Chinese Notes
Chinese Notes

颇为 (頗為) pōwèi

pōwèi adverb rather / quite
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷九十一 志第四十四 河渠一 Volume 91 Treatises 44: Rivers and Canals 1 5
Book of Sui 《隋書》 卷47 列傳第12 韋世康 柳機 Volume 47 Biographies 12: Wei Shikang, Liu Ji 3
Records of the Grand Historian 《史記》 《廉頗藺相如列傳》 Biographies of Lian Po and Lin Xiangru 3
History of Song 《宋史》 卷二百六十二 列傳第二十一 李穀 昝居潤 竇貞固 李濤 王易簡 趙上交 張錫 張鑄 邊歸讜 劉溫叟 劉濤 邊光範 劉載 程羽 Volume 262 Biographies 21: Li Gu, Zan Jurun, Dou Zhengu, Li Tao, Wang Yijian, Zhao Shangjiao, Zhang Xi, Zhang Zhu, Bian Guidang, Liu Wensou, Liu Tao, Bian Guangfan, Liu Zai, Cheng Yu 3
History of Song 《宋史》 卷二百五十六 列傳第十五 趙普弟:安易 Volume 256 Biographies 15: Zhao Pudi and younger brother: Anyi 3
Book of Wei 《魏書》 卷110 食貨志六 Volume 110 Treatise 6: Finance and Economics 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十四 列傳第四十二: 孫騰 高隆之 司馬子如 竇泰 尉景 婁昭 厙狄干 韓軌 段榮 斛律金 Volume 54 Biographies 42: Sun Teng, Gao Longzhi, Sima Ziru, Doutai, Wei Jing, Lou Zhao, She Digan, Han Gui, Duan Rong, Hu Lujin 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十三 列傳第三十一: 郭祚 張彝 邢巒 李崇 Volume 43 Biographies 31: Gao Zuo, Zhang Yi, Xing Luan, Li Chong 2
History of Song 《宋史》 卷四百六十一 列傳第二百二十 方技上 趙修己 王處訥子:熙元 苗訓子:守信 馬韶 楚芝蘭 韓顯符 史序 周克明 劉翰 王懷隱 趙自化 馮文智 沙門洪蘊 蘇澄隱 丁少微 趙自然 Volume 461 Biographies 220: Medicine and Divination 1 - Zhao Xiuji, Wang Chunezi:xiyuan, Miao Xun and son: Shouxin, Ma Shao, Chu Zhilan, Han Xianfu, Shi Xu, Zhou Keming, Liu Han, Wang Huaiyin, Zhao Zihua, Feng Wenzhi, Sha Menhongyun, Su Chengyin, Ding Shaowei, Zhao Ziran 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十 列傳第一百一十: 韓愈 張籍 孟郊 唐衢 李翱 宇文籍 劉禹錫 柳宗元 韓辭 Volume 160 Biographies 110: Han Yu, Zhang Ji, Meng Jiao, Tan Qu, Liao Ao, Yu Wenji, Liu Yuxi, Liu Zongyuan, Han Ci 2