Chinese Notes
Chinese Notes

反复 (反復) fǎnfù

 1. fǎnfù adverb repeatedly
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 2. fǎnfù verb to repeat
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Repetition 重复
 3. fǎnfù noun repetition
  Domain: Modern Chinese 现代汉语

Contained in

佛说五无反复经五无反复经反复无常

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Wei 《魏書》 卷105之四 天象志一之四 Volume 105d Treatise 1: Celestial Phenomena 4 4
History of Jin 《金史》 卷一百十七 列傳第五十五: 徒單益都 粘哥荊山附:劉均 王賓附:王進等 國用安 時青 Volume 117 Biographies 55: Tudan Yidou, Zhan Gejingshan relative: Liujun, Wang Bin relative: Wang Jindeng, Guo Yongan, Shi Qing 3
New Book of Tang 《新唐書》 卷二十七上  志第十七上 曆三上 Volume 27a Treatises 18: Calendar 3a 2
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷二十一 列傳第十一 王弘 Volume 21 Biographies 11: Wang Hong 2
Book of Changes 《易經》 復 Fu 2
History of Song 《宋史》 卷三百四十五 列傳第一百〇四 劉安世 鄒浩 田晝 王回 曾誕 陳瓘 任伯雨 Volume 345 Biographies 104: Liu Anshi, Zou Hao, Tian Zhou, Wang Hui, Ceng Dan, Chen Guan, Ren Boyu 2
History of Song 《宋史》 卷三百九十七 列傳第一百五十六 徐誼 吳獵 項安世 薛叔似 劉甲 楊輔 劉光祖 Volume 397 Biographies 156: Xu Yi, Wu Lie, Xiang Anshi, Xue Shusi, Liu Jia, Yang Fu, Liu Guangzu 2
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷八十 列傳第七十 賊臣 Volume 80 Biographies 70: Treacherous Officials 2
History of Jin 《金史》 卷八十二 列傳第二十: 郭藥師子:安國 耶律塗山 烏延胡里改 烏延吾里補 蕭恭 完顏習不主 紇石烈胡剌 耶律恕 郭企忠 烏孫訛論 顏盞門都 僕散渾坦 鄭建充 烏古論三合 移剌溫 蕭仲恭子:拱 蕭仲宣 高松 海陵諸子光英 元壽 矧思阿補 廣陽 Volume 82 Biographies 20: Guo Yaoshi son: Anguo, Yelu Tushan, Wuyanhuligai, Wuyanwulibu, Xiao Gong, Wanyanxibuzhu, Geshiliehula, Yelu Shu, Guo Qizhong, Wusunelun, Yanzhanmendou, Pusanhuntan, Zheng Jianchong, Wugulunsanhe, Yi Lawen, Xiao Zhonggong son: Gong, Xiao Zhongxuan, Gao Song, Hailingzhuziguangying, Yuan Shou, Shen Siabu, Guang Yang 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百六十四 列傳第八十九 歸奚三崔盧二薛衛胡丁二王殷 Volume 164 Biographies 89: Gui, Xi, three Cui's, Lu, two Xue's, Wei, Hu, Ding, two Wang's, Yin 1