Chinese Notes
Chinese Notes

江宁 (江寧) Jiāngníng

Jiāngníng proper noun Jiangning
Domain: Places 地方 , Subdomain: Jiangsu 江苏 , Concept: Town 镇

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
江宁府 江寧府 江寧府 History of Song 《宋史》 卷九 本紀第九 仁宗一 Volume 9 Annals 9: Renzong 1 103
知江宁 知江寧 王安石出知江寧府 History of Song 《宋史》 卷十四 本紀第十四 神宗一 Volume 14 Annals 14: Shenzong 1 52
江宁县 江寧縣 行幸江寧縣訊獄囚 Book of Song 《宋書》 卷六 本紀第六 孝武帝 Volume 6 Annals 6: Emperor Xiao Wu 17
徙江宁 徙江寧 徙江寧府 History of Song 《宋史》 卷二百八十五 列傳第四十四 陳執中 劉沆 馮拯 賈昌朝 梁適 Volume 285 Biographies 44: Chen Zhizhong, Liu Hang, Feng Zheng, Jia Changchao, Liang Shi 16
江宁人 江寧人 潤州江寧人也 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十上 列傳第一百四十上: 文苑上 Volume 190 Biographies 140: Men of Letters 1 16
江宁军 江寧軍 充浙江西道節度兼江寧軍使 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十 本紀第十: 肅宗 Volume 10 Annals 10: Suzong 9
江宁令 江寧令 再遷江寧令 Book of Jin 《晉書》 卷七十七 列傳第四十七 陸曄 何充 褚翜 蔡謨 諸葛恢 殷浩 Volume 77 Biographies 47: Lu Ye; He Chong; Chu Se; Cai Mo; Zhuge Hui; Yin Hao 7
幸江宁 幸江寧 行幸江寧縣訊獄囚 Book of Song 《宋書》 卷六 本紀第六 孝武帝 Volume 6 Annals 6: Emperor Xiao Wu 6
通判江宁 通判江寧 通判江寧府 History of Song 《宋史》 卷二百九十二 列傳第五十一 李諮 程戡 夏侯嶠 盛度 丁度 張觀 鄭戩 明鎬 王堯臣 孫抃 田況 Volume 292 Biographies 51: Li Zi, Cheng Kan, Xia Houjiao, Cheng Du, Ding Du, Zhang Guan, Zheng Jian, Ming Gao, Wang Yaochen, Sun Bian, Tian Kuang 5
江宁浦 江寧浦 後乃同會于江寧浦 Book of Liang 《梁書》 卷四十五 列傳第三十九 王僧辯 Volume 45: Wang Sengbian 4