Chinese Notes
Chinese Notes

惊喜 (驚喜) jīngxǐ

  1. jīngxǐ verb be pleasantly surprised
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
  2. jīngxǐ noun a pleasant surprise
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷三十三 列傳第二十三 范泰 荀伯子 徐廣 鄭鮮之 裴松之 何承天 Volume 33 Biographies 23: Fan Tai, Xun Bozi, Xu Guang, Zhen Xianzhi, Pei Songzhi, He Chengtian 1
History of Song 《宋史》 卷四百七十七 列傳第二百三十六 叛臣下 李全下 Volume 477 Biographies 236: Rebellious Officials 3 - Li Quan 2 1
History of Ming 《明史》 卷二百六十五 列傳第一百五十三 范景文 倪元璐 李邦華 王家彥 孟兆祥 施邦曜 淩義渠 Volume 265 Biographies 153: Fan Jingwen, Ni Yuanlu, Li Banghua, Wang Jiayan, Meng Zhaoxiang, Shi Bangyao, Ling Yiqu 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷十九  列傳第九 謝晦 謝裕 謝方明 謝靈運 Volume 19 Biographies 9: Xie Hui, Xie Yu, Xie Fangming, Xie Lingyun 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷五十五 吳書十 程黃韓蔣周陳董甘淩徐潘丁傳 Volume 55: Book of Wu 10 - Biographies of Cheng, Huang, Han, Jiang, Zhou, Chen, Dong, Gan, Ling, Xu, Pan, and Ding 1
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷十三 梁家人傳第一: Volume 13: The Later Liang Imperial Family 1
History of Song 《宋史》 卷三百三十八 列傳第九十七 蘇軾子:過 Volume 338 Biographies 97: Su Shi and son: Guo 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十九 魏書二十九 方技傳 Volume 29: Book of Wei 29 - Biographies of fangshis and artisans 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十八 列傳第六十六: 張定和 張奫 麥鐵杖 權武 王仁恭 吐萬緒 董純 魚俱羅 王辯 陳稜 趙才 Volume 78 Biographies 66: Zhang Dinghe, Zhang Bian, Mai Tiezhang, Quanwu, Wang Rengong, Tu Wanxu, Dong Chun, Yu Juluo, Wang Bian, Chen Leng, Zhao Cai 1
History of Song 《宋史》 卷三百十七 列傳第七十六 邵亢 馮京 錢惟演 Volume 317 Biographies 76: Shao Kang, Feng Jing, Qian Weiyan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
惊喜曰 驚喜曰 太宗驚喜曰 History of Song 《宋史》 卷三百十七 列傳第七十六 邵亢 馮京 錢惟演 Volume 317 Biographies 76: Shao Kang, Feng Jing, Qian Weiyan 4
惊喜涕泣 驚喜涕泣 囚及父兄皆驚喜涕泣 Book of Song 《宋書》 卷五十三 列傳第十三 張茂度 庾登之 謝方明 江夷 Volume 53 Biographies 13: Zhang Maodu, Yu Dengzhi, Xie Fangming, Jiang Yi 2
僧惊喜 僧驚喜 諸僧驚喜 Book of Sui 《隋書》 卷64 列傳第29 李圓通 陳茂 張定和 張奫 麥鐵杖 沈光 來護兒 魚俱羅 陳稜 王辯 Volume 64 Biographies 29: Li Yuantong, Chen Mao, Zhang Dinghe, Zhang Bian, Mai Tiezhang, Shen Guang, Lai Hua'er, Yu Juluo, Chen Leng, Wang Bian 2
帝惊喜 帝驚喜 帝驚喜若神 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百五十三  列傳第七十八    段秀實 顏真卿 Volume 153 Biographies 78: Duan Xiushi, Yan Zhenqing 2