Chinese Notes
Chinese Notes

清理 qīnglǐ

qīnglǐ verb to clear / to put in order / to check up
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Work 工作

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷八十 志第五十六 食貨四 Volume 80 Treatises 56: Finance and Economics 4 4
History of Ming 《明史》 卷九十二 志第六十八 兵四 Volume 92 Treatises 68: Military 4 4
History of Ming 《明史》 卷一百七十七 列傳第六十五 王翱 年富 王竑 李秉 姚夔 王復 林聰 葉盛 Volume 177 Biographies 65: Wang Ao, Nian Fu, Wang Hong, Li Bing, Yao Kui, Wang Fu, Lin Cong, Ye Cheng 2
History of Ming 《明史》 卷一百七十六 列傳第六十四 李賢 呂原 岳正 彭時 商輅 劉定之 Volume 176 Biographies 64: Li Xian, Lu Yuan, Yue Zheng, Peng Shi, Shang Lu, Liu Dingzhi 2
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十一 魏書二十一 王衛二劉傅傳 Volume 21: Book of Wei 21 - Biographies of Wang, Wei, and the two Lius 2
History of Ming 《明史》 卷一百十九 列傳第七 諸王四 Volume 119 Biographies 7: Princes 4 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷二十三 列傳第十三 王誕 王華 王惠 王彧 Volume 23 Biographies 13: Wang Dan, Wang Hua, Wang Hui, Wang Yu 1
History of Ming 《明史》 卷一百五十 列傳第三十八 郁新 趙羾 金忠 李慶 師逵 古朴 陳壽 劉季箎 劉辰 楊砥 虞謙 呂升 湯宗 Volume 150 Biographies 38: Yu Xin, Zhao Gong, Jin Zhong, Li Qing, Shi Kui, Gu Pu, Chen Shou, Liu Jichi, Liu Chen, Yang Di, Yu Qian, Lu Sheng, Tang Zong 1
Book of Chen 《陳書》 卷二十四 列傳第十八: 周弘正 袁憲 Volume 24: Zhou Hongzheng; Yuan Xian 1
History of Ming 《明史》 卷一百九十九 列傳第八十七 李鉞 王憲 胡世寧 李承勛 王以旂 范鏓 王邦瑞 鄭曉 Volume 199 Biographies 87: Li Yue, Wang Xian, Hu Shining, Li Chengxun, Wang Yiqi, Fan Zong, Wang Bangrui, Zheng Xiao 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
清理天下 清理天下 遣恃郎黃宗載十五人清理天下軍伍 History of Ming 《明史》 卷九 本紀第九 宣宗 Volume 9 Annals 9: Xuanzong 2
命清理 命清理 命清理山東軍籍 History of Ming 《明史》 卷一百六十一 列傳第四十九 周新 李昌祺 陳士啟 應履平 林碩 況鍾 陳本深 彭勖 夏時 黃潤玉 楊瓚 劉實 陳選 夏寅 陳壯 張昺 宋端儀 Volume 161 Biographies 49: Zhou Xin, Li Changqi, Chen Shiqi, Ying Luping, Lin Shuo, Kuang Zhong, Chen Benshen, Peng Xu, Xia Shi, Huang Runyu, Yang Zan, Liu Shi, Chen Xuan, Xia Yin, Chen Zhuang, Zhang Bing, Song Duanyi 2
清理警 清理警 清理警發 Book of Chen 《陳書》 卷二十四 列傳第十八: 周弘正 袁憲 Volume 24: Zhou Hongzheng; Yuan Xian 2
言清理 言清理 言清理遠 Book of Song 《宋書》 卷五十八 列傳第十八 王惠 Volume 58 Biographies 18: Wang Hui, Xie Hongwei, Wang Qiu 2
清理远 清理遠 言清理遠 Book of Song 《宋書》 卷五十八 列傳第十八 王惠 Volume 58 Biographies 18: Wang Hui, Xie Hongwei, Wang Qiu 2
清理京 清理京 陳越清理京營 History of Ming 《明史》 卷一百六十八 列傳第五十六 陳循 王文 江淵 許彬 陳文 萬安 劉珝 劉吉 尹直 Volume 168 Biographies 56: Chen Xun, Wang Wen, Jiang Yuan, Xu Bin, Chen Wen, Wan An, Liu Xu, Liu Ji, Yin Zhi 2
清理两 清理兩 至是清理兩淮鹽法 History of Ming 《明史》 卷八十 志第五十六 食貨四 Volume 80 Treatises 56: Finance and Economics 4 2
清理贴 清理貼 廷推兵部侍郎清理貼黃 History of Ming 《明史》 卷一百七十六 列傳第六十四 李賢 呂原 岳正 彭時 商輅 劉定之 Volume 176 Biographies 64: Li Xian, Lu Yuan, Yue Zheng, Peng Shi, Shang Lu, Liu Dingzhi 2