Chinese Notes
Chinese Notes

庙主 (廟主) miàozhǔ

miàozhǔ noun head priest of a temple
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '廟主')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十六 志第六: 禮儀六 Volume 26 Treatises 6: Rites 6 8
Book of Later Han 《後漢書》 卷三十五 張曹鄭列傳 Volume 35: Biographies of Zhang, Cao, Zheng 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十七 列傳第一百二十七: 崔慎由 崔珙 盧鈞 裴休 楊收 韋保衡 路巖 夏侯孜 劉瞻 劉瑑 曹確 畢諴 杜審權 劉鄴 豆盧瑑 Volume 177 Biographies 127: Cui Shenyou, Cui Gong, Lu Jun, Pei Xiu, Yang Shou, Wei Baoheng, Lu Yan, Xiao Houzi, Liu Zhan, Liu Zhuan, Cao Que, Bi Xian, Du Shenquan, Liu Ye, Dou Luzhan 2
The Book of Rites 《禮記》 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi 2
History of Song 《宋史》 卷四百二十二 列傳第一百八十一 林勳 劉才邵 許忻 應孟明 曾三聘 徐僑 度正 程珌 牛大年 陳仲微 梁成大 李知孝 Volume 422 Biographies 181: Lin Xun, Liu CaiShao, Xu Xin, Ying Mengming, Ceng Sanpin, Xu Qiao, Du Zheng, Cheng Bi, Niu Danian, Chen Zhongwei, Liang Chengda, Li Zhixiao 2
History of Song 《宋史》 卷一百〇七 志第六十 禮十 Volume 107 Treatises 60: Rites 10 2
History of Song 《宋史》 卷一百〇六 志第五十九 禮九 Volume 106 Treatises 59: Rites 9 2
History of Ming 《明史》 卷二十九 志第五 五行二 Volume 29 Treatises 5: Five Elements 2 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷四  齊本紀上第四 高帝 武帝 Volume 4 Southern Qi Annals 1: Emperor Gao, Emperor Wu 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十三 列傳第六十一: 梁士彥 元諧 虞慶則 元冑 達奚長儒 賀婁子幹 史萬歲 劉方 杜彥 周搖 獨孤楷 乞伏慧 張威 和洪 陰壽 楊義臣 Volume 73 Biographies 61: Liang Shiyan, Yuan Xie, Yu Qingze, Yuan Zhou, Daxi Zhangru, Helou Zigan, Shi Wansui, Liu Fang, Du Yan, Zhou Yao, Du Gukai, Qi Fuhui, Zhang Wei, He Hong, Yin Shou, Yang Yichen 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
迁庙主 遷廟主 必以遷廟主行乎 The Book of Rites 《禮記》 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi 11
庙主行 廟主行 必以遷廟主行乎 The Book of Rites 《禮記》 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi 8
太上庙主 太上廟主 太上廟主宜瘞園 Book of Han 《漢書》 卷七十三 韋賢傳 Volume 73: Wei Xian 4
毁庙主 毀廟主 毀廟主合良高廟 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十五 張曹鄭列傳 Volume 35: Biographies of Zhang, Cao, Zheng 4
庙主及 廟主及 毀私廟主及大寧 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百四十五 列傳第七十 元王黎楊嚴竇 Volume 145 Biographies 70: Yuan, Wang, Li, Yang, Yan, Dou 3
庙主合 廟主合 毀廟主合良高廟 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十五 張曹鄭列傳 Volume 35: Biographies of Zhang, Cao, Zheng 3
七庙主 七廟主 七廟主備法駕卽于太廟 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷二 本紀第二 高帝下 Volume 2 Annals 2: Emperor Gao of Southern Qi 2 3
存庙主 存廟主 存廟主未嘗合祭 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十五 張曹鄭列傳 Volume 35: Biographies of Zhang, Cao, Zheng 2
私庙主 私廟主 焚毀私廟主於大寧裏 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十一 本紀第十一: 代宗 Volume 11 Annals 11: Daizong 2
氏庙主 氏廟主 廢武氏廟主 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十八下 本紀第十八下: 宣宗 Volume 18 Annals 18: Xuanzong 2