Chinese Notes
Chinese Notes

经费 (經費) jīngfèi

jīngfèi noun funds / expenditure / grant
Domain: Finance and Accounting 财会
Notes: Measure word: 笔 (CC-CEDICT '經費')

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
国家经费 國家經費 國家經費甚繁 History of Song 《宋史》 卷二百八十七 列傳第四十六 楊礪 宋湜 王嗣宗 李昌齡 趙安仁 陳彭年 Volume 287 Biographies 46: Yang Li, Song Shi, Wang Sizong, Li Changling, Zhao Anren, Chen Pengnian 11
助经费 助經費 諸道始有進奉助經費 New Book of Tang 《新唐書》 卷二百二十四上 列傳第一百四十九上 叛臣上 Volume 224a Biographies 149a: Treasonous Ministers 1 8
经费不足 經費不足 百司經費不足 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷三十六 唐書12: 明宗本紀二 Volume 36 Book of Later Tang 12: Mingzong Annals 2 4
省经费 省經費 以省經費 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十一 列傳第一百二十一: 李渤 張仲方 裴潾 李中敏 李甘 高元裕 李漢 李景儉 Volume 171 Biographies 121: Li Bo, Zhang Zhongfang, Pei Lin, Li Zhongmin, Li Gan, Gao Yuanyu, Li Han, Li Jingjian 4
经费之外 經費之外 臣不知獻議者於經費之外別有措置 History of Song 《宋史》 卷一百九十三 志第一百四十六 兵七 Volume 193 Treatises 146: Military 7 3
岁经费 歲經費 近以每歲經費 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十六 本紀第十六: 穆宗 Volume 16 Annals 16: Muzong 3
资经费 資經費 以資經費 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷四十八 志第二十八: 食貨上 Volume 48 Treatises 28: Finance and Economics 1 3
中经费 中經費 度宮中經費一歲幾何 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百十八 列傳第六十八: 元載 王昂 李少良 王縉 楊炎 黎幹 庾準 Volume 118 Biographies 68: Yuan Zai, Wan Gang, Li Shaoliang, Wang Jin, Yang Yan, Li Gan, Yu Zhun 3
佐经费 佐經費 縣官始得資之以佐經費焉 History of Song 《宋史》 卷一百八十五 志第一百三十八 食貨下七 Volume 185 Treatises 138: Finance and Economics 2g 3
天子经费 天子經費 助天子經費 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百七十一  列傳第九十六 李烏王楊曹高劉石 Volume 171 Biographies 96: Li, Wu, Wang, Yang, Cao, Gao, Liu, Shi 2