Chinese Notes
Chinese Notes

颇为 (頗為) pōwèi

pōwèi adverb rather / quite
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷九十一 志第四十四 河渠一 Volume 91 Treatises 44: Rivers and Canals 1 5
History of Song 《宋史》 卷二百五十六 列傳第十五 趙普弟:安易 Volume 256 Biographies 15: Zhao Pudi and younger brother: Anyi 3
Book of Sui 《隋書》 卷47 列傳第12 韋世康 柳機 Volume 47 Biographies 12: Wei Shikang, Liu Ji 3
History of Song 《宋史》 卷二百六十二 列傳第二十一 李穀 昝居潤 竇貞固 李濤 王易簡 趙上交 張錫 張鑄 邊歸讜 劉溫叟 劉濤 邊光範 劉載 程羽 Volume 262 Biographies 21: Li Gu, Zan Jurun, Dou Zhengu, Li Tao, Wang Yijian, Zhao Shangjiao, Zhang Xi, Zhang Zhu, Bian Guidang, Liu Wensou, Liu Tao, Bian Guangfan, Liu Zai, Cheng Yu 3
Records of the Grand Historian 《史記》 《廉頗藺相如列傳》 Biographies of Lian Po and Lin Xiangru 3
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十四 本紀第十四: 順宗 憲宗上 Volume 14 Annals 14: Shunzong, Xianzong 1 2
Book of Wei 《魏書》 卷110 食貨志六 Volume 110 Treatise 6: Finance and Economics 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十一 列傳第四十一: 桓彥範 敬暉 崔玄暐 張柬之 袁恕己 Volume 91 Biographies 41: Huan Yanfan, Jing Hui, Cui Xuanwei, Zhang Jianzhi, Yuan Shuji 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十九 列傳第二十七: 薛安都 劉休賓 房法壽 畢眾敬 羊祉 Volume 39 Biographies 27: Xue Andou, Liu Xiubin, Fang Fashou, Bi Zhongjing, Yan Zhi 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷九十二 列傳第八十:  恩幸 Volume 92 Biographies 80: Noble Favorites 2