Chinese Notes
Chinese Notes

zhá zhà

  1. zhá verb to deep fry
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink 饮食 , Concept: Cooking 烹调
  2. zhà verb to explode
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Weapons 武器

Contained in

爆炸炸弹轰炸炸药炸酱面炸丸子油炸炸掉炸死爆炸物时炸弹黄色炸药

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷五十七 志第十 天文十 Volume 57 Treatises 10: Astronomy 10 6
History of Song 《宋史》 卷六十四 志第十七 五行二下 Volume 64 Treatises 17: Five Elements 2b 4
History of Song 《宋史》 卷六十 志第十三 天文十三 Volume 60 Treatises 13: Astronomy 13 4
History of Ming 《明史》 卷二十七 志第三 天文三 Volume 27 Treatises 3: Astronomy 3 3
History of Ming 《明史》 卷二百七十一 列傳第一百五十九 賀世賢 童仲揆 羅一貫 滿桂 趙率教 官惟賢 何可綱 黃龍 金日觀 Volume 271 Biographies 159: He Shixian, Tong Zhongkui, Luo Yiguan, Man Gui, Zhao Lujiao, Guan Weixian, He Kegang, Huang Long, Jin Riguan 1
The Scholars 《儒林外史》 第五十三回 Chapter 53 1
The Scholars 《儒林外史》 第二十六回 Chapter 26 1
History of Ming 《明史》 卷二百九十三 列傳第一百八十一 忠義五 Volume 293 Biographies 181: Loyal Officials 5 1
History of Ming 《明史》 卷二百六十一 列傳第一百四十九 盧象昇 劉之綸 丘民仰 Volume 261 Biographies 149: Lu Xiangsheng, Liu Zhilun, Qiu Minyang 1
History of Ming 《明史》 卷二百六十四 列傳第一百五十二 賀逢聖 南居益 周士樸 呂維祺 王家禎 焦源溥 李夢辰 宋師襄 麻僖 王道純 田時震 Volume 264 Biographies 152: He Fengsheng, Nan Juyi, Zhou Shipu, Lu Weiqi, Wang Jiazhen, Jiao Yuanpu, Li Mengchen, Song Shixiang, Ma Xi, Wang Daochun, Tian Shizhen 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
炸烈 炸烈 炸烈如迸火 History of Song 《宋史》 卷五十七 志第十 天文十 Volume 57 Treatises 10: Astronomy 10 5
炸散 炸散 炸散小星二十餘顆 History of Song 《宋史》 卷六十 志第十三 天文十三 Volume 60 Treatises 13: Astronomy 13 5
迹炸 跡炸 尾跡炸烈而散 History of Song 《宋史》 卷五十七 志第十 天文十 Volume 57 Treatises 10: Astronomy 10 5
炸作 炸作 炸作三小星 History of Song 《宋史》 卷六十 志第十三 天文十三 Volume 60 Treatises 13: Astronomy 13 4
炮炸 砲炸 後以炮炸下獄擬戍 History of Ming 《明史》 卷二百五十一 列傳第一百三十九 李標 劉鴻訓 錢龍錫 成基命 何如寵 徐光啟 文震孟 蔣德璟 方岳貢 Volume 251 Biographies 139: Li Biao, Liu Hongxun, Qian Longxi, Cheng Jiming, He Ruchong, Xu Guangqi, Wen Zhenmeng, Jiang Dejing, Fang Yuegong 4