Chinese Notes
Chinese Notes

成人 chéngrén

chéngrén noun adult
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活

Contained in

完成人格成人礼

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《憲問第十四》 Commentary on Xian Wen XIV 12
Book of Song 《宋書》 卷十五 志第五 禮二 Volume 15 Treatises 5: Rituals 2 8
History of Yuan 《元史》 卷一百二十一 列傳第八: 速不台 按竺邇 畏答兒 博羅歡 抄思 Volume 121 Biographies 8: Subutai, Anzhu'er, Weida'er, Boluohuan, Chaosi, 4
The Book of Rites 《禮記》 《冠義》 The Meaning of the Ceremony of Capping 4
History of Song 《宋史》 卷三百九十五 列傳第一百五十四 樓鑰 李大性 任希夷 徐應龍 莊夏 王阮 王質 陸游 方信孺 王柟 Volume 395 Biographies 154: Lou Yao, Li Daxing, Ren Xiyi, Xu Yinglong, Zhuang Xia, Wang Ruan, Wang Zhi, Lu You, Fang Xinru, Wang Nan 4
Book of Wei 《魏書》 卷108之三 禮志四之三 Volume 108c Treatise 4: Rituals 3 4
The Analects of Confucius 《論語》 14. 《憲問》 Xian Wen 4
Garden of Stories 《說苑》 卷十八 辨物 Chapter 18: Distinguishes Things 4
Wenxuan 《文選》 卷十九 Scroll 19 4
Wenxuan 《文選》 卷四十三 Scroll 43 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
安成人 安成人 汝南安成人 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十九 劉趙淳于江劉周趙列傳 Volume 39: Biographies of Liu, Zhao, Chunyu, Jiang, Liu, Zhou, Zhao 9
谓成人 謂成人 是謂成人 Guanzi 《管子》 樞言第十二 Chapter 12: Pivotal Words 8
成人风 成人風 化成人風 Book of Sui 《隋書》 卷15 志第10 音樂下 Volume 15 Treatises 10: Music 3 6
君子成人 君子成人 君子成人之美 The Analects of Confucius 《論語》 12. 《顏淵》 Yan Yuan 6
成人涂色书 成人塗色書 成人涂色书大行其道 Media articles 减压有术 The art of stress reduction - Fragment a (2016-01-16) 5
未及成人 未及成人 未及成人 Book of Jin 《晉書》 卷四十九 列傳第十九 阮籍 嵇康 向秀 劉伶 謝鯤 胡毋輔之 畢卓 王尼 羊曼 光逸 Volume 49 Biographies 19: Ruan Ji; Ji Kang; Xiang Xiu; Liu Ling; Xie Kun; Huwu Fuzhi; Bi Zhuo; Wang Ni; Yang Man; Guang Yi 5
能成人 能成人 能成人之美節故也 Book of Jin 《晉書》 卷八十六 列傳第五十六 張軌 Volume 86 Biographies 56: Zhang Gui 5
同成人 同成人 事同成人 Book of Later Han 《後漢書》 卷十上 皇后紀 Volume 10a: Annals of Empresses 1 5
成人志 成人誌 少有成人志尚 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷四二 列傳第三四  陽斐 盧潛 崔劼 盧叔武 陽休之 袁聿修 Volume 42 Biographies 34: Yang Fei; Lu Qian (Northern Qi); Cui Jie (Northern Qi); Yang Xiuzhi; Yuan Yuxiu 4
成人材 成人材 以爲非所以成人材 History of Song 《宋史》 卷四百二十四 列傳第一百八十三 陸持之 徐鹿卿 趙逢龍 趙汝騰 孫夢觀 洪天錫 黃師雍 徐元杰 孫子秀 李伯玉 Volume 424 Biographies 183: Lu Chizhi, Xu Luqing, Zhao Fenglong, Zhao Ruteng, Sun Mengguan, Hong Tianxi, Huang Shiyong, Xu Yuanjie, Sun Zixiu, Li Boyu 4