Chinese Notes
Chinese Notes

缄 (緘) jiān

 1. jiān noun letters
  Domain: Literary Chinese 文言文
 2. jiān noun to close / to seal
  Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

缄默

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百四十六 列傳第二百〇五 忠義一 康保裔 馬遂 董元亨 曹覲孔宗旦 趙師旦 蘇緘 秦傳序 詹良臣江仲明 李若水 劉韐 傅察 楊震父:宗閔 張克戩 張確 朱昭 史抗 孫益 Volume 446 Biographies 205: Loyalty and Righteousness 1 - Kang Baoyi, Ma Sui, Dong Yuanheng, Caojin Kongzongdan, Zhao Shidan, Su Jian, Qin Chuanxu, Zhanliang Chenjiang Zhongming, Li Ruoshui, Liu Ge, Fu Cha, Yang Zhenfu:zongmin, Zhang Kejian, Zhang Que, Zhu Zhao, Shi Kang, Sun Yi 35
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十二 列傳第八十二: 李抱玉 李抱真 王虔休 盧從史 李芃 李澄 Volume 132 Biographies 82: Li Baoyu, Li Baozhen, Wang Qianxiu, Lu Congshi, Li Peng, Li Cheng 16
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百三十八 列傳第六十三 李嗣業 馬璘 李抱玉從父弟:抱真 抱真子:緘 路嗣恭子:應 Volume 138 Biographies 63: 13
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十 唐書36: 列傳12 李襲吉 王緘 李敬義 盧汝弼 李德休 蘇循 Volume 60 Book of Later Tang 36: Biographies 12 - Li Xiji, Wang Jian, Li Jingyi, Lu Rubi, Li Dexiu, Su Xun 13
History of Song 《宋史》 卷一百九十六 志第一百四十九 兵十 Volume 196 Treatises 149: Military 10 4
History of Song 《宋史》 卷一百〇四 志第五十七 禮七 Volume 104 Treatises 57: Rites 7 4
History of Song 《宋史》 卷四百八十九 列傳第二百四十八 外國五 占城 眞臘 蒲甘 邈黎 三佛齊 闍婆南毗 勃泥 注輦 丹眉流 Volume 489 Biographies 248: Foreign States 5 - Champa, Siem Reap, Bagan, Miaoli, Srivijaya, Sheponanpi, Brunei, Chola, Nakhon Si Thammarat 3
New Book of Tang 《新唐書》 卷七十五下  表第十五下 宰相世系五下 Volume 75b Tables 22: Chancellors Genealogy 5b 3
New Book of Tang 《新唐書》 卷七十二上  表第十二上 宰相世系二上 Volume 72a Tables 14: Chancellors Genealogy 2a 3
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十七 唐書43: 列傳19 豆盧革 韋說 盧程 趙鳳 李愚 任圜 Volume 67 Book of Later Tang 43: Biographies 19 - Dou Luge, Wei Shou, Lu Cheng, Zhao Feng, Li Yu, Ren Huan 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
王缄 王緘 山陽郡王緘 New Book of Tang 《新唐書》 卷七十下  表第十下 宗室世系下 Volume 70b Tables 11: The Imperial Family Genealogy 2 11
缄封 緘封 常當緘封 Book of Han 《漢書》 卷六十八 霍光金日磾傳 Volume 68: Huo Guang and Jin Midi 8
三缄 三緘 三緘其口而銘其背曰 Garden of Stories 《說苑》 卷十 敬慎 Chapter 10: Being Reverent and Catious 8
缄录 緘錄 乃緘錄之 Book of Song 《宋書》 卷四十六 列傳第六 趙倫之 Volume 46 Biographies 6: Zhao Lunzhi 6
子缄 子緘 裨將元仲經等議立抱真子緘 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十二 列傳第八十二: 李抱玉 李抱真 王虔休 盧從史 李芃 李澄 Volume 132 Biographies 82: Li Baoyu, Li Baozhen, Wang Qianxiu, Lu Congshi, Li Peng, Li Cheng 4
缄题 緘題 緘題罔避於嫌疑 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷三十八 唐書14: 明宗本紀四 Volume 38 Book of Later Tang 14: Mingzong Annals 4 3
苏缄 蘇緘 知英州蘇緘邀擊于白田 History of Song 《宋史》 卷十二 本紀第十二 仁宗四 Volume 12 Annals 12: Renzong 4 3
缄密 緘密 嚴加緘密 Book of Wei 《魏書》 卷59 劉昶 蕭寶夤 蕭正表 Volume 59: Liu Chang, Xiao Baoyin, Xiao Zhengbiao 3
缄曰 緘曰 中使謂緘曰 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十二 列傳第八十二: 李抱玉 李抱真 王虔休 盧從史 李芃 李澄 Volume 132 Biographies 82: Li Baoyu, Li Baozhen, Wang Qianxiu, Lu Congshi, Li Peng, Li Cheng 3
缄字 緘字 緘字德高 New Book of Tang 《新唐書》 卷七十二上  表第十二上 宰相世系二上 Volume 72a Tables 14: Chancellors Genealogy 2a 3