Chinese Notes
Chinese Notes

吞金 tūnjīn

tūnjīn verb to commit suicide by swallowing gold
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '吞金')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百七十七 列傳第一百六十五 袁繼咸 金聲 丘祖德 沈猶龍 陳子龍 侯峒曾 楊文驄 陳潛夫 沈廷揚 林汝翥 鄭為虹 Volume 277 Biographies 165: Yuan Jixian, Jin Sheng, Qiu Zude, Shen Youlong, Chen Zilong, Hou Dongceng, Yang Wencong, Chen Qianfu, Shen Tingyang, Lin Ruzhu, Zheng Weihong 1
History of Ming 《明史》 卷二百七十六 列傳第一百六十四 朱大典 張國維 張肯堂 曾櫻 朱繼祚 余煌 王瑞栴 路振飛 何楷 熊汝霖 錢肅樂 沈宸荃 Volume 276 Biographies 164: Zhu Dadian, Zhang Guowei, Zhang Kentang, Ceng Ying, Zhu Jizuo, Yu Huang, Wang Ruizhan, Lu Zhenfei, He Kai, Xiong Rulin, Qian Sule, Shen Chenquan 1
History of Ming 《明史》 卷一百五十一 列傳第三十九 茹瑺 嚴震直 張紞 王鈍 鄭賜 郭資 呂震 李至剛 方賓 吳中 劉觀 Volume 151 Biographies 39: Ru Chang, Yan Zhenzhi, Zhang Dan, Wang Dun, Zheng Ci, Guo Zi, Lu Zhen, Li Zhigang, Fang Bin, Wu Zhong, Liu Guan 1
History of Ming 《明史》 卷一百十三 列傳第一 后妃一 Volume 113 Biographies 1: Empresses and Consorts 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
吞金死 吞金死 亦吞金死 History of Ming 《明史》 卷一百十三 列傳第一 后妃一 Volume 113 Biographies 1: Empresses and Consorts 1 2
吞金屑 吞金屑 吞金屑死 History of Ming 《明史》 卷二百七十六 列傳第一百六十四 朱大典 張國維 張肯堂 曾櫻 朱繼祚 余煌 王瑞栴 路振飛 何楷 熊汝霖 錢肅樂 沈宸荃 Volume 276 Biographies 164: Zhu Dadian, Zhang Guowei, Zhang Kentang, Ceng Ying, Zhu Jizuo, Yu Huang, Wang Ruizhan, Lu Zhenfei, He Kai, Xiong Rulin, Qian Sule, Shen Chenquan 2