Chinese Notes
Chinese Notes

人口 rénkǒu

rénkǒu noun population
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (CC-CEDICT '人口')

Contained in

贩卖人口总人口人口密度人口普查人口稠密人口调查

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷一百〇五 志第五十三: 刑法四 Volume 105 Treatises 58: Punishment and Law 4 4
History of Ming 《明史》 卷三百二十二 列傳第二百一十 外國三 日本 Volume 322 Biographies 210: Foreign States 3 - Japan 3
History of Ming 《明史》 卷一百七十四 列傳第六十二 史昭 巫凱 許貴 周賢 歐信 王璽 魯鑑 劉寧 彭清 姜漢 安國 杭雄 Volume 174 Biographies 62: Shi Zhao, Wu Kai, Xu Gui, Zhou Xian, Ōu Xin, Wang Xi, Lu Jian, Liu Ning, Peng Qing, Jiang Han, An Guo, Hang Xiong 3
History of Yuan 《元史》 卷一百〇三 志第五十一: 刑法二 Volume 103 Treatises 56: Punishment and Law 2 2
History of Ming 《明史》 卷二百二十二 列傳第一百一十 譚綸 王崇古 方逢時 吳兌 鄭洛 張學顏 張佳胤 殷正茂 凌雲翼 Volume 222 Biographies 110: Tan Lun, Wang Chonggu, Fang Fengshi, Wu Dui, Zheng Luo, Zhang Xueyan, Zhang Jiayin, Yin Zhengmao, Ling Yunyi 2
History of Yuan 《元史》 卷十七 本紀第十七: 世祖十四 Volume 17 Annals 17: Shizu 14 2
History of Jin 《金史》 卷六十一 表第三: 交聘表中 Volume 61 Tables 3: Communication between States 2 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷八十二 晉書8: 少帝本紀二 Volume 82 Book of Later Jin 8: Emperor Shao 2 2
History of Yuan 《元史》 卷一百〇四 志第五十二: 刑法三 Volume 104 Treatises 57: Punishment and Law 3 2
Wenxuan 《文選》 卷十三 Scroll 13 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
掠人口 掠人口 賊眾三千人援送所掠人口寶貨等 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷八十二 晉書8: 少帝本紀二 Volume 82 Book of Later Jin 8: Emperor Shao 2 16
在人口 在人口 吟咏長在人口也 Xunzi 《荀子》 不苟篇第三 Chapter 3: Nothing Carelessly 9
箝人口 箝人口 逆箝人口 History of Ming 《明史》 卷一百九十六 列傳第八十四 張璁 桂萼 方獻夫 夏言 Volume 196 Biographies 84: Zhang Cong, Gui E, Fang Xianfu, Xia Yan 3
虏人口 虜人口 乞免徵索正隆末年所虜人口 History of Jin 《金史》 卷六十一 表第三: 交聘表中 Volume 61 Tables 3: Communication between States 2 3
人口动 人口動 中風人口動之貌 Wenxuan 《文選》 卷十三 Scroll 13 2
来人口 來人口 幽州界投來人口凡五千一百四十七 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百〇一 漢書3: 隱帝本紀上 Volume 101 Book of Later Jin 3: Emperor Yin Annals 1 2
遗人口 遺人口 括諸寺闌遺人口 History of Yuan 《元史》 卷八 本紀第八: 世祖五 Volume 8 Annals 8: Shizu 5 2
人口畜牧 人口畜牧 以前所獲人口畜牧悉給其主 History of Yuan 《元史》 卷一百三十五 列傳第二十二: 鐵哥朮 塔出 塔里赤 塔海帖木兒 口兒吉 忽都 孛兒速 月舉連赤海牙 阿答赤 明安 忽林失 失剌拔都兒 徹里 曷剌 乞台 脫因納 和尚 Volume 135 Biographies 22: Liechuandiershier: Tiegepai, Tachu, Talichi, Tahaitiemuer, Kou'erji, Hudou, Bei'ersu, Yuejulianchihaiya, Adachi, Ming An, Hulinshi, Shilabadouer, Cheli, Hela, Qitai, Tuoyinna, Heshang 2
卖人口 賣人口 略賣人口 History of Yuan 《元史》 卷一百〇二 志第五十: 刑法一 Volume 102 Treatises 55: Punishment and Law 1 2
中风人口 中風人口 中風人口動之貌 Wenxuan 《文選》 卷十三 Scroll 13 2