Chinese Notes
Chinese Notes

铲 (鏟) chǎn

  1. chǎn noun spade / shovel
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Tools 工具
  2. chǎn verb to level off / to root up
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Tools 工具

Contained in

铲子铲除铲平

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Wenxuan 《文選》 卷十二 Scroll 12 2
Wenxuan 《文選》 卷十一 Scroll 11 2
Book of Liang 《梁書》 卷三十四 列傳第二十八 張緬 弟纘 綰 Volume 34: Zhang Mian; Zhang Zuan; Zhang Wan 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十五 列傳第八十五: 盧杞 白志貞 裴延齡 韋渠牟 李齊運 李實 韋執誼 王叔文 程異 皇甫抃 Volume 135 Biographies 85: Lu Qi, Bai Zhizhen, Pei Yanling, Wei Qumou, Li Qiyun, Li Shi, Wei Zhiyi, Wang Shuwen, Cheng Yi, Huang Fubian 1
History of Yuan 《元史》 卷七十五 志第二十六:  祭祀四 Volume 75 Treatises 28: Offerings 4 1
History of Ming 《明史》 卷一百九十八 列傳第八十六 楊一清 王瓊 彭澤 毛伯溫 翁萬達 Volume 198 Biographies 86: Yang Yiqing, Wang Qiong, Peng Ze, Mao Bowen, Weng Wanda 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百六十三  列傳第八十八 孔穆崔柳楊馬 Volume 163 Biographies 88: Kong, Mu, Cui, Liu, Yan, Ma 1
History of Ming 《明史》 卷三百〇九 列傳第一百九十七 流賊 李自成 張獻忠 Volume 309 Biographies 197: Traitors - Li Zicheng, Zhang Xianzhong 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百零七   列傳第三十二 傅弈 呂才子:方毅 陳子昂附:王無競 趙元 Volume 107 Biographies 32: Fu Yi, Lu Cai and son: Fang Yi, Chenzi Angfu: Wang Wujing, Zhao Yuan 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷九十五 列傳第二十 高儉五世孫:重 竇威侄:軌 琮 抗 侄孫:靜 誕 侄:璡 從孫:德玄 Volume 95 Biographies 20: Gao Jian and Fifth Generation Descendents: Gao Zhong, Dou Weizhi, Douzhi, Dou Gui, Dou Cong, Dou Kang, Dou Jing, Dou Dan, Dou Zhi, Dou Congsun: Dou Dexuan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
铲去 鏟去 鏟去墓闕而已 New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷四十五 雜傳第三十三: 張全義 朱友謙 袁象先 朱漢賓 段凝 劉玘 周知裕 陸思鐸 Volume 45 Miscellaneous Biographies 25: Zhang quanyi, Zhu Youqian, Yuan Xiangxian, Zhu Hanbin, Duan Ning, Liu Qi, Zhou Zhiyu, Lu Siduo 3
铲山 鏟山 鏟山輦石 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百零七   列傳第三十二 傅弈 呂才子:方毅 陳子昂附:王無競 趙元 Volume 107 Biographies 32: Fu Yi, Lu Cai and son: Fang Yi, Chenzi Angfu: Wang Wujing, Zhao Yuan 3
铲迹 鏟跡 鏟跡銷聲 Book of Jin 《晉書》 卷九十一 列傳第六十一 儒林 Volume 91 Biographies 61: Confucian Scholars 3
铲削 鏟削 或鏟削 History of Ming 《明史》 卷一百七十八 列傳第六十六 項忠 韓雍 余子俊 朱英 秦紘 Volume 178 Biographies 66: Xiang Zhong, Han Yong, Yu Zijun, Zhu Ying, Qin Hong 2