Chinese Notes
Chinese Notes

经费 (經費) jīngfèi

jīngfèi noun funds / expenditure / grant
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Finance and Accounting 财会
Notes: Measure word: 笔 (CC-CEDICT '經費')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷一百七十九 志第一百三十二 食貨下一 Volume 179 Treatises 132: Finance and Economics 2a 7
History of Ming 《明史》 卷七十八 志第五十四 食貨二 Volume 78 Treatises 54: Finance and Economics 2 4
History of Song 《宋史》 卷一百八十五 志第一百三十八 食貨下七 Volume 185 Treatises 138: Finance and Economics 2g 3
History of Ming 《明史》 卷八十二 志第五十八 食貨六 Volume 82 Treatises 58: Finance and Economics 6 3
History of Song 《宋史》 卷三百五十五 列傳第一百十四 賈易 董敦逸 上官均 來之邵 葉濤 楊畏 崔台符 楊汲 呂嘉問 李南公 董必 虞策 郭知章 Volume 355 Biographies 114: Jia Yi, Dong Dunyi, Shang Guanjun, Lai ZhiShao, Ye Tao, Yang Wei, Cui Taifu, Yang Ji, Lu Jiawen, Li Nangong, Dong Bi, Yu Ce, Guo Zhizhang 3
History of Ming 《明史》 卷二百十四 列傳第一百〇二 楊博 馬森 劉體乾 王廷 葛守禮 靳學顏 Volume 214 Biographies 102: Yang Bo, Ma Sen, Liu Tigan, Wang Ting, Ge Shouli, Jin Xueyan 3
History of Yuan 《元史》 卷三十三 本紀第三十三: 文宗二 Volume 33 Annals 33: Wenzong 2 3
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百四十九  列傳第七十四    劉第五班王李 Volume 149 Biographies 74: Liu, Di, five Bans, Wang, Li 3
History of Liao 《遼史》 卷五十九 志第二十八: 食貨上 Volume 59 Treatises 29: Finance and Economics 1 2
New Book of Tang 《新唐書》 卷五十四    志第四十四  食貨四 Volume 54 Treatises 50: Finance and Economics 3 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
国家经费 國家經費 國家經費甚繁 History of Song 《宋史》 卷二百八十七 列傳第四十六 楊礪 宋湜 王嗣宗 李昌齡 趙安仁 陳彭年 Volume 287 Biographies 46: Yang Li, Song Shi, Wang Sizong, Li Changling, Zhao Anren, Chen Pengnian 11
助经费 助經費 諸道始有進奉助經費 New Book of Tang 《新唐書》 卷二百二十四上 列傳第一百四十九上 叛臣上 Volume 224a Biographies 149a: Treasonous Ministers 1 8
经费不足 經費不足 百司經費不足 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷三十六 唐書12: 明宗本紀二 Volume 36 Book of Later Tang 12: Mingzong Annals 2 4
省经费 省經費 以省經費 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十一 列傳第一百二十一: 李渤 張仲方 裴潾 李中敏 李甘 高元裕 李漢 李景儉 Volume 171 Biographies 121: Li Bo, Zhang Zhongfang, Pei Lin, Li Zhongmin, Li Gan, Gao Yuanyu, Li Han, Li Jingjian 4
岁经费 歲經費 近以每歲經費 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十六 本紀第十六: 穆宗 Volume 16 Annals 16: Muzong 3
佐经费 佐經費 縣官始得資之以佐經費焉 History of Song 《宋史》 卷一百八十五 志第一百三十八 食貨下七 Volume 185 Treatises 138: Finance and Economics 2g 3
经费之外 經費之外 臣不知獻議者於經費之外別有措置 History of Song 《宋史》 卷一百九十三 志第一百四十六 兵七 Volume 193 Treatises 146: Military 7 3
经费一 經費一 度宮中經費一歲幾何 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百十八 列傳第六十八: 元載 王昂 李少良 王縉 楊炎 黎幹 庾準 Volume 118 Biographies 68: Yuan Zai, Wan Gang, Li Shaoliang, Wang Jin, Yang Yan, Li Gan, Yu Zhun 2
宽经费 寬經費 以寬經費 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十九 唐書45: 列傳21 張憲 王正言 胡裝 崔貽孫 孟鵠 孫岳 張延朗 劉延皓 劉延朗 Volume 69 Book of Later Tang 45: Biographies 21 - Zhang Xian, Wang Zhengyan, Hu Zhuang, Cui Yisun, Meng Hu, Sun Yue, Zhang Yanlang, Liu Yanhao, Liu Yanlang 2
论经费 論經費 論經費 History of Song 《宋史》 卷三百八十五 列傳第一百四十四 葛邲 錢端禮 魏杞 周葵 施師點 蕭燧 龔茂良 Volume 385 Biographies 144: Ge Bi, Qian Duanli, Wei Qi, Zhou Kui, Shi Shidian, Xiao Sui, Gong Maoliang 2