Chinese Notes
Chinese Notes

弹指 (彈指) tán zhǐ

tán zhǐ noun a snap of the fingers / a short moment
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

弹指之间

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Scholars 《儒林外史》 第一回 Chapter 1 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十一 列傳第四十一: 桓彥範 敬暉 崔玄暐 張柬之 袁恕己 Volume 91 Biographies 41: Huan Yanfan, Jing Hui, Cui Xuanwei, Zhang Jianzhi, Yuan Shuji 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百二十   列傳第四十五    五王 Volume 120 Biographies 45: Five Kings 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷四十五 列傳第三十五 王敬則 陳顯達 張敬兒 崔慧景 Volume 45 Biographies 35: Wang Jingze, Chen Xianda, Zhang Jing'er, Cui Huijing 1
Book of Liang 《梁書》 卷四十一 列傳第三十五 王規 劉瑴 宗懍 王承 褚翔 蕭介 從父兄洽 褚球 劉孺 弟覽 遵 劉潛 弟孝勝 孝威 孝先 殷芸 蕭幾 Volume 41: Wang Gui; Liu Jue; Zong Lin; Wang Cheng; Chu Xiang; Xiao Jie; Xiao Qia; Chu Qiu; Liu Ru; Liu Lan; Liu Zun; Liu Qian; Liu Xiaosheng; Liu Xiaowei; Liu Xiaoxian; Yin Yun; Xiao Ji 1
Book of Sui 《隋書》 卷40 列傳第5 梁士彥 宇文忻 王誼 元諧 王世積 虞慶則 元冑 Volume 40 Biographies 5: Liang Shiyin, Yu Wenxin, Wang Yi, Yuan Xie, Wang Shiji, Yu Qingze, Yuan Zhou 1
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷五十四 雜傳第四十二: 序言 馮道 李琪 鄭玨 李愚 盧導 司空頲 Volume 54 Miscellaneous Biographies 34: Xu Yan, Feng Dao, Li Qi, Zheng Jue, Li Yu, Lu Dao, Si Kongting 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷六十九 列傳第五十九 沈炯 虞荔 傅縡 顧野王 姚察 Volume 69 Biographies 59: Shen Jiong, Yu Li, Fu Zai, Prince of Guye, Yao Chao 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷四十九 列傳第三十九 庾杲之 王諶 孔珪 劉懷珍 Volume 49 Biographies 39: Yu Gaozhi, Wang Chen, Kong Gui, Liu Huaizhen 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷二十八 列傳第十八 褚裕之 Volume 28 Biographies 18: Chu Yuzhi 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
弹指出血 彈指出血 彈指出血 Book of Sui 《隋書》 卷40 列傳第5 梁士彥 宇文忻 王誼 元諧 王世積 虞慶則 元冑 Volume 40 Biographies 5: Liang Shiyin, Yu Wenxin, Wang Yi, Yuan Xie, Wang Shiji, Yu Qingze, Yuan Zhou 3
空中弹指 空中彈指 又聞空中彈指 Book of Liang 《梁書》 卷四十一 列傳第三十五 王規 劉瑴 宗懍 王承 褚翔 蕭介 從父兄洽 褚球 劉孺 弟覽 遵 劉潛 弟孝勝 孝威 孝先 殷芸 蕭幾 Volume 41: Wang Gui; Liu Jue; Zong Lin; Wang Cheng; Chu Xiang; Xiao Jie; Xiao Qia; Chu Qiu; Liu Ru; Liu Lan; Liu Zun; Liu Qian; Liu Xiaosheng; Liu Xiaowei; Liu Xiaoxian; Yin Yun; Xiao Ji 2