Chinese Notes
Chinese Notes

义行 (義行) yìxíng

yìxíng noun righteous deed
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '義行')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Song 《宋書》 卷九十一 列傳第五十一 孝義 Volume 91 Biographies 51: Xiao Yi 4
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷七十三 列傳第六十三 孝義上 Volume 73 Biographies 63: Filial Acts 1 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十三 列傳第四十一: 万俟普 可朱渾元 劉豐 破六韓常 金祚 劉貴 蔡雋 韓賢 尉長命 王懷 任祥 莫多婁貸文 厙狄迴洛 厙狄盛 張保洛 侯莫陳相 薛孤延 斛律羌舉 張瓊 宋顯 王則 慕容紹宗 叱列平 步大汗薩 薛脩義 慕容儼 潘樂 彭樂 暴顯 皮景和 綦連猛 元景安 獨孤永業 鮮于世榮 傅伏 Volume 53 Biographies 41: Wan Sipu, Kezhui Hunyuan, Liu Feng, Poli Hanchang, Jin Zuo, Liu Gui, Cai Jun, Han Xian, Wei Zhangming, Wan Huai, Ren Xiang, Moduoluo Daiwen, Shedi Huiluo, She Dicheng, Zhang Baoluo, Houmo Chenxiang, Xue Guyan, Hulu Qiangju, Zhang Qiong, Song Xian, Wang Ze, Murong Shaozong, Chi Lieping, Buda Hansa, Xue Xiuyi, Murong Yan, Pan Le, Peng le, Bao Xian, Pi Jinghe, Qi Lianmeng, Yuan Jingan, Dugu Yongye, Xianyu Shirong, Fu Fu 2
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十一 第五鍾離宋寒列傳 Volume 41: Biographies of Diwu, Zhongli, Song, Han 2
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十三 朱樂何列傳 Volume 43: Biographies of Zhu, Yue, He 1
History of Jin 《金史》 卷三十二 志第十三: 禮五 上尊諡 Volume 32 Treatises 13: Rites 5 - Conferring of Posthumous Titles 1
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷三十四 列傳第十五 虞玩之 劉休 沈沖 庾杲之 王諶 Volume 34 Biographies 15: Yu Wanzhi, Liu Xiu, Shen Chong, Yu Gaozhi, Wang Chen 1
Huainanzi 《淮南子》 卷十八 人間訓 Chapter 18: The Human World 1
Xunzi 《荀子》 不苟篇第三 Chapter 3: Nothing Carelessly 1
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷四十三 列傳第二十四 江斆 何昌㝢 謝𤅢 王思遠 Volume 43 Biographies 24: Jiang Xiao, He Changyu, Xie Yao, Wang Siyuan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
义行军 義行軍 太子右庶子韓愈為彰義行軍司馬 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十 列傳第一百二十: 裴度 Volume 170 Biographies 120: Pei Du 3
义行称 義行稱 以义行称乡里 Book of Later Han 《後漢書》 卷八十一 獨行列傳 Volume 81: Biographies of Loners 2
修义行 修義行 以修義行并州事 History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十三 列傳第四十一: 万俟普 可朱渾元 劉豐 破六韓常 金祚 劉貴 蔡雋 韓賢 尉長命 王懷 任祥 莫多婁貸文 厙狄迴洛 厙狄盛 張保洛 侯莫陳相 薛孤延 斛律羌舉 張瓊 宋顯 王則 慕容紹宗 叱列平 步大汗薩 薛脩義 慕容儼 潘樂 彭樂 暴顯 皮景和 綦連猛 元景安 獨孤永業 鮮于世榮 傅伏 Volume 53 Biographies 41: Wan Sipu, Kezhui Hunyuan, Liu Feng, Poli Hanchang, Jin Zuo, Liu Gui, Cai Jun, Han Xian, Wei Zhangming, Wan Huai, Ren Xiang, Moduoluo Daiwen, Shedi Huiluo, She Dicheng, Zhang Baoluo, Houmo Chenxiang, Xue Guyan, Hulu Qiangju, Zhang Qiong, Song Xian, Wang Ze, Murong Shaozong, Chi Lieping, Buda Hansa, Xue Xiuyi, Murong Yan, Pan Le, Peng le, Bao Xian, Pi Jinghe, Qi Lianmeng, Yuan Jingan, Dugu Yongye, Xianyu Shirong, Fu Fu 2
义行理 義行理 以義行理 Huainanzi 《淮南子》 卷三 天文訓 Chapter 3: Celestial Phenomena 2
义行严 義行嚴 義行嚴氏之閭 Book of Song 《宋書》 卷九十一 列傳第五十一 孝義 Volume 91 Biographies 51: Xiao Yi 2
昭义行 昭義行 昭義行營陣歿都將吏卒死于王事 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷四 梁書4: 太祖本紀四 Volume 4 Book of Later Liang 4: Taizu Annals 4 2
义行诛 義行誅 有道之君以義行誅 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十一 第五鍾離宋寒列傳 Volume 41: Biographies of Diwu, Zhongli, Song, Han 2
言义行 言義行 縣令管慧辨上言義行 Book of Liang 《梁書》 卷五十一 列傳第四十五 處士 Volume 51: Retired Gentlemen 2
私义行 私義行 私義行則亂 Han Feizi 《韓非子》 飾邪第十九 Chapter 19: On Pretensions and Evil 2