Chinese Notes
Chinese Notes

自重 zìzhòng

zìzhòng noun self-esteem
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (Guoyu '自重')

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
知自重 知自重 則人知自重 History of Song 《宋史》 卷一百七十九 志第一百三十二 食貨下一 Volume 179 Treatises 132: Finance and Economics 2a 4
自重庆 自重慶 劉德秀自重慶入朝 History of Song 《宋史》 卷三百九十一 列傳第一百五十 周必大 留正 胡晉臣 Volume 391 Biographies 150: Zhou Bida, Liu Zheng, Hu Jinchen 3
节自重 節自重 士大夫多以廉節自重 History of Ming 《明史》 卷一百五十五 列傳第四十三 宋晟 薛祿 劉榮 朱榮 費瓛 譚廣 陳懷 蔣貴 任禮 趙安 趙輔 劉聚 Volume 155 Biographies 43: Song Cheng, Xue Lu, Liu Rong, Zhu Rong, Fei Huan, Tan Guang, Chen Huai, Jiang Gui, Ren Li, Zhao An, Zhao Fu, Liu Ju 2
自重胤 自重胤 自重胤卒後 New Book of Tang 《新唐書》 卷二百一十三 列傳第一百三十八 藩鎮淄青橫海 Volume 213 Biographies 138: Buffer Regions - the Black, Green, and Yellow Seas 2
自重荣 自重榮 自重榮初帥河中 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十二 列傳第一百三十二: 王重榮 王處存 諸葛爽 高駢 時溥 朱瑄 Volume 182 Biographies 132: Wang Zhongrong, Wang Chucun, Zhu Geshuang, Gao Pian, Shi Pu, Zhu Xuan 2
畏罪自重 畏罪自重 畏罪自重 Records of the Grand Historian 《史記》 《酷吏列傳》 Biographies of Cruel Officials 2
始自重 始自重 始自重黎 Book of Jin 《晉書》 卷二十一 志第十一 禮下 Volume 21 Treatises 11: Rites Part Three 2