Chinese Notes
Chinese Notes

阇 (闍) shé dū

 1. shé noun Buddhist monk
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: (Unihan '闍')
 2. noun defensive platform over gate / barbican
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '闍')

Contained in

阇耶跋摩波隆摩罗阇阇耶跋摩七世阿阇世王耆阇崛山祇阇崛山耆阇多山跋厘堕阇阇那崛多摩诃波阇波提阇那阿阇黎阿阇棃阇尼沙经伐阇罗弗多迦诺迦跋厘堕阇阇维阇毘阇鼻多达磨阇那阿阇世阇世王阿阇多沙兜楼王阿阇贳王阿阇多设咄路王曷罗阇姞利呬跋阇须阇多阇多伽阇陀伽阇陀伽阿阇世王子会阿阇贳王女阿术达菩萨经阿阇世王问五逆经阿阇世王授决经佛说阿阇世王经阿阇世王经阇那耶舍摩诃吠室罗末那野提婆喝罗阇陀罗尼仪轨宾头卢突罗阇为优陀延王说法经波罗阇已迦波罗阇已迦删阇耶毘罗胝子珊阇耶毘罗胝子尼乾陀阇提弗多罗阇梨阇黎宾头卢跋罗堕阇迦诺迦跋厘堕阇伐阇罗弗多罗伐阇那弗多

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Jin 《金史》 卷七十一 列傳第九: 斡魯 斡魯古勃堇 婆盧火 吾紮忽 闍母子:宗敘(本名德壽) Volume 71 Biographies 9: Wo Lu, Wolu gubojin, Po Luhuo, Wu Zahu, She Mu and son: Zongxu (formerly named Deshou) 45
History of Jin 《金史》 卷三 本紀第三: 太宗 Volume 3 Annals 3: Taizong 16
History of Yuan 《元史》 卷一百四十九 列傳第三十六: 耶律留哥 劉伯林 郭寶玉 石天應 移剌揑兒 耶律禿花 王珣 Volume 149 Biographies 36: Yelu Liuge, Liu Bolin, Guo Baoyu, Shi Tianying, Yi Lanieer, Yelu Tuhua, Wang Xun 12
History of Song 《宋史》 卷四百八十九 列傳第二百四十八 外國五 占城 眞臘 蒲甘 邈黎 三佛齊 闍婆南毗 勃泥 注輦 丹眉流 Volume 489 Biographies 248: Foreign States 5 - Champa, Siem Reap, Bagan, Miaoli, Srivijaya, Sheponanpi, Brunei, Chola, Nakhon Si Thammarat 11
History of Jin 《金史》 卷七十四 列傳第十二: 宗翰本名粘罕 子:斜哥 宗望本名斡離不 子:齊 京 文 Volume 74 Biographies 12: Zong Han formerly named Zhanhan, son: Xiege, Zong Wang formerly named Wo Libu, sons: Qi, Jing, Wen 10
History of Yuan 《元史》 卷二百一十 列傳第九十七: 外夷三 緬國 占城 暹國 爪哇 瑠求 三嶼 馬八兒等國 Volume 210 Biographies 97: Foreign Peoples 3 - Myanmar, Champa, Siam, Java, Liuqiu, Batanes, Maba'erdengguo 10
History of Jin 《金史》 卷八十 列傳第十八: 熙宗二子濟安 道濟 斜卯阿里 突合速 烏延蒲盧渾 赤盞暉 大㚖本名撻不野 磐本名蒲速越 阿離補子:方 Volume 80 Biographies 18: Xi Zong and two sons jian, Dao Ji, Xie Maoali, Tu Hesu, Wuyan Puluhun, Chi Zhanhui, Da Gao formerly named Tabuye, Pan formerly named Pusuyue, A Libu son: Fang 9
History of Yuan 《元史》 卷一百六十二 列傳第四十九: 李忽蘭吉 李庭 史弼 高興 劉國傑 Volume 162 Biographies 49: Li Hulanji, Li Ting, Shi Bi, Gao Xing, Liu Guojie 7
History of Yuan 《元史》 卷一百三十四 列傳第二十一: 撒吉思 月合乃 昔班 鐵連 愛薛 闊闊 禿忽魯 唐仁祖 朵兒赤 和尚 劉容 迦魯納答思 闊里吉思 小雲石脫忽憐 斡羅思 朵羅台弟闊闊出 子脫歡 也先不花 Volume 134 Biographies 21: Sajisi, Yuehenai, Xiban, Tielian, Aixue, Kuokuo, Tuhulu, Tang Renzu, Duo'erchi, Heshang, Liu Rong, Jialunadasi, Kuolijisi, Xiaoyunshituohulian, Woluosi, Duoluotaidikuokuochu, Zituohuan, Yexianbuhua 7
Book of Song 《宋書》 卷九十七 列傳第五十七 夷蠻 Volume 97 Biographies 57: Yi Man 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
阇母 闍母 遣闍母國王將三千騎來討 History of Song 《宋史》 卷四百七十二 列傳第二百三十一 姦臣二 蔡京弟:卞 子:攸 翛 族子:崈 趙良嗣 張覺 郭藥師 Volume 472 Biographies 231: Treacherous Officials 2 - Cai Jing and younger brother: Bian, sons: You, Shu, descendant: Chong, Zhao Liangsi, Zhang Jue, Guo Yaoshi 117
阇赤 闍赤 孛魯合掌必闍赤寫發宣詔及諸色目官職 History of Yuan 《元史》 卷三 本紀第三: 憲宗 Volume 3 Annals 3: Xianzong 74
阇婆 闍婆 闍婆州訶羅單國遣使獻方物 Book of Song 《宋書》 卷五 本紀第五 文帝 Volume 5 Annals 5: Emperor Wen 40
阇裏 闍裏 阇裏皆滿 New Book of Tang 《新唐書》 卷二百二十二中 列傳第一百四十七中 南蠻中 Volume 222b Biographies 147b:Southern Man 2 19
伏阇 伏闍 副將薛萬徹脅于闐王伏闍信入朝 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷三 本紀第三: 太宗下 Volume 3 Annals 3: Taizong 2 15
薛阇 薛闍 諸王薛阇禿以罪從軍 History of Yuan 《元史》 卷八 本紀第八: 世祖五 Volume 8 Annals 8: Shizu 5 11
高阇 高闍 彭城民高闍等謀反伏誅 Book of Song 《宋書》 卷六 本紀第六 孝武帝 Volume 6 Annals 6: Emperor Xiao Wu 11
王阇 王闍 王闍邪跋摩遣使貢獻 Book of Liang 《梁書》 卷五十四 列傳第四十八 諸夷 Volume 54: Various Barbarians 10
阇信 闍信 副將薛萬徹脅于闐王伏闍信入朝 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷三 本紀第三: 太宗下 Volume 3 Annals 3: Taizong 2 7
阇干 闍乾 以薛阇幹為中書省平章政事 History of Yuan 《元史》 卷十四 本紀第十四: 世祖十一 Volume 14 Annals 14: Shizu 11 7