Chinese Notes
Chinese Notes

志愿 (志願) zhìyuàn

zhìyuàn noun aspiration / wish / ideal
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情

Contained in

志愿者中国人民志愿军

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Jin 《晉書》 卷八十 列傳第五十 王羲之 Volume 80 Biographies 50: Wang Xizhi 1
Book of Chen 《陳書》 卷二十四 列傳第十八: 周弘正 袁憲 Volume 24: Zhou Hongzheng; Yuan Xian 1
Book of Wei 《魏書》 卷41 源賀 Volume 41: Yuan He 1
Book of Wei 《魏書》 卷72 陽尼 賈思伯 李叔虎 路恃慶 房亮 曹世表 潘永基 朱元旭 Volume 72: Yang Ni, Jia Sibo, Li Shuhu, Lu Shiqing, Fang Liang, Cao Shibiao, Pan Yongji, Zhu Yuanxu 1
Book of Liang 《梁書》 卷二十四 列傳第十八 蕭景 弟昌 昂 昱 Volume 24: Xiao Jing; Xiao Chang; Xiao Ang; Xiao Yu 1
Book of Zhou 《周書》 卷22 列傳第14 周惠達 馮景 楊寬 兄穆 儉 柳慶 子機 Volume 22 Biographies 14: Zhou Huida; Feng Jing; Yang Kuan; elder brothers Mu and Jian; Liu Qing; Zi Ji 1
Book of Zhou 《周書》 卷44 列傳第36 泉企 李遷哲 楊乾運 扶猛 陽雄 席固 任果 Volume 44 Biographies 36: Quan Qi; Li Qianzhe; Yang Ganyun; Fu Meng; Yang Xiong; Xi Gu; Ren Guo 1
Book of Song 《宋書》 卷八十五 列傳第四十五 謝莊 王景文 Volume 85 Biographies 45: Xie Zhuang, Wang Jingwen 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷六十一 列傳第四十九: 王盟 獨孤信 竇熾 賀蘭祥 叱列伏龜 閻慶 史寧 權景宣 Volume 61 Biographies 49: Wang Meng, Du Guxin, Dou Chi, He Lanxiang, Chilie Fugui, Yan Qing, Shi Ning, Quan Jingxuan 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷六十六 列傳第五十四: 王傑 王勇 宇文虯 耿豪 高琳 李和 伊婁穆 達奚寔 劉雄 侯植 李延孫 韋祐 陳欣 魏玄 泉仚 李遷哲 楊乾運 扶猛 陽雄 席固 任果 Volume 66 Biographies 54: Wang Jie, Wang Yong, Yu Wenqiu, Geng Hao, Gao Lin, Li He, Yi Loumu, Da Xishi, Liu Xiong, Hou Zhi, Li Yansun, Wei You, Chen Xin, Wei Xuan, Quan Xian, Li Qianzhe, Yang Ganyun, Fu Meng, Yang Xiong, Xi Gu, Ren Guo 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
志愿毕 志願畢 則志願畢矣 Book of Zhou 《周書》 卷22 列傳第14 周惠達 馮景 楊寬 兄穆 儉 柳慶 子機 Volume 22 Biographies 14: Zhou Huida; Feng Jing; Yang Kuan; elder brothers Mu and Jian; Liu Qing; Zi Ji 3
生平志愿 生平志願 吾生平志願 Book of Zhou 《周書》 卷44 列傳第36 泉企 李遷哲 楊乾運 扶猛 陽雄 席固 任果 Volume 44 Biographies 36: Quan Qi; Li Qianzhe; Yang Ganyun; Fu Meng; Yang Xiong; Xi Gu; Ren Guo 2
志愿足 志願足 志愿足矣 History of Yuan 《元史》 卷一百四十三 列傳第三十: 馬祖常 巙巙 自當 阿榮 小雲石海涯 泰不華 余闕 Volume 143 Biographies 30: Mazuchang, Kuikui, Zidang, Arong, Xiaoyunshihaiya, Taibuhua, Yuque 2