Chinese Notes
Chinese Notes

种子 (種子) zhǒngzi

 1. zhǒngzi noun seed
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Agriculture 农业
 2. zhǒngzi noun bīja / seed / karmic seed
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: bīja, Pali: bīja, Japanese: shuji; a metaphor for actions creating the potential for later fruition (BL 'bija'; FGDB '種子')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十四上 列傳第一百四十四上: 突厥上 Volume 194 Biographies 144: Tujie 1 2
History of Ming 《明史》 卷一百四十一 列傳第二十九 齊泰 黃子澄 方孝孺 練子寧 茅大芳 卓敬 陳迪 景清 連楹 胡閏 王度 Volume 141 Biographies 29: Qi Tai, Huang Zicheng, Fang Xiaoru, Lian Zining, Mao DaFang, Zhuo Jing, Chen Di, Jing Qing, Lian Ying, Hu Run, Wang Du 1
History of Jin 《金史》 卷一百二十八 列傳第六十六: 循吏 盧克忠 牛德昌 范承吉 王政 張奕 李瞻 劉敏行 傅慎微 劉煥 高昌福 孫德淵 趙鑒 蒲察鄭留 女奚烈守愚 石抹元 張彀 趙重福 武都 紇石烈德 張特立 王浩 Volume 128 Biographies 66: Xun Li, Lu Kezhong, Niu Dechang, Fan Chengji, Wang Zheng, Zhang Yi, Li Zhan, Liu Minxing, Fu Shenwei, Liu Huan, Gao Changfu, Sun Deyuan, Zhao Jian, Pucha Zhengliu, Nuxilieshouyu, Shi Moyuan, Zhang Gou, Zhao Zhongfu, Wu Dou, Geshi Liede, Zhang Teli, Wang Hao 1
Book of Song 《宋書》 卷五 本紀第五 文帝 Volume 5 Annals 5: Emperor Wen 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十三 列傳第四十一: 万俟普 可朱渾元 劉豐 破六韓常 金祚 劉貴 蔡雋 韓賢 尉長命 王懷 任祥 莫多婁貸文 厙狄迴洛 厙狄盛 張保洛 侯莫陳相 薛孤延 斛律羌舉 張瓊 宋顯 王則 慕容紹宗 叱列平 步大汗薩 薛脩義 慕容儼 潘樂 彭樂 暴顯 皮景和 綦連猛 元景安 獨孤永業 鮮于世榮 傅伏 Volume 53 Biographies 41: Wan Sipu, Kezhui Hunyuan, Liu Feng, Poli Hanchang, Jin Zuo, Liu Gui, Cai Jun, Han Xian, Wei Zhangming, Wan Huai, Ren Xiang, Moduoluo Daiwen, Shedi Huiluo, She Dicheng, Zhang Baoluo, Houmo Chenxiang, Xue Guyan, Hulu Qiangju, Zhang Qiong, Song Xian, Wang Ze, Murong Shaozong, Chi Lieping, Buda Hansa, Xue Xiuyi, Murong Yan, Pan Le, Peng le, Bao Xian, Pi Jinghe, Qi Lianmeng, Yuan Jingan, Dugu Yongye, Xianyu Shirong, Fu Fu 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百五十七 列傳第八十二 陸贄 Volume 157 Biographies 82: Lu Zhi 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十九 列傳第八十九: 陸贄 Volume 139 Biographies 89: Lu Zhi 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷八 本紀第八: 玄宗上 Volume 8 Annals 8: Xuanzong 1 1
The Scholars 《儒林外史》 第二十一回 Chapter 21 1
Book of Chen 《陳書》 卷三 本紀第三: 世祖 Volume 3: Emperor Wen 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
给种子 給種子 量給種子 Book of Chen 《陳書》 卷三 本紀第三: 世祖 Volume 3: Emperor Wen 2
弟种子 弟種子 永弟種子豫 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷四一 列傳第三三 暴顯 皮景和 鮮于世榮 綦連猛 元景安 獨孤永業 傅伏 高保寧 Volume 41 Biographies 33: Bao Xian; Pi Jinghe; Xianyu Shirong; Qilian Meng; Yuan Jing'an; Dugu Yongye; Fu Fu; Gao Baoning 2
粮种子 糧種子 南徐二州百姓田糧種子 Book of Song 《宋書》 卷五 本紀第五 文帝 Volume 5 Annals 5: Emperor Wen 2
种子豫 種子豫 永弟種子豫 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷四一 列傳第三三 暴顯 皮景和 鮮于世榮 綦連猛 元景安 獨孤永業 傅伏 高保寧 Volume 41 Biographies 33: Bao Xian; Pi Jinghe; Xianyu Shirong; Qilian Meng; Yuan Jing'an; Dugu Yongye; Fu Fu; Gao Baoning 2
赐种子 賜種子 並賜種子 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十九 列傳第八十九: 陸贄 Volume 139 Biographies 89: Lu Zhi 2