Chinese Notes
Chinese Notes

义行 (義行) yìxíng

yìxíng noun righteous deed
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '義行')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Song 《宋書》 卷九十一 列傳第五十一 孝義 Volume 91 Biographies 51: Xiao Yi 4
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷七十三 列傳第六十三 孝義上 Volume 73 Biographies 63: Filial Acts 1 3
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十一 第五鍾離宋寒列傳 Volume 41: Biographies of Diwu, Zhongli, Song, Han 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十三 列傳第四十一: 万俟普 可朱渾元 劉豐 破六韓常 金祚 劉貴 蔡雋 韓賢 尉長命 王懷 任祥 莫多婁貸文 厙狄迴洛 厙狄盛 張保洛 侯莫陳相 薛孤延 斛律羌舉 張瓊 宋顯 王則 慕容紹宗 叱列平 步大汗薩 薛脩義 慕容儼 潘樂 彭樂 暴顯 皮景和 綦連猛 元景安 獨孤永業 鮮于世榮 傅伏 Volume 53 Biographies 41: Wan Sipu, Kezhui Hunyuan, Liu Feng, Poli Hanchang, Jin Zuo, Liu Gui, Cai Jun, Han Xian, Wei Zhangming, Wan Huai, Ren Xiang, Moduoluo Daiwen, Shedi Huiluo, She Dicheng, Zhang Baoluo, Houmo Chenxiang, Xue Guyan, Hulu Qiangju, Zhang Qiong, Song Xian, Wang Ze, Murong Shaozong, Chi Lieping, Buda Hansa, Xue Xiuyi, Murong Yan, Pan Le, Peng le, Bao Xian, Pi Jinghe, Qi Lianmeng, Yuan Jingan, Dugu Yongye, Xianyu Shirong, Fu Fu 2
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷二十一 梁臣傳第九: 敬翔 朱珍 龐師古 葛從周 霍存 張存敬 符道昭 劉捍 寇彥卿 Volume 21 Later Liang Biographies 1: Jing Xiang, Zhu Zhen, Pang Shigu, Ge Congzhou, Huo Cun, Zhang Cunjing, Fu Daozhao, Liu Han, Kou Yangqing 1
Book of Han 《漢書》 卷八十四 翟方進傳 Volume 84: Zhai Fangjin 1
Book of Jin 《晉書》 卷九十八 列傳第六十八 王敦 桓溫 Volume 98 Biographies 68: Wang Dun; Huan Wen 1
Book of Jin 《晉書》 卷六 帝紀第六 中宗元帝 肅宗明帝 Volume 6 Annals 6: Emperor Yuan; Emperor Ming 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷七十六 列傳第六十六 隱逸下 Volume 76 Biographies 66: Recluses 2 1
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二二 列傳第十四  李元忠 盧文偉 李義深 Volume 22 Biographies 14: Li Yuanzhong; Lu Wenwei; Li Yishen 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
义行军 義行軍 太子右庶子韓愈為彰義行軍司馬 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十 列傳第一百二十: 裴度 Volume 170 Biographies 120: Pei Du 3
昭义行 昭義行 昭義行營陣歿都將吏卒死于王事 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷四 梁書4: 太祖本紀四 Volume 4 Book of Later Liang 4: Taizu Annals 4 2
义行严 義行嚴 義行嚴氏之閭 Book of Song 《宋書》 卷九十一 列傳第五十一 孝義 Volume 91 Biographies 51: Xiao Yi 2
言义行 言義行 縣令管慧辨上言義行 Book of Liang 《梁書》 卷五十一 列傳第四十五 處士 Volume 51: Retired Gentlemen 2
义行称 義行稱 以义行称乡里 Book of Later Han 《後漢書》 卷八十一 獨行列傳 Volume 81: Biographies of Loners 2
私义行 私義行 私義行則亂 Han Feizi 《韓非子》 飾邪第十九 Chapter 19: On Pretensions and Evil 2
义行理 義行理 以義行理 Huainanzi 《淮南子》 卷三 天文訓 Chapter 3: Celestial Phenomena 2
修义行 修義行 以修義行并州事 History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十三 列傳第四十一: 万俟普 可朱渾元 劉豐 破六韓常 金祚 劉貴 蔡雋 韓賢 尉長命 王懷 任祥 莫多婁貸文 厙狄迴洛 厙狄盛 張保洛 侯莫陳相 薛孤延 斛律羌舉 張瓊 宋顯 王則 慕容紹宗 叱列平 步大汗薩 薛脩義 慕容儼 潘樂 彭樂 暴顯 皮景和 綦連猛 元景安 獨孤永業 鮮于世榮 傅伏 Volume 53 Biographies 41: Wan Sipu, Kezhui Hunyuan, Liu Feng, Poli Hanchang, Jin Zuo, Liu Gui, Cai Jun, Han Xian, Wei Zhangming, Wan Huai, Ren Xiang, Moduoluo Daiwen, Shedi Huiluo, She Dicheng, Zhang Baoluo, Houmo Chenxiang, Xue Guyan, Hulu Qiangju, Zhang Qiong, Song Xian, Wang Ze, Murong Shaozong, Chi Lieping, Buda Hansa, Xue Xiuyi, Murong Yan, Pan Le, Peng le, Bao Xian, Pi Jinghe, Qi Lianmeng, Yuan Jingan, Dugu Yongye, Xianyu Shirong, Fu Fu 2
义行诛 義行誅 有道之君以義行誅 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十一 第五鍾離宋寒列傳 Volume 41: Biographies of Diwu, Zhongli, Song, Han 2