Chinese Notes
Chinese Notes

大亨 dàhēng

dàhēng noun big shot / top gun / superstar / VIP
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '大亨')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷一百十二 表第十三 七卿年表二 Volume 112 Tables 13: Annals of the Seven Ministers 2 18
History of Ming 《明史》 卷一百三十四 列傳第二十二 何文輝 葉旺 馬雲 繆大亨 蔡遷 王銘 甯正 金興旺 花茂 丁玉 郭雲 Volume 134 Biographies 22: He Wenhui, Ye Wang, Ma Yun, Miao Daheng, Cai Qian, Wang Ming, Ning Zheng, Jin Xingwang, Hua Mao, Ding Yu, Guo Yun 9
History of Ming 《明史》 卷一百二十三 列傳第十一 陳友諒 張士誠 方國珍 明玉珍 Volume 123 Biographies 11: Chen Youliang, Zhang Shicheng, Fang Guozhen, Ming Yuzhen 5
History of Ming 《明史》 卷二百七十三 列傳第一百六十一 左良玉 高傑 祖寬 Volume 273 Biographies 161: Zuo Liangyu, Gao Jie, Zu Kuan 3
History of Ming 《明史》 卷二百三十六 列傳第一百二十四 李植 江東之 湯兆京 金士衡 王元翰 孫振基 丁元薦 李朴 夏嘉遇 Volume 236 Biographies 124: Li Zhi, Jiang Dongzhi, Tang Zhaojing, Jin Shiheng, Wang Yuanhan, Sun Zhenji, Ding Yuanjian, Li Pu, Xia Jiayu 3
History of Jin 《金史》 卷一百二十八 列傳第六十六: 循吏 盧克忠 牛德昌 范承吉 王政 張奕 李瞻 劉敏行 傅慎微 劉煥 高昌福 孫德淵 趙鑒 蒲察鄭留 女奚烈守愚 石抹元 張彀 趙重福 武都 紇石烈德 張特立 王浩 Volume 128 Biographies 66: Xun Li, Lu Kezhong, Niu Dechang, Fan Chengji, Wang Zheng, Zhang Yi, Li Zhan, Liu Minxing, Fu Shenwei, Liu Huan, Gao Changfu, Sun Deyuan, Zhao Jian, Pucha Zhengliu, Nuxilieshouyu, Shi Moyuan, Zhang Gou, Zhao Zhongfu, Wu Dou, Geshi Liede, Zhang Teli, Wang Hao 2
History of Ming 《明史》 卷二百二十六 列傳第一百十四 海瑞 丘橓 呂坤 郭正域 Volume 226 Biographies 114: Hai Rui, Qiu Shun, Lu Kun, Guo Zhengyu 2
History of Ming 《明史》 卷一百二十九 列傳第十七 Feng Sheng, Fu Youde, Liao Yongzhong, Yang Jing, Hu Mei Volume 129 Biographies 17: Feng Sheng, Fu Youde, Liao Yongzhong, Yang Jing, Hu Mei 2
History of Ming 《明史》 卷二百十八 列傳第一百〇六 申時行 王錫爵 沈一貫 方從哲 沈㴶 Volume 218 Biographies 106: Shen Shixing, Wang Xijue, Shen Yiguan, Fang Congzhe, Shen Que 2
History of Ming 《明史》 卷二百二十二 列傳第一百一十 譚綸 王崇古 方逢時 吳兌 鄭洛 張學顏 張佳胤 殷正茂 凌雲翼 Volume 222 Biographies 110: Tan Lun, Wang Chonggu, Fang Fengshi, Wu Dui, Zheng Luo, Zhang Xueyan, Zhang Jiayin, Yin Zhengmao, Ling Yunyi 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
萧大亨 蕭大亨 蕭大亨五月任 History of Ming 《明史》 卷一百十二 表第十三 七卿年表二 Volume 112 Tables 13: Annals of the Seven Ministers 2 16
兴大亨 興大亨 元興大亨副詔 Book of Sui 《隋書》 卷35 志第30 經籍四 Volume 35 Treatises 30: Bibliography 4 3
年号大亨 年號大亨 昔桓玄年號大亨 Book of Liang 《梁書》 卷五十五 列傳第四十九 豫章王綜 武陵王紀 臨賀王正德 河東王譽 Volume 55: Zong, Prince of Yuzhang; Ji, Prince of Wuling; Zhengde, Prince of Linhe; Yu, Prince of Hedong 3
大亨副 大亨副 元興大亨副詔 Book of Sui 《隋書》 卷35 志第30 經籍四 Volume 35 Treatises 30: Bibliography 4 3
缪大亨 繆大亨 繆大亨克揚州 History of Ming 《明史》 卷一 本紀第一 太祖一 Volume 1 Annals 1: Taizu 1 3
大亨等 大亨等 民錢大亨等執縣官送款于北 History of Jin 《金史》 卷一百二十八 列傳第六十六: 循吏 盧克忠 牛德昌 范承吉 王政 張奕 李瞻 劉敏行 傅慎微 劉煥 高昌福 孫德淵 趙鑒 蒲察鄭留 女奚烈守愚 石抹元 張彀 趙重福 武都 紇石烈德 張特立 王浩 Volume 128 Biographies 66: Xun Li, Lu Kezhong, Niu Dechang, Fan Chengji, Wang Zheng, Zhang Yi, Li Zhan, Liu Minxing, Fu Shenwei, Liu Huan, Gao Changfu, Sun Deyuan, Zhao Jian, Pucha Zhengliu, Nuxilieshouyu, Shi Moyuan, Zhang Gou, Zhao Zhongfu, Wu Dou, Geshi Liede, Zhang Teli, Wang Hao 2
钱大亨 錢大亨 扶溝民錢大亨 History of Jin 《金史》 卷十七 本紀第十七: 哀宗上 Volume 17 Annals 17: Aizong 1 2
大亨十月 大亨十月 大亨十月任 History of Ming 《明史》 卷一百十二 表第十三 七卿年表二 Volume 112 Tables 13: Annals of the Seven Ministers 2 2
大亨贞 大亨貞 大亨貞 Book of Changes 《易經》 屯 Zhun 2
大亨作 大亨作 此卦動而大亨作 Book of Sui 《隋書》 卷69 列傳第34 王劭 袁充 Volume 69 Biographies 34: Wang Shao, Yuan Chong 2