Chinese Notes
Chinese Notes

铲 (鏟) chǎn

  1. chǎn noun spade / shovel
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Tools 工具
  2. chǎn verb to level off / to root up
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Tools 工具

Contained in

铲子铲除铲平

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Wenxuan 《文選》 卷十一 Scroll 11 2
Wenxuan 《文選》 卷十二 Scroll 12 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十一 列傳第四十一: 桓彥範 敬暉 崔玄暐 張柬之 袁恕己 Volume 91 Biographies 41: Huan Yanfan, Jing Hui, Cui Xuanwei, Zhang Jianzhi, Yuan Shuji 1
History of Ming 《明史》 卷一百九十八 列傳第八十六 楊一清 王瓊 彭澤 毛伯溫 翁萬達 Volume 198 Biographies 86: Yang Yiqing, Wang Qiong, Peng Ze, Mao Bowen, Weng Wanda 1
History of Jin 《金史》 卷九十三 列傳第三十一: 顯宗諸子琮(本名承慶) 瑰(本名桓篤) 從彝(本名阿憐) 從憲(本名吾里不) 玠(本名謀良虎) 章宗諸子洪裕 洪靖(本名阿虎懶) 洪熙(本名訛魯不) 洪衍(本名撒改) 洪輝(本名訛論) 忒鄰 衞紹王子從恪 宣宗三子莊獻太子守忠 玄齡 荊王守純(本名盤都) 獨吉思忠 承裕 僕散揆 抹撚史扢搭 宗浩 Volume 93 Biographies 31: Xianzong sons Cong (former name Chengqing), Gui (former name Huandu), Cong Yi (former name Alian), Cong Xian (former name Wulibu), Jie (former name Mou Lianghu), Zhangzongzhuzihongyu, Hong Jing (former name Ahulan), Hong Xi (former name Elubu), Hong Yan (former name Sagai), Hong Hui (former name Elun), Te Lin, Weishaowangzicongke, Xuanzongsanzizhuangxiantaizishouzhong, Xuan Ling, Jingwangshouchun (former name Pandou), Dujisizhong, Cheng Yu, Pu Sankui, Monianshiguda, Zong Hao 1
History of Ming 《明史》 卷二百四十一 列傳第一百二十九 周嘉謨 張問達 汪應蛟 王紀 孫瑋 鍾羽正 陳道亨 Volume 241 Biographies 129: Zhou Jiamo, Zhang Wenda, Wang Yingjiao, Wang Ji, Sun Wei, Zhong Yuzheng, Chen Daoheng 1
History of Ming 《明史》 卷三百〇九 列傳第一百九十七 流賊 李自成 張獻忠 Volume 309 Biographies 197: Traitors - Li Zicheng, Zhang Xianzhong 1
History of Ming 《明史》 卷二百四十八 列傳第一百三十六 梅之煥 劉策 李若星 耿如杞 顏繼祖 李繼貞 方震孺 徐從治 Volume 248 Biographies 136: Mei Zhihuan, Liu Ce, Li Ruoxing, Geng Ruqi, Yan Jizu, Li Jizhen, Fang Zhenru, Xu Congzhi 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三  魏本紀第三:  高祖孝文帝 Volume 3 Wei Annals 3: Emperor Gaozu Xiaowen 1
History of Ming 《明史》 卷一百七十八 列傳第六十六 項忠 韓雍 余子俊 朱英 秦紘 Volume 178 Biographies 66: Xiang Zhong, Han Yong, Yu Zijun, Zhu Ying, Qin Hong 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
铲山 鏟山 鏟山輦石 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百零七   列傳第三十二 傅弈 呂才子:方毅 陳子昂附:王無競 趙元 Volume 107 Biographies 32: Fu Yi, Lu Cai and son: Fang Yi, Chenzi Angfu: Wang Wujing, Zhao Yuan 3
铲迹 鏟跡 鏟跡銷聲 Book of Jin 《晉書》 卷九十一 列傳第六十一 儒林 Volume 91 Biographies 61: Confucian Scholars 3
铲去 鏟去 鏟去墓闕而已 New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷四十五 雜傳第三十三: 張全義 朱友謙 袁象先 朱漢賓 段凝 劉玘 周知裕 陸思鐸 Volume 45 Miscellaneous Biographies 25: Zhang quanyi, Zhu Youqian, Yuan Xiangxian, Zhu Hanbin, Duan Ning, Liu Qi, Zhou Zhiyu, Lu Siduo 3
铲削 鏟削 或鏟削 History of Ming 《明史》 卷一百七十八 列傳第六十六 項忠 韓雍 余子俊 朱英 秦紘 Volume 178 Biographies 66: Xiang Zhong, Han Yong, Yu Zijun, Zhu Ying, Qin Hong 2