Chinese Notes
Chinese Notes

惊喜 (驚喜) jīngxǐ

 1. jīngxǐ verb be pleasantly surprised
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
 2. jīngxǐ noun a pleasant surprise
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷十九 列傳第九 謝晦 謝裕 謝方明 謝靈運 Volume 19 Biographies 9: Xie Hui, Xie Yu, Xie Fangming, Xie Lingyun 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷五十五 吳書十 程黃韓蔣周陳董甘淩徐潘丁傳 Volume 55: Book of Wu 10 - Biographies of Cheng, Huang, Han, Jiang, Zhou, Chen, Dong, Gan, Ling, Xu, Pan, and Ding 1
History of Ming 《明史》 卷二百十五 列傳第一百〇三 王治 歐陽一敬 周弘祖 詹仰庇 駱問禮 鄭履淳 陳吾德 汪文輝 劉奮庸 Volume 215 Biographies 103: Ouyang Yijing, Zhou Hongzu, Zhan Yangbi, Luo Wenli, Zheng Luchun, Chen Wude, Wang Wenhui, Liu Fenyong 1
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷十三 梁家人傳第一: Volume 13: The Later Liang Imperial Family 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十八 列傳第六十六: 張定和 張奫 麥鐵杖 權武 王仁恭 吐萬緒 董純 魚俱羅 王辯 陳稜 趙才 Volume 78 Biographies 66: Zhang Dinghe, Zhang Bian, Mai Tiezhang, Quanwu, Wang Rengong, Tu Wanxu, Dong Chun, Yu Juluo, Wang Bian, Chen Leng, Zhao Cai 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百二十八 列傳第七十八: 段秀實 顏真卿 Volume 128 Biographies 78: Duan Xiushi, Yan Zhenqing 1
History of Song 《宋史》 卷四百七十七 列傳第二百三十六 叛臣下 李全下 Volume 477 Biographies 236: Rebellious Officials 3 - Li Quan 2 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷十六 列傳第四: 道武七王 明元六王 太武五王 Volume 16 Biographies 4: Daowu's Seven Sons, Mingyuan's Six Sons, Taiwu's Five Sons 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百五十三 列傳第七十八  段秀實 顏真卿 Volume 153 Biographies 78: Duan Xiushi, Yan Zhenqing 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十五 袁張韓周列傳 Volume 45: Biographies of Yuan, Zhang, Han, Zhou 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
惊喜曰 驚喜曰 太宗驚喜曰 History of Song 《宋史》 卷三百十七 列傳第七十六 邵亢 馮京 錢惟演 Volume 317 Biographies 76: Shao Kang, Feng Jing, Qian Weiyan 4
僧惊喜 僧驚喜 諸僧驚喜 Book of Sui 《隋書》 卷64 列傳第29 李圓通 陳茂 張定和 張奫 麥鐵杖 沈光 來護兒 魚俱羅 陳稜 王辯 Volume 64 Biographies 29: Li Yuantong, Chen Mao, Zhang Dinghe, Zhang Bian, Mai Tiezhang, Shen Guang, Lai Hua'er, Yu Juluo, Chen Leng, Wang Bian 2
惊喜涕泣 驚喜涕泣 囚及父兄皆驚喜涕泣 Book of Song 《宋書》 卷五十三 列傳第十三 張茂度 庾登之 謝方明 江夷 Volume 53 Biographies 13: Zhang Maodu, Yu Dengzhi, Xie Fangming, Jiang Yi 2
帝惊喜 帝驚喜 帝驚喜若神 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百五十三 列傳第七十八  段秀實 顏真卿 Volume 153 Biographies 78: Duan Xiushi, Yan Zhenqing 2