Chinese Notes
Chinese Notes

ó ò

  1. ó interjection oh is that so
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Interjection 叹词
  2. ò interjection oh is that so
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Interjection 叹词

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
An Introduction to Chinese Grammar 汉语语法入门 目录导言 Contents and Introduction 3
The Scholars 《儒林外史》 第三十回 Chapter 30 1
History of Song 《宋史》 卷四百三十八 列傳第一百九十七 儒林八 湯漢 何基 王柏 徐夢莘弟:得之 從子:天麟 李心傳 葉味道 王應麟 黃震 Volume 438 Biographies 197: Confucian Scholars 8 - Tang Han, He Ji, Wang Bai, Xu Mengshen and younger brothers: Dezhi, nephew: Tianlin, Li Xinchuan, Ye Weidao, Wang Yinglin, Huang Zhen 1
The Scholars 《儒林外史》 第二十六回 Chapter 26 1
History of Ming 《明史》 卷二百八十八 列傳第一百七十六 文苑四 Volume 288 Biographies 176: Literature 4 1
History of Ming 《明史》 卷一百四十三 列傳第三十一 王艮 廖昇 周是修 程本立 黃觀 王叔英 黃鉞 王良 陳思賢 程通 黃希范 高巍 高賢寧 王璡 周縉 牛景先 Volume 143 Biographies 31: Wang Gen, Liao Sheng, Zhou Shixiu, Cheng Benli, Huang Guan, Wang ShuYing, Huang Yue, Wang Liang, Chen Sixian, Cheng Tong, Huang Xifan, Gao Wei, Gao Xianning, Wang Jin, Zhou Jin, Niu Jingxian 1
The Scholars 《儒林外史》 第十一回 Chapter 11 1
History of Song 《宋史》 卷四百五十五 列傳第二百十四 忠義十 陳東 歐陽澈 馬伸何兌 呂祖儉 呂祖泰 楊宏中 華岳 鄧若水 僧眞寶 莫謙之 徐道明 Volume 455 Biographies 214: Loyalty and Righteousness 10 - Chen Dong, Ouyang Che, Ma Shenhedui, Lu Zujian, Lu Zutai, Yang Hongzhong, Hua Yue, Deng Ruoshui, Seng Zhenbao, Mo Qianzhi, Xu Daoming 1
The Scholars 《儒林外史》 第二十回 Chapter 20 1
Shuo Wen Jie Zi 《說文解字》 《口部》 Kǒu Radical 1