Chinese Notes
Chinese Notes

赠 (贈) zèng

 1. zèng verb to give a present
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '贈')
 2. zèng verb to bestow / to confer
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '贈')

Contained in

赠送捐赠敬赠赠予馈赠器官捐赠玄宗朝翻经三藏善无畏赠鸿胪卿行状大唐故大德赠司空大辨正广智不空三藏行状代宗朝赠司空大辨正广智三藏和上表制集回赠转赠赠品获赠奉赠追赠遗赠餽赠赠言封赠

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷二百四十四 列傳第三 宗室一 Volume 244 Biographies 3: Imperial Clan 1 80
Wenxuan 《文選》 卷二十四 Scroll 24 63
History of Song 《宋史》 卷二百四十五 列傳第四 宗室二 Volume 245 Biographies 4: Imperial Clan 2 60
History of Ming 《明史》 卷二百九十一 列傳第一百七十九 忠義三 Volume 291 Biographies 179: Loyal Officials 3 55
History of Ming 《明史》 卷二百九十 列傳第一百七十八 忠義二 Volume 290 Biographies 178: Loyal Officials 2 49
History of Ming 《明史》 卷二百九十二 列傳第一百八十 忠義四 Volume 292 Biographies 180: Loyal Officials 4 43
History of Song 《宋史》 卷一百七十 志第一百二十三 職官十 Volume 170 Treatises 123: Offical Posts 10 40
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷一百 列傳第八十八: 序傳 Volume 100 Biographies 88: Preface to Biographies 40
History of Song 《宋史》 卷四百五十三 列傳第二百十二 忠義八 高永年 鞠嗣復宋旅 丁仲脩 項德 孫昭遠 曾孝序 趙伯振 王士言祝公明 薛慶 孫暉李靚 楊照 丁元 宋昌祚 李政 姜綬 劉宣 屈堅王琦 韋永壽 鄭覃 姚興 張玘 陳亨祖 王拱 劉泰 孫逢李熙靖 趙俊 劉化源 胡唐老 王儔朱嗣孟 劉晏 鄭振 孟彥卿 高談 連萬夫謝皋 王大壽 薛良顯 唐敏求 王師道 Volume 453 Biographies 212: Loyalty and Righteousness 8 - Gao Yongnian, Ju Sifusonglu, Ding Zhongxiu, Xiang De, Sun Zhaoyuan, Ceng Xiaoxu, Zhao Bozhen, Wangshi Yanzhu Gongming, Xue Qing, Sun Huilijing, Yang Zhao, Ding Yuan, Song Changzuo, Li Zheng, Jiang Shou, Liu Xuan, Qu Jianwangqi, Wei Yongshou, Zheng Tan, Yao Xing, Zhang Qi, Chen Hengzu, Wang Gong, Liu Tai, Sun Fenglixijing, Zhao Jun, Liu Huayuan, Hu Tanglao, Wangchou Zhu Simeng, Liu Yan, Zheng Zhen, Meng Yanqing, Gao Tan, Lianwan Fu Xiegao, Wang Dashou, Xue Liangxian, Tang Minqiu, Wang Shidao 35
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十三 列傳第四十一: 万俟普 可朱渾元 劉豐 破六韓常 金祚 劉貴 蔡雋 韓賢 尉長命 王懷 任祥 莫多婁貸文 厙狄迴洛 厙狄盛 張保洛 侯莫陳相 薛孤延 斛律羌舉 張瓊 宋顯 王則 慕容紹宗 叱列平 步大汗薩 薛脩義 慕容儼 潘樂 彭樂 暴顯 皮景和 綦連猛 元景安 獨孤永業 鮮于世榮 傅伏 Volume 53 Biographies 41: Wan Sipu, Kezhui Hunyuan, Liu Feng, Poli Hanchang, Jin Zuo, Liu Gui, Cai Jun, Han Xian, Wei Zhangming, Wan Huai, Ren Xiang, Moduoluo Daiwen, Shedi Huiluo, She Dicheng, Zhang Baoluo, Houmo Chenxiang, Xue Guyan, Hulu Qiangju, Zhang Qiong, Song Xian, Wang Ze, Murong Shaozong, Chi Lieping, Buda Hansa, Xue Xiuyi, Murong Yan, Pan Le, Peng le, Bao Xian, Pi Jinghe, Qi Lianmeng, Yuan Jingan, Dugu Yongye, Xianyu Shirong, Fu Fu 35

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
赠贿 贈賄 自郊勞至于贈賄 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 僖公 Lord Xi 6
賵赠 賵贈 賵贈及事 Xunzi 《荀子》 大略篇第二十七 Chapter 27: Great Summary 5
赠人 贈人 故贈人以言 Xunzi 《荀子》 非相篇第五 Chapter 5: Do not Judge by Appearances 4
赙赠 賻贈 郡中賻贈無所受 Book of Later Han 《後漢書》 卷二十五 卓魯魏劉列傳 Volume 25: Biography of Zhuo, Lu, Wei, Liu 4
加赠 加贈 不加贈位衣服 Book of Later Han 《後漢書》 卷十六 鄧寇列傳 Volume 16: Biographies of Deng, Kou 4
赠遗 贈遺 不受贈遺 Garden of Stories 《說苑》 卷二 臣術 Chapter 2: The Art of the Statesman 4
大夫赠 大夫贈 使下大夫赠上介 The Book of Etiquette and Ceremonial 《儀禮》 聘禮 第八 8. Rites of courtesy calls 3
赠印绶 贈印綬 天子贈印綬 Book of Han 《漢書》 卷五十九 張湯傳 Volume 59: Zhang Tang 3
赠襚 贈襚 贈襚 Xunzi 《荀子》 大略篇第二十七 Chapter 27: Great Summary 3
吊赠 吊贈 天子臨吊贈寵 Book of Han 《漢書》 卷九十八 元后傳 Volume 98: Wang Zhengjun 3