Chinese Notes
Chinese Notes

激怒 jīnù

jīnù verb to infuriate / to enrage / to exasperate
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '激怒')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三百五十一 列傳第一百一十 趙挺之 張商英 劉正夫 何執中 鄭居中 安堯臣 張康國 朱諤 劉逵 林攄 管師仁 侯蒙 Volume 351 Biographies 110: Zhao Tingzhi, Zhang ShangYing, Liu Zhengfu, He Zhizhong, Zheng Juzhong, An Yaochen, Zhang Kangguo, Zhu E, Liu Kui, Lin Shu, Guan Shiren, Hou Meng 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十三 列傳第六十一: 梁士彥 元諧 虞慶則 元冑 達奚長儒 賀婁子幹 史萬歲 劉方 杜彥 周搖 獨孤楷 乞伏慧 張威 和洪 陰壽 楊義臣 Volume 73 Biographies 61: Liang Shiyan, Yuan Xie, Yu Qingze, Yuan Zhou, Daxi Zhangru, Helou Zigan, Shi Wansui, Liu Fang, Du Yan, Zhou Yao, Du Gukai, Qi Fuhui, Zhang Wei, He Hong, Yin Shou, Yang Yichen 3
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷五十六 列傳第六: 蕭銑 杜伏威 輔公祏 沈法興 李子通 羅藝 梁師都 Volume 56 Biographies 6: Xiao Xian, du fuwei, Fu Gongshi, Shen Faxing, Li Zitong, Luo Yi, Liang Shidou 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷八 梁書8: 末帝本紀上 Volume 8 Book of Later Liang 8: Later Emperors Annals 1 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十五 列傳第九十五: 劉玄佐 董晉 陸長源 劉全諒 李忠臣 李希烈 吳少誠 Volume 145 Biographies 95: Liu Xuanzuo, Dong Jin, Lu Zhengyuan, Liu Quanliang, Li Zhongchen, Li Xilie, Wu Shaocheng 2
History of Song 《宋史》 卷三百三十九 列傳第九十八 蘇轍族孫:元老 Volume 339 Biographies 98: Su Zhezu and grandson: Yuanlao 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十二 列傳第九十二: 李寶臣 王武俊 王廷湊 Volume 142 Biographies 92: Li Baochen, Wang Wujun, Wang Tingcou 1
Book of Sui 《隋書》 卷55 列傳第20 杜彥 高勱 尒朱敞 周搖 獨孤揩 乞伏慧 張威 和洪 侯莫陳穎 Volume 55 Biographies 20: Du Yan, Gao Mai, Er Zhu Chang, Zhou Yao, Du Gukai, Qi Fuhui, Zhang Wei, He Hong, Houmo Chenying 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十五 列傳第八十五: 盧杞 白志貞 裴延齡 韋渠牟 李齊運 李實 韋執誼 王叔文 程異 皇甫抃 Volume 135 Biographies 85: Lu Qi, Bai Zhizhen, Pei Yanling, Wei Qumou, Li Qiyun, Li Shi, Wei Zhiyi, Wang Shuwen, Cheng Yi, Huang Fubian 1
History of Jin 《金史》 卷一百二十九 列傳第六十七: 酷吏 高閭山 蒲察合住 佞幸 蕭肄 張仲軻 李通 馬欽 高懷貞 蕭裕 胥持國 Volume 129 Biographies 67: Ku Li, Gao Lushan, Pucha Hezhu, Ning Xing, Xiao Yi, Zhang Zhongke, Li Tong, Ma Qin, Gao Huaizhen, Xiao Yu, Xu Chiguo 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
欲激怒 欲激怒 蒙遜欲激怒其眾 Book of Wei 《魏書》 卷99 私署凉州牧張實 鮮卑乞伏國仁 鮮卑秃發烏孤 私署凉王李暠 盧水胡沮渠蒙遜 Volume 99: Governor Mu Zhangshi of Liangzhou, Qifu Guoren of the Xianbei, Tufa Wugu of the Xianbei, Governor Liangwang Ligao, Juqu Mengxun of the Lushui People 6
言激怒 言激怒 複以此言激怒上 Book of Sui 《隋書》 卷40 列傳第5 梁士彥 宇文忻 王誼 元諧 王世積 虞慶則 元冑 Volume 40 Biographies 5: Liang Shiyin, Yu Wenxin, Wang Yi, Yuan Xie, Wang Shiji, Yu Qingze, Yuan Zhou 6
激怒上 激怒上 複以此言激怒上 Book of Sui 《隋書》 卷40 列傳第5 梁士彥 宇文忻 王誼 元諧 王世積 虞慶則 元冑 Volume 40 Biographies 5: Liang Shiyin, Yu Wenxin, Wang Yi, Yuan Xie, Wang Shiji, Yu Qingze, Yuan Zhou 4
激怒众 激怒眾 以此激怒眾 Book of Sui 《隋書》 卷65 列傳第30 周羅睺 周法尚 李景 慕容三藏 薛世雄 王仁恭 權武 吐萬緒 董純 趙才 Volume 65 Biographies 30: Zhou Luohou, Zhou Fashang, Li Jing, Murong Sancang, Xue Shixiong, Wang Rengong, Quan Wu, Tu Wanxu, Dong Chun, Zhao Cai 4
语激怒 語激怒 以險語激怒當世 History of Song 《宋史》 卷三百五十一 列傳第一百一十 趙挺之 張商英 劉正夫 何執中 鄭居中 安堯臣 張康國 朱諤 劉逵 林攄 管師仁 侯蒙 Volume 351 Biographies 110: Zhao Tingzhi, Zhang ShangYing, Liu Zhengfu, He Zhizhong, Zheng Juzhong, An Yaochen, Zhang Kangguo, Zhu E, Liu Kui, Lin Shu, Guan Shiren, Hou Meng 3
人激怒 人激怒 密使人激怒之 Book of Jin 《晉書》 卷一百〇 列傳第七十 王彌 張昌 陳敏 王如 杜曾 杜弢 王機 祖約 蘇峻 孫恩 盧循 譙縱 Volume 100 Biographies 70: Wang Mi; Zhang Chang; Chen Min; Wang Ru; Du Ceng; Du Tao; Wang Ji; Zu Yue; Su Jun; Sun En; Lu Xun; Qiao Zong 3
激怒令 激怒令 以激怒令贖 Records of the Grand Historian 《史記》 《大宛列傳》 Treatise on the Dayuan 2
后激怒 後激怒 溫後激怒既盛 Book of Jin 《晉書》 卷八十二 列傳第五十二 陳壽 王長文 虞溥 司馬彪 王隱 虞預 孫盛 干寶 鄧粲 謝沈 習鑿齒 徐廣 Volume 82 Biographies 52: Chen Shou; Wang Changwen; Yu Pu; Sima Biao; Wang Yin; Yu Yu; Sun Sheng; Gan Bao; Deng Can; Xie Chen; Xi Zuochi; Xu Guang 2
激怒哲 激怒哲 豐事以激怒哲宗意 History of Song 《宋史》 卷三百三十九 列傳第九十八 蘇轍族孫:元老 Volume 339 Biographies 98: Su Zhezu and grandson: Yuanlao 2
激怒陛下 激怒陛下 激怒陛下 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十六上 列傳第一百四十六上: 吐蕃上 Volume 196 Biographies 146: Tubo (Tibet) 1 2