Chinese Notes
Chinese Notes

  1. verb to weep or sob
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '唏')
  2. verb to grieve
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '唏')

Contained in

唏嘘

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Wenxuan 《文選》 卷三十四 Scroll 34 3
Wenxuan 《文選》 卷十五 Scroll 15 2
Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》 《口部》 Kǒu Radical 2
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷二十五 唐臣傳第十三: 周德威 符存審 史建瑭 王建及 元行欽 安金全 袁建豐 西方鄴 Volume 25 Later Tang Biographies 5: Zhou Dewei, Fu Cunshen, Shi Jiantang, Wang Jianji, Yuan Xingqin, An Jinquan, Yuan Jianfeng, Xi Fangye 1
Records of the Grand Historian 《史記》 《扁鵲倉公列傳》 Biographies of Bian Que and the Duke of Cang 1
Book of Han 《漢書》 卷八十二 王商史丹傅喜傳 Volume 82: Wang Shang, Shi Dan and Fu Xi 1
Records of the Grand Historian 《史記》 《留侯世家》 House of Marquis of Liu 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十五 列傳第四十三: 孫搴 陳元康 杜弼 子臺卿 房謨 子恭懿 張纂 張亮 趙起 徐遠 張曜 王峻 王紘 敬顯雋 平鑒 唐邕 白建 元文遙 趙彥深 赫連 子悅 馮子琮 子慈明 郎基 子茂 Volume 55 Biographies 43: Sun Qian, Chen Yuankang, Du Bi, Zi Taiqing, Fang Mo, Zi Gongyi, Zhang Zuan, Zhang Liang, Zhao Qi, Xu Yuan, Zhang Yao, Wang Jun, Wang Hong, Jing Xianjun, Ping Jian, Tang Yong, Bai Jian, Yuan Wenyao, Zhao Yanshen, He Lian, Zi Yue, Feng Zicong, Zi Ciming, Lang Ji, Zi Mao 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷六十一 左周黃列傳 Volume 61: Biographies of Zuo, Zhou, Huang 1
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷四十二 雜傳第三十: 朱宣 王師範 李罕之 孟方立 王珂 趙犨 馮行襲 Volume 42 Miscellaneous Biographies 22: Zhu Xuan, Wang Shifan, Li Hanzhi, Meng Fangli, Wang Ke, Zhao Chou, Feng Xingxi 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
嘘唏 噓唏 戚夫人噓唏流涕 Records of the Grand Historian 《史記》 《留侯世家》 House of Marquis of Liu 11
曰唏 曰唏 一曰哀痛不泣曰唏 Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》 《口部》 Kǒu Radical 3
箕子唏 箕子唏 紂為象箸而箕子唏 Huainanzi 《淮南子》 卷十六 說山訓 Chapter 16: A Mountain of Persuasion 2