Chinese Notes
Chinese Notes

庙主 (廟主) miàozhǔ

miàozhǔ noun head priest of a temple
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '廟主')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十六 志第六: 禮儀六 Volume 26 Treatises 6: Rites 6 8
The Book of Rites 《禮記》 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi 2
History of Song 《宋史》 卷一百〇七 志第六十 禮十 Volume 107 Treatises 60: Rites 10 2
History of Song 《宋史》 卷四百二十二 列傳第一百八十一 林勳 劉才邵 許忻 應孟明 曾三聘 徐僑 度正 程珌 牛大年 陳仲微 梁成大 李知孝 Volume 422 Biographies 181: Lin Xun, Liu CaiShao, Xu Xin, Ying Mengming, Ceng Sanpin, Xu Qiao, Du Zheng, Cheng Bi, Niu Danian, Chen Zhongwei, Liang Chengda, Li Zhixiao 2
History of Song 《宋史》 卷一百〇六 志第五十九 禮九 Volume 106 Treatises 59: Rites 9 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十七 列傳第一百二十七: 崔慎由 崔珙 盧鈞 裴休 楊收 韋保衡 路巖 夏侯孜 劉瞻 劉瑑 曹確 畢諴 杜審權 劉鄴 豆盧瑑 Volume 177 Biographies 127: Cui Shenyou, Cui Gong, Lu Jun, Pei Xiu, Yang Shou, Wei Baoheng, Lu Yan, Xiao Houzi, Liu Zhan, Liu Zhuan, Cao Que, Bi Xian, Du Shenquan, Liu Ye, Dou Luzhan 2
Book of Later Han 《後漢書》 卷三十五 張曹鄭列傳 Volume 35: Biographies of Zhang, Cao, Zheng 2
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百八十四  列傳第一百零九 馬楊路盧 Volume 184 Biographies 109: Ma, Yang, Lu, Lu 1
Book of Wei 《魏書》 卷108之四 禮志四之四 Volume 108d Treatise 4: Rituals 4 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷十三     志第三    禮樂三 Volume 13 Treatises 3: Rites and Music 3 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
迁庙主 遷廟主 必以遷廟主行乎 The Book of Rites 《禮記》 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi 11
庙主行 廟主行 必以遷廟主行乎 The Book of Rites 《禮記》 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi 8
毁庙主 毀廟主 毀廟主合良高廟 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十五 張曹鄭列傳 Volume 35: Biographies of Zhang, Cao, Zheng 4
太上庙主 太上廟主 太上廟主宜瘞園 Book of Han 《漢書》 卷七十三 韋賢傳 Volume 73: Wei Xian 4
庙主合 廟主合 毀廟主合良高廟 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十五 張曹鄭列傳 Volume 35: Biographies of Zhang, Cao, Zheng 3
七庙主 七廟主 七廟主備法駕卽于太廟 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷二 本紀第二 高帝下 Volume 2 Annals 2: Emperor Gao of Southern Qi 2 3
庙主及 廟主及 毀私廟主及大寧 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百四十五 列傳第七十 元王黎楊嚴竇 Volume 145 Biographies 70: Yuan, Wang, Li, Yang, Yan, Dou 3
私庙主 私廟主 焚毀私廟主於大寧裏 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十一 本紀第十一: 代宗 Volume 11 Annals 11: Daizong 2
存庙主 存廟主 存廟主未嘗合祭 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十五 張曹鄭列傳 Volume 35: Biographies of Zhang, Cao, Zheng 2
祧庙主 祧廟主 盡出諸廟主及祧廟主並為一列 History of Song 《宋史》 卷一百〇七 志第六十 禮十 Volume 107 Treatises 60: Rites 10 2