Chinese Notes
Chinese Notes

激怒 jīnù

jīnù verb to infuriate / to enrage / to exasperate
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '激怒')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三百五十一 列傳第一百一十 趙挺之 張商英 劉正夫 何執中 鄭居中 安堯臣 張康國 朱諤 劉逵 林攄 管師仁 侯蒙 Volume 351 Biographies 110: Zhao Tingzhi, Zhang ShangYing, Liu Zhengfu, He Zhizhong, Zheng Juzhong, An Yaochen, Zhang Kangguo, Zhu E, Liu Kui, Lin Shu, Guan Shiren, Hou Meng 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十三 列傳第六十一: 梁士彥 元諧 虞慶則 元冑 達奚長儒 賀婁子幹 史萬歲 劉方 杜彥 周搖 獨孤楷 乞伏慧 張威 和洪 陰壽 楊義臣 Volume 73 Biographies 61: Liang Shiyan, Yuan Xie, Yu Qingze, Yuan Zhou, Daxi Zhangru, Helou Zigan, Shi Wansui, Liu Fang, Du Yan, Zhou Yao, Du Gukai, Qi Fuhui, Zhang Wei, He Hong, Yin Shou, Yang Yichen 3
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十五 列傳第九十五: 劉玄佐 董晉 陸長源 劉全諒 李忠臣 李希烈 吳少誠 Volume 145 Biographies 95: Liu Xuanzuo, Dong Jin, Lu Zhengyuan, Liu Quanliang, Li Zhongchen, Li Xilie, Wu Shaocheng 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷八 梁書8: 末帝本紀上 Volume 8 Book of Later Liang 8: Later Emperors Annals 1 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷五十六 列傳第六: 蕭銑 杜伏威 輔公祏 沈法興 李子通 羅藝 梁師都 Volume 56 Biographies 6: Xiao Xian, du fuwei, Fu Gongshi, Shen Faxing, Li Zitong, Luo Yi, Liang Shidou 2
Book of Jin 《晉書》 卷八十二 列傳第五十二 陳壽 王長文 虞溥 司馬彪 王隱 虞預 孫盛 干寶 鄧粲 謝沈 習鑿齒 徐廣 Volume 82 Biographies 52: Chen Shou; Wang Changwen; Yu Pu; Sima Biao; Wang Yin; Yu Yu; Sun Sheng; Gan Bao; Deng Can; Xie Chen; Xi Zuochi; Xu Guang 1
Records of the Grand Historian 《史記》 《楚世家》 House of Chu 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十八 列傳第一百二十八: 趙隱 張裼 李蔚 崔彥昭 鄭畋 盧攜 王徽 Volume 178 Biographies 128: Zhao Yin, Zhang Ti, Li Yu, Cui Yanzhao, Zheng Tian, Lu Xie, Wang Hui 1
History of Ming 《明史》 卷一百六十 列傳第四十八 王彰 魏源 金濂 石璞 羅通 羅綺 張瑄 張鵬 李裕 Volume 160 Biographies 48: Wang Zhang, Wei Yuan, Jin Lian, Shi Pu, Luo Tong, Luo Qi, Zhang Xuan, Zhang Peng, Li Yu 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百二十七 列傳第七十七: 姚令言 張光晟 源休 喬琳 張涉 蔣鎮 洪經綸 彭偃 Volume 127 Biographies 77: Yao Lingyan, Zhang Guangcheng, Yuan Xiu, Qiao Lin, Zhang She, Jiang Zhen, Hong Jinglun, Peng Yan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
欲激怒 欲激怒 蒙遜欲激怒其眾 Book of Wei 《魏書》 卷99 私署凉州牧張實 鮮卑乞伏國仁 鮮卑秃發烏孤 私署凉王李暠 盧水胡沮渠蒙遜 Volume 99: Governor Mu Zhangshi of Liangzhou, Qifu Guoren of the Xianbei, Tufa Wugu of the Xianbei, Governor Liangwang Ligao, Juqu Mengxun of the Lushui People 6
言激怒 言激怒 複以此言激怒上 Book of Sui 《隋書》 卷40 列傳第5 梁士彥 宇文忻 王誼 元諧 王世積 虞慶則 元冑 Volume 40 Biographies 5: Liang Shiyin, Yu Wenxin, Wang Yi, Yuan Xie, Wang Shiji, Yu Qingze, Yuan Zhou 6
激怒众 激怒眾 以此激怒眾 Book of Sui 《隋書》 卷65 列傳第30 周羅睺 周法尚 李景 慕容三藏 薛世雄 王仁恭 權武 吐萬緒 董純 趙才 Volume 65 Biographies 30: Zhou Luohou, Zhou Fashang, Li Jing, Murong Sancang, Xue Shixiong, Wang Rengong, Quan Wu, Tu Wanxu, Dong Chun, Zhao Cai 4
激怒上 激怒上 複以此言激怒上 Book of Sui 《隋書》 卷40 列傳第5 梁士彥 宇文忻 王誼 元諧 王世積 虞慶則 元冑 Volume 40 Biographies 5: Liang Shiyin, Yu Wenxin, Wang Yi, Yuan Xie, Wang Shiji, Yu Qingze, Yuan Zhou 4
语激怒 語激怒 以險語激怒當世 History of Song 《宋史》 卷三百五十一 列傳第一百一十 趙挺之 張商英 劉正夫 何執中 鄭居中 安堯臣 張康國 朱諤 劉逵 林攄 管師仁 侯蒙 Volume 351 Biographies 110: Zhao Tingzhi, Zhang ShangYing, Liu Zhengfu, He Zhizhong, Zheng Juzhong, An Yaochen, Zhang Kangguo, Zhu E, Liu Kui, Lin Shu, Guan Shiren, Hou Meng 3
遣人激怒 遣人激怒 帝因遣人激怒其眾曰 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷八 梁書8: 末帝本紀上 Volume 8 Book of Later Liang 8: Later Emperors Annals 1 2
遂激怒 遂激怒 帝與后遂激怒 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷五十一 列傳第一: 后妃上 Volume 51 Biographies 1: Empresses and Consorts 1 2
激怒陛下 激怒陛下 激怒陛下 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十六上 列傳第一百四十六上: 吐蕃上 Volume 196 Biographies 146: Tubo (Tibet) 1 2
激怒哲 激怒哲 豐事以激怒哲宗意 History of Song 《宋史》 卷三百三十九 列傳第九十八 蘇轍族孫:元老 Volume 339 Biographies 98: Su Zhezu and grandson: Yuanlao 2
激怒使者 激怒使者 以激怒使者 Records of the Grand Historian 《史記》 《南越列傳》 Treatise on the Nanyue 2