Chinese Notes
Chinese Notes

蜡烛 (蠟燭) làzhú

làzhú noun candle
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Optics 光学

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
New Book of Tang 《新唐書》 卷四十   志第三十  地理四 Volume 40 Treatises 34: Gepgraphy 4 6
New Book of Tang 《新唐書》 卷三十九  志第二十九 地理三 Volume 39 Treatises 33: Gepgraphy 3 5
The Scholars 《儒林外史》 第五十三回 Chapter 53 5
History of Song 《宋史》 卷八十七 志第四十 地理三 Volume 87 Treatises 40: Geography 3 5
New Book of Tang 《新唐書》 卷三十七  志第二十七 地理一 Volume 37 Treatises 31: Gepgraphy 1 3
The Scholars 《儒林外史》 第二十二回 Chapter 22 2
History of Song 《宋史》 卷八十六 志第三十九 地理二 Volume 86 Treatises 39: Geography 2 2
The Scholars 《儒林外史》 第二十一回 Chapter 21 2
New Book of Tang 《新唐書》 卷四十一  志第三十一 地理五 Volume 41 Treatises 35: Gepgraphy 5 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十三 列傳第二十一: 李靈 李順 李孝伯 李裔 李義深 Volume 33 Biographies 21: 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
贡蜡烛 貢蠟燭 今改貢蠟燭 History of Song 《宋史》 卷八十七 志第四十 地理三 Volume 87 Treatises 40: Geography 3 4
点蜡烛 點蠟燭 國公府裏不點蠟燭 The Scholars 《儒林外史》 第五十三回 Chapter 53 4
蜡烛十 蠟燭十 義恭獻蠟燭十梃 Book of Wei 《魏書》 卷53 李孝伯 李衝 Volume 53: Li Xiaobo, Li Chong 2
蜡烛来 蠟燭來 點起蠟燭來 The Scholars 《儒林外史》 第二十一回 Chapter 21 2
大蜡烛 大蠟燭 此時點幾十枝大蠟燭 The Scholars 《儒林外史》 第十回 Chapter 10 2
采蜡烛 採蠟燭 獨正坐採蠟燭珠爲鳳凰 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷三十三 列傳第十四 王僧虔 張緒 Volume 33 Biographies 14: Wang Sengqian, Zhang Xu 2
红蜡烛 紅蠟燭 店裏拿了一對長枝的紅蠟燭點在房裏 The Scholars 《儒林外史》 第二十一回 Chapter 21 2
蜡烛珠 蠟燭珠 獨正坐採蠟燭珠爲鳳凰 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷三十三 列傳第十四 王僧虔 張緒 Volume 33 Biographies 14: Wang Sengqian, Zhang Xu 2
献蜡烛 獻蠟燭 義恭獻蠟燭十梃 Book of Wei 《魏書》 卷53 李孝伯 李衝 Volume 53: Li Xiaobo, Li Chong 2