Chinese Notes
Chinese Notes

攀附 pānfù

pānfù verb to climb
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动

Contained in

攀附权贵

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷二百六十八 列傳第二十七 柴禹錫 張遜 楊守一 趙鎔 周瑩 王繼英 王顯 Volume 268 Biographies 27: Chai Yuxi, Zhang Xun, Yang Shouyi, Zhao Rong, Zhou Ying, Wang JiYing, Wang Xian 3
History of Song 《宋史》 卷三百〇九 列傳第六十八 王延德 常延信 程德玄 王延德 魏震 張質 楊允恭 秦羲 謝德權 閻日新 靳懷德 Volume 309 Biographies 68: Wang Yande, Chang Yanxin, Cheng Dexuan, Wang Yande, Wei Zhen, Zhang Zhi, Yang Yungong, Qin Xi, Xie Dequan, Yan Rixin, Jin Huaide 2
History of Ming 《明史》 卷二百四十四 列傳第一百三十二 楊漣 左光斗 魏大中 周朝瑞 袁化中 顧大章 王之寀 Volume 244 Biographies 132: Yang Lian, Zuo Guangdou, Wei Dazhong, Zhou Chaorui, Yuan Huazhong, Gu Dazhang, Wang Zhicai 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷三十八 蜀書八 許麋孫簡伊秦傳 Volume 38: Book of Shu 8 - Biographies of Xu, Mi, Sun, Jian, Yi, and Qin 1
History of Song 《宋史》 卷三百五十一 列傳第一百一十 趙挺之 張商英 劉正夫 何執中 鄭居中 安堯臣 張康國 朱諤 劉逵 林攄 管師仁 侯蒙 Volume 351 Biographies 110: Zhao Tingzhi, Zhang ShangYing, Liu Zhengfu, He Zhizhong, Zheng Juzhong, An Yaochen, Zhang Kangguo, Zhu E, Liu Kui, Lin Shu, Guan Shiren, Hou Meng 1
Book of Jin 《晉書》 卷一百〇四 載記第四 石勒上 Volume 104 Records 4: Shi Le Part One 1
Book of Chen 《陳書》 卷十六 列傳第十: 趙知禮 蔡景歷 劉師知 謝岐 Volume 16: Zhao Zhili; Cai Jingli; Liu Shizhi; Xie Qi 1
History of Ming 《明史》 卷一百六十八 列傳第五十六 陳循 王文 江淵 許彬 陳文 萬安 劉珝 劉吉 尹直 Volume 168 Biographies 56: Chen Xun, Wang Wen, Jiang Yuan, Xu Bin, Chen Wen, Wan An, Liu Xu, Liu Ji, Yin Zhi 1
History of Song 《宋史》 卷三百七十七 列傳第一百三十六 向子諲 陳規 季陵 盧知原 陳桷 李璆 李朴 王庠 王衣 Volume 377 Biographies 136: Xiang ZiYin, Chen Gui, Ji Ling, Lu Zhiyuan, Chen Jue, Li Qiu, Li Pu, Wang Xiang, Wang Yi 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷十七  列傳第七 劉敬宣 劉懷肅 劉粹 孫處 蒯恩 向靖 劉鍾 虞丘進 孟懷玉 胡藩 劉康祖 Volume 17 Biographies 7: Liu Jingxuan, Liu Huaisu, Liu Cui, Sun Chu, Kuai En, Xiang Jing, Liu Zhong, Yu Qiujin, Meng Huaiyu, Hu Fan, Liu Kangzu 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
夤缘攀附 夤緣攀附 執中夤緣攀附 History of Song 《宋史》 卷三百五十一 列傳第一百一十 趙挺之 張商英 劉正夫 何執中 鄭居中 安堯臣 張康國 朱諤 劉逵 林攄 管師仁 侯蒙 Volume 351 Biographies 110: Zhao Tingzhi, Zhang ShangYing, Liu Zhengfu, He Zhizhong, Zheng Juzhong, An Yaochen, Zhang Kangguo, Zhu E, Liu Kui, Lin Shu, Guan Shiren, Hou Meng 4
攀附致 攀附致 賈琰皆自府邸攀附致顯要 History of Song 《宋史》 卷二百六十四 列傳第二十三 薛居正 沈倫 盧多遜 宋琪 宋雄 Volume 264 Biographies 23: Xue Juzheng, Shen Lun, Lu Duoxun, Song Qi, Song Xiong 2
识攀附 識攀附 蔡景歷早識攀附 Book of Chen 《陳書》 卷十六 列傳第十: 趙知禮 蔡景歷 劉師知 謝岐 Volume 16: Zhao Zhili; Cai Jingli; Liu Shizhi; Xie Qi 2
攀附成 攀附成 非惟攀附成名 Book of Zhou 《周書》 卷15 列傳第7 寇洛 李弼 弟標 于謹 子寔 Volume 15 Biographies 7: Kou Luo; Li Bi; Di Biao; Yu Jin; Zi Shi 2