Chinese Notes
Chinese Notes

虚词 (虛詞) xūcí

xūcí noun function words / words having a grammatical function only
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Grammar 语法
Notes: As opposed to 实词 (shící), notional words. These words include adverbs, prepositions, conjunctions, and particles.

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百四十一 列傳第一百二十九 周嘉謨 張問達 汪應蛟 王紀 孫瑋 鍾羽正 陳道亨 Volume 241 Biographies 129: Zhou Jiamo, Zhang Wenda, Wang Yingjiao, Wang Ji, Sun Wei, Zhong Yuzheng, Chen Daoheng 1
History of Song 《宋史》 卷四百七十八 列傳第二百三十七 世家一 南唐李氏李景(子:煜 從善 從誧 從弟:季操 孫:仲寓 附:舒元 韓熙載 馮謐 潘佑 皇甫繼勳 周惟簡) Volume 478 Biographies 237: Hereditary Houses 1 - Southern Tang and Li clans Li Jing (son: Yu, relative Shan, relative Bu, nephew: Ji Cao, grandson: Zhong Yu, relatives: Shu Yuan, Han Xizai, Feng Mi, Pan You, Huang Fujixun, Zhou Weijian) 1
History of Ming 《明史》 卷二百二十二 列傳第一百一十 譚綸 王崇古 方逢時 吳兌 鄭洛 張學顏 張佳胤 殷正茂 凌雲翼 Volume 222 Biographies 110: Tan Lun, Wang Chonggu, Fang Fengshi, Wu Dui, Zheng Luo, Zhang Xueyan, Zhang Jiayin, Yin Zhengmao, Ling Yunyi 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十 唐書36: 列傳12 李襲吉 王緘 李敬義 盧汝弼 李德休 蘇循 Volume 60 Book of Later Tang 36: Biographies 12 - Li Xiji, Wang Jian, Li Jingyi, Lu Rubi, Li Dexiu, Su Xun 1
History of Ming 《明史》 卷三百〇六 列傳第一百九十四 閹黨 焦芳 張綵 顧秉謙 崔呈秀 劉志選 曹欽程 王紹徽 霍維華 閻鳴泰 賈繼春 田爾耕 Volume 306 Biographies 194: Eunuchs - Jiao Fang, Zhang Cai, Gu Bingqian, Cui Chengxiu, Liu Zhixuan, Cao Qincheng, Wang Shaohui, Huo Weihua, Yan Mingtai, Jia Jichun, Tian Ergeng 1
History of Song 《宋史》 卷三百八十二 列傳第一百四十一 張燾 黃中 孫道夫 曾幾 勾濤 李彌遜 Volume 382 Biographies 141: Zhang Dao, Huang Zhong, Sun Daofu, Ceng Ji, Gou Tao, Li Mixun 1
History of Ming 《明史》 卷一百九十三 列傳第八十一 費宏 翟鑾 李時 顧鼎臣 嚴訥 李春芳 陳以勤 趙貞吉 高儀 Volume 193 Biographies 81: Fei Hong, Di Luan, Li Shi, Gu Dingchen, Yan Ne, Li ChunFang, Chen Yiqin, Zhao Zhenji, Gao Yi 1
History of Jin 《金史》 卷九十九 列傳第三十七: 徒單鎰 賈鉉 孫鐸 孫即康 李革 Volume 99 Biographies 37: Tu Danyi, Jia Xuan, Sun Duo, Sun JiKang, Li Ge 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百二十九 列傳第七十九: 韓滉 張延賞 Volume 129 Biographies 79: Han Huang, Zhang Yanshang 1
History of Ming 《明史》 卷二百三十三 列傳第一百二十一 姜應麟 陳登雲 羅大紘 李獻可 孟養浩 朱維京 王如堅 王學曾 張貞觀 樊玉衡 謝廷讚 楊天民 何選 Volume 233 Biographies 121: Jiang Yinglin, Chen Dengyun, Luo Dahong, Li Xianke, Meng Yanghao, Zhu Weijing, Wang Rujian, Wang Xueceng, Zhang Zhenguan, Fan Yuheng, Xie Tingzan, Yang Tianmin, He Xuan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
步虚词 步虛詞 步虛詞 History of Song 《宋史》 卷八 本紀第八 真宗三 Volume 8 Annals 8: Zhenzong 3 3
饰虚词 飾虛詞 藻飾虛詞 History of Jin 《金史》 卷九十九 列傳第三十七: 徒單鎰 賈鉉 孫鐸 孫即康 李革 Volume 99 Biographies 37: Tu Danyi, Jia Xuan, Sun Duo, Sun JiKang, Li Ge 3
虚词罔 虛詞罔 諸臣虛詞罔上 History of Ming 《明史》 卷二百三十四 列傳第一百二十二 盧洪春 李懋檜 李沂 雒于仁 馬經綸 劉綱 戴士衡 曹學程 翁憲祥 徐大相 Volume 234 Biographies 122: Lu Hongchun, Li Maohui, Li Yi, Luo Yuren, Ma Jinglun, Liu Gang, Dai Shiheng, Cao Xuecheng, Weng Xianxiang, Xu Daxiang 2