Chinese Notes
Chinese Notes

吞金 tūnjīn

tūnjīn verb to commit suicide by swallowing gold
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: (CC-CEDICT '吞金')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷一百十三 列傳第一 后妃一 Volume 113 Biographies 1: Empresses and Consorts 1 1
History of Ming 《明史》 卷二百七十六 列傳第一百六十四 朱大典 張國維 張肯堂 曾櫻 朱繼祚 余煌 王瑞栴 路振飛 何楷 熊汝霖 錢肅樂 沈宸荃 Volume 276 Biographies 164: Zhu Dadian, Zhang Guowei, Zhang Kentang, Ceng Ying, Zhu Jizuo, Yu Huang, Wang Ruizhan, Lu Zhenfei, He Kai, Xiong Rulin, Qian Sule, Shen Chenquan 1
History of Ming 《明史》 卷二百七十七 列傳第一百六十五 袁繼咸 金聲 丘祖德 沈猶龍 陳子龍 侯峒曾 楊文驄 陳潛夫 沈廷揚 林汝翥 鄭為虹 Volume 277 Biographies 165: Yuan Jixian, Jin Sheng, Qiu Zude, Shen Youlong, Chen Zilong, Hou Dongceng, Yang Wencong, Chen Qianfu, Shen Tingyang, Lin Ruzhu, Zheng Weihong 1
History of Ming 《明史》 卷一百五十一 列傳第三十九 茹瑺 嚴震直 張紞 王鈍 鄭賜 郭資 呂震 李至剛 方賓 吳中 劉觀 Volume 151 Biographies 39: Ru Chang, Yan Zhenzhi, Zhang Dan, Wang Dun, Zheng Ci, Guo Zi, Lu Zhen, Li Zhigang, Fang Bin, Wu Zhong, Liu Guan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
吞金死 吞金死 亦吞金死 History of Ming 《明史》 卷一百十三 列傳第一 后妃一 Volume 113 Biographies 1: Empresses and Consorts 1 2
吞金屑 吞金屑 吞金屑死 History of Ming 《明史》 卷二百七十六 列傳第一百六十四 朱大典 張國維 張肯堂 曾櫻 朱繼祚 余煌 王瑞栴 路振飛 何楷 熊汝霖 錢肅樂 沈宸荃 Volume 276 Biographies 164: Zhu Dadian, Zhang Guowei, Zhang Kentang, Ceng Ying, Zhu Jizuo, Yu Huang, Wang Ruizhan, Lu Zhenfei, He Kai, Xiong Rulin, Qian Sule, Shen Chenquan 2