Chinese Notes
Chinese Notes

南巡 nán xún

nán xún set phrase the emperor travelling south
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Guoyu '南巡')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷一百八十九 列傳第七十七 李文祥 孫磐 胡爟 羅僑 葉釗 戴冠 黃鞏 陸震 夏良勝 何遵 Volume 189 Biographies 77: Li Wenxiang, Sun Pan, Hu Guan, Luo Qiao, Ye Zhao, Dai Guan, Huang Gong, Lu Zhen, Xia Liangsheng, He Zun 11
Book of Wei 《魏書》 卷3 太宗紀 Volume 3 Annals: Taizong (Emperor Mingyuan) 9
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷一  魏本紀第一:  太祖道武帝 太宗明元帝 Volume 1 Wei Annals 1: Emperor Daowu, Emperor Mingyuan 5
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三  魏本紀第三:  高祖孝文帝 Volume 3 Wei Annals 3: Emperor Gaozu Xiaowen 5
Wenxuan 《文選》 卷四 Scroll 4 4
History of Ming 《明史》 卷一百九十二 列傳第八十 楊慎 王思 張翀 劉濟 安磐 張漢卿 張原 毛玉 王時柯 鄭本公 張曰韜 楊淮 張澯 郭楠 Volume 192 Biographies 80: Yang Shen, Wang Si, Zhang Chong, Liu Ji, An Pan, Zhang Hanqing, Zhang Yuan, Mao Yu, Wang Shike, Zheng Bengong, Zhang Yuetao, Yang Huai, Zhang Can, Guo Nan 4
History of Ming 《明史》 卷二百八十六 列傳第一百七十四 文苑二 Volume 286 Biographies 174: Literature 2 4
History of Ming 《明史》 卷一百七十九 列傳第六十七 羅倫 章懋 黃仲昭 莊曰鄄永 鄒智 舒芬 Volume 179 Biographies 67: Luo Lun, Zhang Mao, Huang Zhongzhao, Zhuang Yuejuanyong, Zou Zhi, Shu Fen 4
History of Ming 《明史》 卷二百〇八 列傳第九十六 張芹 汪應軫 蕭鳴鳳 齊之鸞 袁宗儒 許相卿 顧濟 章僑 余珊 韋商臣 黎貫 彭汝實 鄭自璧 戚賢 劉繪 錢薇 洪垣 周思兼 顏鯨 Volume 208 Biographies 96: Zhang Qin, Wang Yingzhen, Xiao Mingfeng, Qi Zhiluan, Yuan Zongru, Xu Xiangqing, Gu Ji, Zhang Qiao, Yu Shan, Wei Shangchen, Li Guan, Peng Rushi, Zheng Zibi, Qi Xian, Liu Hui, Qian Wei, Hong Yuan, Zhou Sijian, Yan Jing 4
Book of Wei 《魏書》 卷7上 高祖紀上 Volume 7a Annals: Gaozu 1 (Emperor Xiaowen) 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
南巡狩 南巡狩 歲五月南巡狩 Garden of Stories 《說苑》 卷十九 修文 Chapter 19: Cultivation and Education 20
谏南巡 諫南巡 既諫南巡 History of Ming 《明史》 卷一百七十九 列傳第六十七 羅倫 章懋 黃仲昭 莊曰鄄永 鄒智 舒芬 Volume 179 Biographies 67: Luo Lun, Zhang Mao, Huang Zhongzhao, Zhuang Yuejuanyong, Zou Zhi, Shu Fen 16
武宗南巡 武宗南巡 武宗南巡 History of Ming 《明史》 卷七十 志第四十六 選舉二 Volume 70 Treatises 46: Selection of Officials 2 15
车驾南巡 車駕南巡 车驾南巡 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十三 魏書二十三 和常楊杜趙裴傳 Volume 23: Book of Wei 23 - Biographies of He, Chang, Yang, Du, Zhao, and Pei 10
帝南巡 帝南巡 帝南巡 Book of Wei 《魏書》 卷1 序紀 Volume 1: Preface to Annals 10
驾南巡 駕南巡 從駕南巡狩 Book of Later Han 《後漢書》 卷二十七 宣張二王杜郭吳承鄭趙列傳 Volume 27: Biographies of Xuan, Zang, two Wangs, Du, Guo, Wu, Cheng, Zheng, Zhao 8
南巡检 南巡檢 尋為西京水南巡檢使 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百二十九 周書20: 列傳九 常思 翟光鄴 曹英 李彥頵 李暉 李建崇 王重裔 孫漢英 許遷 趙鳳 齊藏珍 王環 張彥超 張穎 劉仁贍 Volume 129 Book of Later Zhou 31: Biographies 9 - Chang Si, Di Guangye, Cao Ying, Li Yanyun, Li Hui, Li Jianchong, Wang Zhongyi, Sun Hanyin, Xu Qian, Zhao Feng, Qi Cangzhen, Wang Huan, Zhang Yanchao, Zhang Ying, Liu Renshan 7
世宗南巡 世宗南巡 世宗南巡時設之 History of Ming 《明史》 卷七十二 志第四十八 職官一 Volume 72 Treatises 48: Official Posts 1 5
世祖南巡 世祖南巡 世祖南巡 Book of Song 《宋書》 卷五十三 列傳第十三 張茂度 庾登之 謝方明 江夷 Volume 53 Biographies 13: Zhang Maodu, Yu Dengzhi, Xie Fangming, Jiang Yi 5
亲南巡 親南巡 乃親南巡 Book of Wei 《魏書》 卷29 奚斤 叔孫建 Volume 29: Xi Jin, Shu Sunjian 4