Chinese Notes
Chinese Notes

攀附 pānfù

pānfù verb to climb
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动

Contained in

攀附权贵

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
夤缘攀附 夤緣攀附 執中夤緣攀附 History of Song 《宋史》 卷三百五十一 列傳第一百一十 趙挺之 張商英 劉正夫 何執中 鄭居中 安堯臣 張康國 朱諤 劉逵 林攄 管師仁 侯蒙 Volume 351 Biographies 110: Zhao Tingzhi, Zhang ShangYing, Liu Zhengfu, He Zhizhong, Zheng Juzhong, An Yaochen, Zhang Kangguo, Zhu E, Liu Kui, Lin Shu, Guan Shiren, Hou Meng 4
攀附致 攀附致 賈琰皆自府邸攀附致顯要 History of Song 《宋史》 卷二百六十四 列傳第二十三 薛居正 沈倫 盧多遜 宋琪 宋雄 Volume 264 Biographies 23: Xue Juzheng, Shen Lun, Lu Duoxun, Song Qi, Song Xiong 2
识攀附 識攀附 蔡景歷早識攀附 Book of Chen 《陳書》 卷十六 列傳第十: 趙知禮 蔡景歷 劉師知 謝岐 Volume 16: Zhao Zhili; Cai Jingli; Liu Shizhi; Xie Qi 2
攀附成 攀附成 非惟攀附成名 Book of Zhou 《周書》 卷15 列傳第7 寇洛 李弼 弟標 于謹 子寔 Volume 15 Biographies 7: Kou Luo; Li Bi; Di Biao; Yu Jin; Zi Shi 2