Chinese Notes
Chinese Notes

游戏 (遊戲) yóuxì

yóuxì noun a game
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Toys 玩具
Notes: (CC-CEDICT '遊戲')

Contained in

游戏机游戏王

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Wenxuan 《文選》 卷三十二 Scroll 32 4
Book of Jin 《晉書》 卷二十三 志第十三 樂下 Volume 23 Treatises 13: Music Part Two 3
Wenxuan 《文選》 卷二十 Scroll 20 3
History of Ming 《明史》 卷一百八十一 列傳第六十九 徐溥 丘濬 劉健 謝遷 李東陽 王鏊 劉忠 Volume 181 Biographies 69: Xu Pu, Qiu Jun, Liu Jian, Xie Qian, Li Dongyang, Wang Ao, Liu Zhong 3
Book of Jin 《晉書》 卷五十三 列傳第二十三 愍懷太子 Volume 53 Biographies 23: Crown Prince Minhuai 2
Wenxuan 《文選》 卷二十九 Scroll 29 2
Book of Han 《漢書》 卷五十七上 司馬相如傳 Volume 57a: Sima Xiangru 2
Book of Han 《漢書》 卷六十八 霍光金日磾傳 Volume 68: Huo Guang and Jin Midi 2
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百零三 列傳第二十八 蘇世長子:良嗣 從孫:弁 韋雲起孫:方質 孫伏伽 張玄素 Volume 103 Biographies 28: Su Shizhang and son: Liang Si, newphew: Bian, Wei Yunqi and grandson: Fang Zhi, Sun Fujia, Zhang Xuansu 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四十五 蜀書十五 鄧張宗楊傳 Volume 45: Book of Shu 15 - Biographies of Deng, Zhang, Zong, and Yang 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
游戏宛 遊戲宛 遊戲宛與洛 Wenxuan 《文選》 卷二十 Scroll 20 3
其後游戏 其後遊戲 其後遊戲無恆 Book of Zhou 《周書》 卷7 帝紀第7 宣帝 Volume 7 Annals 7: Emperor Xuan 2
游戏无度 遊戲无度 遊戲無度 History of Ming 《明史》 卷一百十六 列傳第四 諸王一 Volume 116 Biographies 4: Princes 1 2
家游戏 家遊戲 文帝時時如鄧通家遊戲 Records of the Grand Historian 《史記》 《佞幸列傳》 Biographies of Flatterers 2
辈游戏 輩遊戲 與群輩遊戲 Book of Sui 《隋書》 卷40 列傳第5 梁士彥 宇文忻 王誼 元諧 王世積 虞慶則 元冑 Volume 40 Biographies 5: Liang Shiyin, Yu Wenxin, Wang Yi, Yuan Xie, Wang Shiji, Yu Qingze, Yuan Zhou 2
游戏后堂 遊戲後堂 與汝遊戲後堂船乘 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷二十二 列傳第三 豫章文獻王 Volume 22 Biographies 3: Prince Wenxian of Yuzhang 2
阁游戏 閣遊戲 起觀閣遊戲之 Book of Liang 《梁書》 卷五十四 列傳第四十八 諸夷 Volume 54: Various Barbarians 2
童儿游戏 童兒遊戲 與諸童兒遊戲邑裏 Book of Jin 《晉書》 卷一百二十二 載記第二十二 呂光 呂纂 呂隆 Volume 122 Records 22: Lü Guang; Lü Zuan; Lü Long 2
门游戏 門遊戲 雲擬五月五日於玄武門遊戲 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷七十五 列傳第二十五: 蘇世長 韋雲起 孫伏伽 張玄素 Volume 75 Biographies 25: Su Shizhang, Wei Yunqi, Sun Fujia, Zhang Xuansu 2
储君游戏 儲君遊戲 與儲君遊戲 Book of Jin 《晉書》 卷二十七 志第十七 五行上 Volume 27 Treatises 17: Five Elements Part One 2