Chinese Notes
Chinese Notes

志愿 (志願) zhìyuàn

  1. zhìyuàn noun aspiration / wish / ideal
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: In the sense of 心中的希望 (Guoyu '志願' 1)
  2. zhìyuàn noun ambition
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Guoyu '志願' 2)

Contained in

志愿者中国人民志愿军

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷二百五十六 列傳第十五 趙普弟:安易 Volume 256 Biographies 15: Zhao Pudi and younger brother: Anyi 1
Book of Zhou 《周書》 卷22 列傳第14 周惠達 馮景 楊寬 兄穆 儉 柳慶 子機 Volume 22 Biographies 14: Zhou Huida; Feng Jing; Yang Kuan; elder brothers Mu and Jian; Liu Qing; Zi Ji 1
Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷五 秦三 Chapter 5: Qin III 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷六十六 列傳第五十四: 王傑 王勇 宇文虯 耿豪 高琳 李和 伊婁穆 達奚寔 劉雄 侯植 李延孫 韋祐 陳欣 魏玄 泉仚 李遷哲 楊乾運 扶猛 陽雄 席固 任果 Volume 66 Biographies 54: Wang Jie, Wang Yong, Yu Wenqiu, Geng Hao, Gao Lin, Li He, Yi Loumu, Da Xishi, Liu Xiong, Hou Zhi, Li Yansun, Wei You, Chen Xin, Wei Xuan, Quan Xian, Li Qianzhe, Yang Ganyun, Fu Meng, Yang Xiong, Xi Gu, Ren Guo 1
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《陽貨第十七》 Commentary on Yang Huo XVII 1
Book of Song 《宋書》 卷四十三 列傳第三 徐羨之 傅亮 檀道濟 Volume 43 Biographies 3: Xu Xianzhi, Fu Liang, Tan Daoji 1
Book of Wei 《魏書》 卷72 陽尼 賈思伯 李叔虎 路恃慶 房亮 曹世表 潘永基 朱元旭 Volume 72: Yang Ni, Jia Sibo, Li Shuhu, Lu Shiqing, Fang Liang, Cao Shibiao, Pan Yongji, Zhu Yuanxu 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷六十一 列傳第四十九: 王盟 獨孤信 竇熾 賀蘭祥 叱列伏龜 閻慶 史寧 權景宣 Volume 61 Biographies 49: Wang Meng, Du Guxin, Dou Chi, He Lanxiang, Chilie Fugui, Yan Qing, Shi Ning, Quan Jingxuan 1
History of Yuan 《元史》 卷一百八十五 列傳第七十二: 呂思誠 汪澤民 干文傳 韓鏞 李稷 蓋苗 Volume 185 Biographies 72: Lu Sicheng, Wang Zemin, Gan Wenchuan, Han Yong, Li Ji, Gai Miao 1
Book of Liang 《梁書》 卷二十四 列傳第十八 蕭景 弟昌 昂 昱 Volume 24: Xiao Jing; Xiao Chang; Xiao Ang; Xiao Yu 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
志愿毕 志願畢 則志願畢矣 Book of Zhou 《周書》 卷22 列傳第14 周惠達 馮景 楊寬 兄穆 儉 柳慶 子機 Volume 22 Biographies 14: Zhou Huida; Feng Jing; Yang Kuan; elder brothers Mu and Jian; Liu Qing; Zi Ji 3
生平志愿 生平志願 吾生平志願 Book of Zhou 《周書》 卷44 列傳第36 泉企 李遷哲 楊乾運 扶猛 陽雄 席固 任果 Volume 44 Biographies 36: Quan Qi; Li Qianzhe; Yang Ganyun; Fu Meng; Yang Xiong; Xi Gu; Ren Guo 2
志愿足 志願足 志愿足矣 History of Yuan 《元史》 卷一百四十三 列傳第三十: 馬祖常 巙巙 自當 阿榮 小雲石海涯 泰不華 余闕 Volume 143 Biographies 30: Mazuchang, Kuikui, Zidang, Arong, Xiaoyunshihaiya, Taibuhua, Yuque 2