Chinese Notes
Chinese Notes

攀附 pānfù

pānfù verb to climb
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动

Contained in

攀附权贵

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷二百六十八 列傳第二十七 柴禹錫 張遜 楊守一 趙鎔 周瑩 王繼英 王顯 Volume 268 Biographies 27: Chai Yuxi, Zhang Xun, Yang Shouyi, Zhao Rong, Zhou Ying, Wang JiYing, Wang Xian 3
History of Song 《宋史》 卷三百〇九 列傳第六十八 王延德 常延信 程德玄 王延德 魏震 張質 楊允恭 秦羲 謝德權 閻日新 靳懷德 Volume 309 Biographies 68: Wang Yande, Chang Yanxin, Cheng Dexuan, Wang Yande, Wei Zhen, Zhang Zhi, Yang Yungong, Qin Xi, Xie Dequan, Yan Rixin, Jin Huaide 2
Book of Zhou 《周書》 卷15 列傳第7 寇洛 李弼 弟標 于謹 子寔 Volume 15 Biographies 7: Kou Luo; Li Bi; Di Biao; Yu Jin; Zi Shi 1
History of Song 《宋史》 卷一百六十六 志第一百十九 職官六 Volume 166 Treatises 119: Offical Posts 6 1
Wenxuan 《文選》 卷四十一 Scroll 41 1
History of Song 《宋史》 卷二百六十四 列傳第二十三 薛居正 沈倫 盧多遜 宋琪 宋雄 Volume 264 Biographies 23: Xue Juzheng, Shen Lun, Lu Duoxun, Song Qi, Song Xiong 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷三十八 蜀書八 許麋孫簡伊秦傳 Volume 38: Book of Shu 8 - Biographies of Xu, Mi, Sun, Jian, Yi, and Qin 1
Book of Sui 《隋書》 卷64 列傳第29 李圓通 陳茂 張定和 張奫 麥鐵杖 沈光 來護兒 魚俱羅 陳稜 王辯 Volume 64 Biographies 29: Li Yuantong, Chen Mao, Zhang Dinghe, Zhang Bian, Mai Tiezhang, Shen Guang, Lai Hua'er, Yu Juluo, Chen Leng, Wang Bian 1
History of Song 《宋史》 卷一百五十九 志第一百十二 選舉五 Volume 159 Treatises 112: Selection and appointment of Officials 5 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷十七  列傳第七 劉敬宣 劉懷肅 劉粹 孫處 蒯恩 向靖 劉鍾 虞丘進 孟懷玉 胡藩 劉康祖 Volume 17 Biographies 7: Liu Jingxuan, Liu Huaisu, Liu Cui, Sun Chu, Kuai En, Xiang Jing, Liu Zhong, Yu Qiujin, Meng Huaiyu, Hu Fan, Liu Kangzu 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
夤缘攀附 夤緣攀附 執中夤緣攀附 History of Song 《宋史》 卷三百五十一 列傳第一百一十 趙挺之 張商英 劉正夫 何執中 鄭居中 安堯臣 張康國 朱諤 劉逵 林攄 管師仁 侯蒙 Volume 351 Biographies 110: Zhao Tingzhi, Zhang ShangYing, Liu Zhengfu, He Zhizhong, Zheng Juzhong, An Yaochen, Zhang Kangguo, Zhu E, Liu Kui, Lin Shu, Guan Shiren, Hou Meng 4
攀附成 攀附成 非惟攀附成名 Book of Zhou 《周書》 卷15 列傳第7 寇洛 李弼 弟標 于謹 子寔 Volume 15 Biographies 7: Kou Luo; Li Bi; Di Biao; Yu Jin; Zi Shi 2
识攀附 識攀附 蔡景歷早識攀附 Book of Chen 《陳書》 卷十六 列傳第十: 趙知禮 蔡景歷 劉師知 謝岐 Volume 16: Zhao Zhili; Cai Jingli; Liu Shizhi; Xie Qi 2
攀附致 攀附致 賈琰皆自府邸攀附致顯要 History of Song 《宋史》 卷二百六十四 列傳第二十三 薛居正 沈倫 盧多遜 宋琪 宋雄 Volume 264 Biographies 23: Xue Juzheng, Shen Lun, Lu Duoxun, Song Qi, Song Xiong 2