Chinese Notes
Chinese Notes

儿童 (兒童) értóng

értóng noun child
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: People 人
Notes: (CC-CEDICT '兒童')

Contained in

同心儿童院儿童心理学儿童心理学家儿童福利儿童医院儿童基金会特殊儿童联合国儿童基金会虐待儿童

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十一 列傳第二十九: 楊播 楊敷 Volume 41 Biographies 29: Yangbo, Yang Fu 2
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十五 魏書十五 劉司馬梁張溫賈傳 Volume 15: Book of Wei 15 - Biographies of Liu, Sima, Liang, Zhang, Wen, and Jia 2
History of Song 《宋史》 卷一百四十二 志第九十五 樂十七 Volume 142 Treatises 95: Music 17 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十 唐書36: 列傳12 李襲吉 王緘 李敬義 盧汝弼 李德休 蘇循 Volume 60 Book of Later Tang 36: Biographies 12 - Li Xiji, Wang Jian, Li Jingyi, Lu Rubi, Li Dexiu, Su Xun 2
Book of Later Han 《後漢書》 卷六十二 荀韓鍾陳列傳 Volume 62: Biographies of Xun, Han, Zhong, Chen 1
Book of Jin 《晉書》 卷八十八 列傳第五十八 孝友 Volume 88 Biographies 58: Filial Piety 1
Book of Jin 《晉書》 卷一百一十二 載記第十二 苻洪 苻健 苻生 Volume 112 Records 12: Fu Hong; Fu Jian; Fu Sheng; Fu Xiong; Wang Duo 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷八十九 列傳第三十九: 狄仁傑 王方慶 姚璹 Volume 89 Biographies 39: Di Renjie, Wang Fangqing, Yao Shu 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十四 列傳第四十四: 蘇味道 李嶠 崔融 盧藏用 徐彥伯 Volume 94 Biographies 44: Su Weidao, Li Jiao, Cui Rong, Lu Cangyong, Xu Yanbo 1
History of Jin 《金史》 卷二十三 志第四: 五行 Volume 23 Treatises 4: Five Elements 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
儿童时 兒童時 且我作兒童時 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四十八 吳書三 三嗣主傳 Volume 48: Book of Wu 3 - Biographies of the three heirs 27
儿童谣 兒童謠 聞兒童謠曰 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十上 班彪列傳 Volume 40a: Biography of Ban Biao 1 5
闻儿童 聞兒童 聞兒童謠曰 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十上 班彪列傳 Volume 40a: Biography of Ban Biao 1 4
儿童稚 兒童稚 兒童稚齒 Book of Jin 《晉書》 卷五十五 列傳第二十五 夏侯湛 潘岳 張載 Volume 55 Biographies 25: Xiahou Zhan; Pan Yue; Zhang Zai 3
儿童妇女 兒童婦女 兒童婦女 History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十五 列傳第四十三: 孫搴 陳元康 杜弼 子臺卿 房謨 子恭懿 張纂 張亮 趙起 徐遠 張曜 王峻 王紘 敬顯雋 平鑒 唐邕 白建 元文遙 趙彥深 赫連 子悅 馮子琮 子慈明 郎基 子茂 Volume 55 Biographies 43: Sun Qian, Chen Yuankang, Du Bi, Zi Taiqing, Fang Mo, Zi Gongyi, Zhang Zuan, Zhang Liang, Zhao Qi, Xu Yuan, Zhang Yao, Wang Jun, Wang Hong, Jing Xianjun, Ping Jian, Tang Yong, Bai Jian, Yuan Wenyao, Zhao Yanshen, He Lian, Zi Yue, Feng Zicong, Zi Ciming, Lang Ji, Zi Mao 2
儿童女 兒童女 雖兒童女婦莫不感其恩 History of Yuan 《元史》 卷一百四十  列傳第二十七: 別兒怯不花 太平 鐵木兒塔識 達識帖睦邇 Volume 140 Biographies 27: Bie'erqiebuhua, Taiping, Tiemuertashi, Dashitiemuer 2
士人儿童 士人兒童 令士人兒童効伎作容態 Book of Wei 《魏書》 卷60 韓麒麟 程駿 Volume 60: Han Qilin, Cheng Jun 2
邑儿童 邑兒童 馬邑兒童 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十 唐書36: 列傳12 李襲吉 王緘 李敬義 盧汝弼 李德休 蘇循 Volume 60 Book of Later Tang 36: Biographies 12 - Li Xiji, Wang Jian, Li Jingyi, Lu Rubi, Li Dexiu, Su Xun 2
儿童相见 兒童相見 兒童相見不相識 Selections of Tang Poetry Random Lines on Home-Coming 2
曰儿童 曰兒童 六曰兒童感聖樂隊 History of Song 《宋史》 卷一百四十二 志第九十五 樂十七 Volume 142 Treatises 95: Music 17 2