Chinese Notes
Chinese Notes

顾问 (顧問) gùwèn

gùwèn noun adviser / consultant
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Work 工作

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷一百六十二 志第一百十五 職官二 Volume 162 Treatises 115: Offical Posts 2 4
Wenxuan 《文選》 卷十 Scroll 10 3
Book of Sui 《隋書》 卷75 列傳第40 儒林 Volume 75 Biographies 40: Confucian Scholars 3
History of Ming 《明史》 卷一百四十七 列傳第三十五 解縉 黃淮 胡廣 金幼孜 胡儼 Volume 147 Biographies 35: Jie Jin, Huang Huai, Hu Guang, Jin Youzi, Hu Yan 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷八十二 列傳第七十:  儒林下 Volume 82 Biographies 70: Confucian Scholars 2 3
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十九 列傳第九十九: 于休烈 令狐峘 歸崇敬 奚陟 張薦 蔣乂 柳登 沈傳師 Volume 149 Biographies 99: Yu Xiulie, Ling Huhuan, Gui Chongjing, Xi Zhi, Zhang Jian, Jiang Yi, Liu Deng, Shen Chuanshi 3
History of Yuan 《元史》 卷一百八十一 列傳第六十八: 元明善 虞集 揭傒斯 黃溍 Volume 181 Biographies 68: Yuan Mingshan, Yu Ji, Jie Xisi, Huang Jin 2
History of Song 《宋史》 卷二百六十二 列傳第二十一 李穀 昝居潤 竇貞固 李濤 王易簡 趙上交 張錫 張鑄 邊歸讜 劉溫叟 劉濤 邊光範 劉載 程羽 Volume 262 Biographies 21: Li Gu, Zan Jurun, Dou Zhengu, Li Tao, Wang Yijian, Zhao Shangjiao, Zhang Xi, Zhang Zhu, Bian Guidang, Liu Wensou, Liu Tao, Bian Guangfan, Liu Zai, Cheng Yu 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十五 列傳第八十五: 盧杞 白志貞 裴延齡 韋渠牟 李齊運 李實 韋執誼 王叔文 程異 皇甫抃 Volume 135 Biographies 85: Lu Qi, Bai Zhizhen, Pei Yanling, Wei Qumou, Li Qiyun, Li Shi, Wei Zhiyi, Wang Shuwen, Cheng Yi, Huang Fubian 2
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷五十六 雜傳第四十四: 和凝 趙瑩 馮玉 盧質 呂琦 薛融 何澤 王權 史圭 龍敏 Volume 56 Miscellaneous Biographies 36: He Ning, Zhao Ying, Feng Yu, Lu Zhi, Lu Qi, Xue Rong, He Ze, Wang Quan, Shi Gui, Long Min 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
备顾问 備顧問 以備顧問 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷三六 補列傳第二八 邢卲 Volume 36 Biographies 28: Xing Shao 77
承顾问 承顧問 戴胄等俱承顧問 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷七十七 列傳第二十七: 韋挺 楊纂 劉德威 閻立德 柳亨 崔義玄 Volume 77 Biographies 27: Wei Ting, Yang Zuan, Liu Dewei, Yan Lide, Liu Heng, Cui Yixuan 13
待顾问 待顧問 以待顧問 Book of Liang 《梁書》 卷五十 列傳第四十四 文學下 Volume 50: Men of Letters 2 12
顾问应对 顧問應對 掌顧問應對 Book of Han 《漢書》 卷十九 百官公卿表 Volume 19: Table of nobility ranks and government offices 9
顾问左右 顧問左右 顧問左右 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十三 魏書十三 鍾繇華歆王朗傳 Volume 13: Book of Wei 13 - Biographies of Zhong Yao, Hua Xin, and Wang Lang 5
参顾问 參顧問 晉孝武太元中革選名家以參顧問 Book of Song 《宋書》 卷六十四 列傳第二十四 鄭鮮之 裴松之 何承天 Volume 64 Biographies 24: Zheng Xianzhi, Pei Songzhi, He Chengtian 5
掌顾问 掌顧問 掌顧問應對 Book of Han 《漢書》 卷十九 百官公卿表 Volume 19: Table of nobility ranks and government offices 5
帝顾问 帝顧問 帝顧問碩 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十八 虞傅蓋臧列傳 Volume 58: Biographies of Yu, Fu, Gai, Zang 5
使顾问 使顧問 中使顧問不絕 Book of Sui 《隋書》 卷37 列傳第2 李穆 梁睿 Volume 37 Biographies 2: Li Mu, Liang Rui 5
顾问不绝 顧問不絕 中使顧問不絕 Book of Sui 《隋書》 卷37 列傳第2 李穆 梁睿 Volume 37 Biographies 2: Li Mu, Liang Rui 4