》 卷十六 本紀第十六: 世祖十三 Volume 16 Annals 16: Shizu 13 5
姚汉英 姚漢英 遣左金吾衛將軍姚漢英 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百十一 周書2: 太祖本紀二 Volume 111 Book of Later Zhou 13: Taizu Annals 2 3
孙汉英 孫漢英 絳州防禦使孫漢英卒 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百十二 周書3: 太祖本紀三 Volume 112 Book of Later Zhou 14: Taizu Annals 3 2