Chinese Notes
Chinese Notes

禄俸 (祿俸) lùfèng

lùfèng noun official pay
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '祿俸')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷三十二 列傳第十三 王琨 張岱 褚炫 何戢 王延之 阮韜 Volume 32 Biographies 13: Wang Kun, Zhang Dai, Chu Xuan, He Ji, Wang Yanzhi, Ruan Tao 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷四十二 志第二十二: 職官一 Volume 42 Treatises 22: Government Service 1 2
History of Ming 《明史》 卷七十二 志第四十八 職官一 Volume 72 Treatises 48: Official Posts 1 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十八 列傳第四十八: 魏知古 盧懷慎 源乾曜 李元纮 杜暹 韓休 裴耀卿 Volume 98 Biographies 48: Wei Zhigu, Lu Huaishen, Yuan Ganyao, Li Yuanhong, Du Xian, Han Xiu, Pei Yaoqing 2
Book of Song 《宋書》 卷八 本紀第八 明帝 Volume 8 Annals 8: Emperor Ming 2
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷三 本紀第三 武帝 Volume 3 Annals 3: Emperor Wu of Southern Qi 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百二十九 列傳第七十九: 韓滉 張延賞 Volume 129 Biographies 79: Han Huang, Zhang Yanshang 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷二十三 列傳第十三 王誕 王華 王惠 王彧 Volume 23 Biographies 13: Wang Dan, Wang Hua, Wang Hui, Wang Yu 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷六十六 列傳第十六: 房玄齡 杜如晦 Volume 66 Biographies 16: Fang Xuanling, Du Ruhui 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十 列傳第八十: 王璵 李泌 崔造 關播 Volume 130 Biographies 80: Wang Yu, Li Bi, Cui Zao, Guan Bo 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
所得禄俸 所得祿俸 緬在郡所得祿俸不敢用 Book of Liang 《梁書》 卷三十四 列傳第二十八 張緬 弟纘 綰 Volume 34: Zhang Mian; Zhang Zuan; Zhang Wan 6
给禄俸 給祿俸 特全給祿俸 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十三 列傳第四十三: 婁師德 王孝傑 唐休璟 張仁願 薛訥 王晙 Volume 93 Biographies 43: Lou Shide, Wang Xiaojie, Tang Xiujing, Zhang Renyuan, Xue Ne, Wang Jun 4
献禄俸 獻祿俸 表獻祿俸之半 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷三十二 列傳第十三 王琨 張岱 褚炫 何戢 王延之 阮韜 Volume 32 Biographies 13: Wang Kun, Zhang Dai, Chu Xuan, He Ji, Wang Yanzhi, Ruan Tao 2
料禄俸 料祿俸 並日料祿俸 Book of Song 《宋書》 卷八 本紀第八 明帝 Volume 8 Annals 8: Emperor Ming 2
禄俸外 祿俸外 祿俸外一無所納 History of the Southern Dynasties 《南史》 卷二十四 列傳第十四 王裕之 王鎮之 王韶之 王悅之 王准之 Volume 24 Biographies 14: Wang Yuzhi, Wang Zhenzhi, Wang Shaozhi, Wang Yuezhi, Wang Zhunzhi 2
守禄俸 守祿俸 守祿俸而已 Book of Chen 《陳書》 卷三十四 列傳第二十八: 文學 Volume 34: Men of Letters 2
四时禄俸 四時祿俸 四時祿俸 Book of Chen 《陳書》 卷三十 列傳第二十四: 蕭濟 陸瓊 顧野王 傅縡 Volume 30: Xiao Ji; Lu Qiong; Gu Yewang; Fu Zai 2