Chinese Notes
Chinese Notes

诚实 (誠實) chéngshí

chéngshí adjective honest / honorable / truthful
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德
Notes: (CC-CEDICT '誠實')

Contained in

诚实论

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三百八十一 列傳第一百四十 范如圭 吳表臣 王居正 晏敦復 黃龜年 程瑀 張闡 洪擬 趙逵 Volume 381 Biographies 140: Fan Rugui, Wu Biaochen, Wang Juzheng, Yan Dunfu, Huang Guinian, Cheng Yu, Zhang Chan, Hong Ni, Zhao Kui 3
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《先進第十一》 Commentary on Xian Jin XI 2
History of Jin 《金史》 卷九十五 列傳第三十三: 移剌履 張萬公 蒲察通 粘割斡特剌 程輝 劉瑋 董師中 王蔚 馬惠迪 馬琪 楊伯通 尼厖古鑑 Volume 95 Biographies 33: Yi Lalu, Zhang Wangong, Pu Chatong, Zhangewotela, Cheng Hui, Liu Wei, Dong Shizhong, Wang Yu, Ma Huidi, Ma Qi, Yang Botong, Nipanggujian 1
Book of Song 《宋書》 卷九十七 列傳第五十七 夷蠻 Volume 97 Biographies 57: Yi Man 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十五 列傳第四十三: 孫搴 陳元康 杜弼 子臺卿 房謨 子恭懿 張纂 張亮 趙起 徐遠 張曜 王峻 王紘 敬顯雋 平鑒 唐邕 白建 元文遙 趙彥深 赫連 子悅 馮子琮 子慈明 郎基 子茂 Volume 55 Biographies 43: Sun Qian, Chen Yuankang, Du Bi, Zi Taiqing, Fang Mo, Zi Gongyi, Zhang Zuan, Zhang Liang, Zhao Qi, Xu Yuan, Zhang Yao, Wang Jun, Wang Hong, Jing Xianjun, Ping Jian, Tang Yong, Bai Jian, Yuan Wenyao, Zhao Yanshen, He Lian, Zi Yue, Feng Zicong, Zi Ciming, Lang Ji, Zi Mao 1
Xunzi 《荀子》 哀公篇第三十一 Chapter 31: Duke Ai 1
History of Song 《宋史》 卷三百八十五 列傳第一百四十四 葛邲 錢端禮 魏杞 周葵 施師點 蕭燧 龔茂良 Volume 385 Biographies 144: Ge Bi, Qian Duanli, Wei Qi, Zhou Kui, Shi Shidian, Xiao Sui, Gong Maoliang 1
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《子路第十三》 Commentary on Zi Lu XIII 1
History of Song 《宋史》 卷三百八十六 列傳第一百四十五 劉珙 王藺 黃祖舜 王大寶 金安節 王剛中 李彥穎 范成大 Volume 386 Biographies 145: Liu Gong, Wang Lin, Huang ZuShun, Wang Dabao, Jin Anjie, Wang Gangzhong, Li Yanying, Fan Chengda 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四十三 蜀書十三 黃李呂馬王張傳 Volume 43: Book of Shu 13 - Biographies of Huang, Li, Lü, Ma, Wang, and Zhang 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
诚实恳恻 誠實懇惻 誠實懇惻 History of Song 《宋史》 卷四百十一 列傳第一百七十 湯璹 蔣重珍 牟子才 朱貔孫 歐陽守道 Volume 411 Biographies 170: Tang Shu, Jiang Zhongzhen, Mou Zicai, Zhu Pisun, Ouyang Shoudao 2
言诚实 言誠實 江南亦謂其言誠實 History of Song 《宋史》 卷二百六十三 列傳第二十二 張昭 竇儀 呂餘慶 劉熙古 石熙載 李穆 Volume 263 Biographies 22: Zhang Zhao, Dou Yi, Lu Yuqing, Liu Xigu, Shi Xizai, Li Mu 2
少诚实 少誠實 少誠實也 Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《先進第十一》 Commentary on Xian Jin XI 2
在诚实 在誠實 貴在誠實 History of Jin 《金史》 卷一百〇七 列傳第四十五: 高汝礪 張行信 Volume 107 Biographies 45: Gao Ruli, Zhang Xingxin 2
臣诚实 臣誠實 在臣誠實有疑 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十二 志第二: 禮儀二 Volume 22 Treatises 2: Rites 2 2