Chinese Notes
Chinese Notes

刚 (剛) gāng

 1. gāng adverb just / barely / exactly
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: (Guoyu '剛' adv)
 2. gāng adjective hard / firm
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 坚硬 (Guoyu '剛' adj 1; Unihan '剛')
 3. gāng adjective strong / powerful
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 强劲 (Guoyu '剛' adj 2)
 4. gāng adjective upright and selfless
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Guoyu '剛' adj 3)
 5. gāng adverb coincidentally
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  Notes: In the sense of 恰好 (Guoyu '剛' adv)
 6. gāng proper noun Gang
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '剛' n)

Contained in

刚刚金刚金刚经金刚般若波罗蜜金刚般若波罗蜜经刚才金刚乘刚直金刚三昧经金刚智不空金刚金刚座金刚杵金刚手菩萨執金刚金刚密迹金刚宝石金刚石金刚舞菩萨金刚般若波罗蜜多经金刚界金刚界五智如来金刚菩萨金刚萨埵大威德金刚胜乐金刚喜金刚密集金刚密集柔金刚密集不动金刚刚强刚彊金刚齐金刚山金刚围山金刚亥母金刚般若波罗蜜经心印疏金刚经心印疏金刚经解义金刚仙论金刚经注金刚般若注金刚般若经疏金刚般若疏金刚般若经义疏金刚般若波罗蜜经略疏金刚般若论会释能断金刚般若波罗蜜多经论颂金刚般若波罗蜜经论金刚般若经论金刚般若论

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

Collection Document Title Occurrences
Book of Later Han 《後漢書》 卷二十九 申屠剛鮑永郅惲列傳 Volume 29: Biographies of Shentu Gang; Bao Yong; Zhi Yun 12
Garden of Stories 《說苑》 卷十 敬慎 Chapter 10: Being Reverent and Catious 9
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《公冶長第五》 Commentary on Gong Ye Zhang V 9
Canon of Supreme Mystery 《太玄經》 Full Text 9
Book of Later Han 《後漢書》 卷三十七 桓榮丁鴻列傳 Volume 37: Biographies of Huan Rong, Ding Hong 7
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四十五 蜀書十五 鄧張宗楊傳 Volume 45: Book of Shu 15 - Biographies of Deng, Zhang, Zong, and Yang 6
Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷二十五 魏四 Chapter 25: Wei IV 6
Huainanzi 《淮南子》 卷一 原道訓 Chapter 1: The Original Way 5
Book of Jin 《晉書》 卷一百一十二 載記第十二 苻洪 苻健 苻生 Volume 112 Records 12: Fu Hong; Fu Jian; Fu Sheng; Fu Xiong; Wang Duo 5
Book of Jin 《晉書》 卷六十九 列傳第三十九 劉隗 刁協 戴若思 周顗 Volume 69 Biographies 39: Liu Wei; Diao Xie; Dai Ruosi; Zhou Yi 5