Chinese Notes
Chinese Notes

禄俸 (祿俸) lùfèng

lùfèng noun official pay
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '祿俸')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷三 本紀第三 武帝 Volume 3 Annals 3: Emperor Wu of Southern Qi 2
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷三十二 列傳第十三 王琨 張岱 褚炫 何戢 王延之 阮韜 Volume 32 Biographies 13: Wang Kun, Zhang Dai, Chu Xuan, He Ji, Wang Yanzhi, Ruan Tao 2
Book of Song 《宋書》 卷八 本紀第八 明帝 Volume 8 Annals 8: Emperor Ming 2
History of Ming 《明史》 卷七十二 志第四十八 職官一 Volume 72 Treatises 48: Official Posts 1 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十八 列傳第四十八: 魏知古 盧懷慎 源乾曜 李元纮 杜暹 韓休 裴耀卿 Volume 98 Biographies 48: Wei Zhigu, Lu Huaishen, Yuan Ganyao, Li Yuanhong, Du Xian, Han Xiu, Pei Yaoqing 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷四十二 志第二十二: 職官一 Volume 42 Treatises 22: Government Service 1 2
Book of Jin 《晉書》 卷六十七 列傳第三十七 溫嶠 郗鑒 Volume 67 Biographies 37: Wen Jiao; Xi Jian 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十六 列傳第四十六: 姚崇 宋璟 Volume 96 Biographies 46: Yao Chong, Song Jing 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷二十四 列傳第十四 王裕之 王鎮之 王韶之 王悅之 王准之 Volume 24 Biographies 14: Wang Yuzhi, Wang Zhenzhi, Wang Shaozhi, Wang Yuezhi, Wang Zhunzhi 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十五 列傳第一百四十五: 迴紇 Volume 195 Biographies 145: Huihu 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
所得禄俸 所得祿俸 緬在郡所得祿俸不敢用 Book of Liang 《梁書》 卷三十四 列傳第二十八 張緬 弟纘 綰 Volume 34: Zhang Mian; Zhang Zuan; Zhang Wan 6
给禄俸 給祿俸 特全給祿俸 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十三 列傳第四十三: 婁師德 王孝傑 唐休璟 張仁願 薛訥 王晙 Volume 93 Biographies 43: Lou Shide, Wang Xiaojie, Tang Xiujing, Zhang Renyuan, Xue Ne, Wang Jun 4
料禄俸 料祿俸 並日料祿俸 Book of Song 《宋書》 卷八 本紀第八 明帝 Volume 8 Annals 8: Emperor Ming 2
守禄俸 守祿俸 守祿俸而已 Book of Chen 《陳書》 卷三十四 列傳第二十八: 文學 Volume 34: Men of Letters 2
献禄俸 獻祿俸 表獻祿俸之半 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷三十二 列傳第十三 王琨 張岱 褚炫 何戢 王延之 阮韜 Volume 32 Biographies 13: Wang Kun, Zhang Dai, Chu Xuan, He Ji, Wang Yanzhi, Ruan Tao 2
禄俸外 祿俸外 祿俸外一無所納 History of the Southern Dynasties 《南史》 卷二十四 列傳第十四 王裕之 王鎮之 王韶之 王悅之 王准之 Volume 24 Biographies 14: Wang Yuzhi, Wang Zhenzhi, Wang Shaozhi, Wang Yuezhi, Wang Zhunzhi 2
四时禄俸 四時祿俸 四時祿俸 Book of Chen 《陳書》 卷三十 列傳第二十四: 蕭濟 陸瓊 顧野王 傅縡 Volume 30: Xiao Ji; Lu Qiong; Gu Yewang; Fu Zai 2