Chinese Notes
Chinese Notes

目眩 mùxuàn

mùxuàn noun dizzy / dazzled
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '目眩')

Contained in

头晕目眩

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Wenxuan 《文選》 卷六 Scroll 6 2
Book of Jin 《晉書》 卷三十六 列傳第六 衞瓘 張華 Volume 36 Biographies 6: Wei Guan; Zhang Hua 1
History of Yuan 《元史》 卷一百五十八 列傳第四十五: 姚樞 許衡 竇默 Volume 158 Biographies 45: Yao Shu, Xu Heng, Dou Mo 1
Wenxuan 《文選》 卷三 Scroll 3 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六十一 吳書十六 潘濬陸凱傳 Volume 61: Book of Wu 16 - Biographies of Pan Jun and Lu Kai 1
The Scholars 《儒林外史》 第三十三回 Chapter 33 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十九 魏書二十九 方技傳 Volume 29: Book of Wei 29 - Biographies of fangshis and artisans 1
History of Ming 《明史》 卷二百〇八 列傳第九十六 張芹 汪應軫 蕭鳴鳳 齊之鸞 袁宗儒 許相卿 顧濟 章僑 余珊 韋商臣 黎貫 彭汝實 鄭自璧 戚賢 劉繪 錢薇 洪垣 周思兼 顏鯨 Volume 208 Biographies 96: Zhang Qin, Wang Yingzhen, Xiao Mingfeng, Qi Zhiluan, Yuan Zongru, Xu Xiangqing, Gu Ji, Zhang Qiao, Yu Shan, Wei Shangchen, Li Guan, Peng Rushi, Zheng Zibi, Qi Xian, Liu Hui, Qian Wei, Hong Yuan, Zhou Sijian, Yan Jing 1
Book of Jin 《晉書》 卷八十八 列傳第五十八 孝友 Volume 88 Biographies 58: Filial Piety 1
Records of the Grand Historian 《史記》 《扁鵲倉公列傳》 Biographies of Bian Que and the Duke of Cang 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
王目眩 王目眩 秦王目眩良久 Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷三十一 燕三 Chapter 31: Yan III 2
乱目眩 亂目眩 心亂目眩 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十九 魏書二十九 方技傳 Volume 29: Book of Wei 29 - Biographies of fangshis and artisans 2