1. adverb no
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: Used for simple negation, as a variant of 不 in Literary Chinese (Pulleyblank 1995, p. 104). For example, 食而弗愛,豕交之也 'To feed a scholar and not love him, is to treat him as a pig.' (Mengzi: 13.37/71/27, translation by Legge; Guoyu '弗' adv)
  2. verb do not
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Guoyu '弗' adv)

Contained in

Also contained in

设利弗呾罗以弗所弗里德里希·恩格斯弗里敦尼犍陀弗咀罗外道阇罗弗多罗弗朗索瓦·霍兰德杰弗逊希尔弗瑟姆尼干弗陀怛罗外道弗莱威厄斯弗罗里达弗洛里斯岛弗雷德里克顿剑弗陵埃弗顿弗里德里希·席勒弗莱福兰弗罗里达州铁弗巴连弗弗吉尼亚州波罗利弗多罗弗栗多韦尔弗雷兹欣弗里弗赛德弗兰西斯・培根

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words