Chinese Notes
Chinese Notes

著作 zhùzuò

  1. zhùzuò verb to write
    Domain: Literature 文学
  2. zhùzuò noun literary work / book / article / writings
    Domain: Literature 文学

Contained in

著作权经典著作

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十  列傳第二十八: 韓麒麟 程駿 李彪 高道悅 甄琛 張纂 高聰 Volume 40 Biographies 28: Han Qilin, Cheng Jun, Li Biao, Gao Daoyue, Zhen Chen, Zhangzuan, Gao Cong 15
Book of Jin 《晉書》 卷八十二 列傳第五十二 陳壽 王長文 虞溥 司馬彪 王隱 虞預 孫盛 干寶 鄧粲 謝沈 習鑿齒 徐廣 Volume 82 Biographies 52: Chen Shou; Wang Changwen; Yu Pu; Sima Biao; Wang Yin; Yu Yu; Sun Sheng; Gan Bao; Deng Can; Xie Chen; Xi Zuochi; Xu Guang 15
History of Song 《宋史》 卷一百六十九 志第一百二十二 職官九 Volume 169 Treatises 122: Offical Posts 9 14
History of Song 《宋史》 卷一百六十四 志第一百十七 職官四 Volume 164 Treatises 117: Offical Posts 4 14
Book of Jin 《晉書》 卷二十四 志第十四 職官 Volume 24 Treatises 14: Government Service 13
History of Song 《宋史》 卷二百九十六 列傳第五十五 韓丕 師頏 張茂直 梁顥 楊徽之 呂文仲 王著 呂祐之 潘慎修 杜鎬 查道 Volume 296 Biographies 55: Han Pi, Shi Hang, Zhang Maozhi, Liang Hao, Yang Huizhi, Lu Wenzhong, Wang Zhe, Lu Youzhi, Pan Shenxiu, Du Gao, Cha Dao 13
Book of Wei 《魏書》 卷60 韓麒麟 程駿 Volume 60: Han Qilin, Cheng Jun 11
Book of Sui 《隋書》 卷35 志第30 經籍四 Volume 35 Treatises 30: Bibliography 4 10
History of Song 《宋史》 卷一百六十八 志第一百二十一 職官八 Volume 168 Treatises 121: Offical Posts 8 10
History of Song 《宋史》 卷三百〇四 列傳第六十三 周渭 梁鼎 范正辭 劉師道 王濟 方偕 曹穎叔 劉元瑜 楊告 趙及 劉湜 王彬 仲簡 Volume 304 Biographies 63: Zhou Wei, Liang Ding, Fan Zhengci, Liu Shidao, Wang Ji, Fang Xie, Cao Yingshu, Liu YuanYu, Yang Gao, Zhao Ji, Liu Shi, Wang Bin, Zhong Jian 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
著作郎 著作郎 得備著作郎 Book of Later Han 《後漢書》 卷六十下 蔡邕列傳 Volume 60b: Biography of Cai Yong 307
著作佐 著作佐 譚皆薦為著作佐郎 Book of Jin 《晉書》 卷五十二 列傳第二十二 郤詵 阮种 華譚 Volume 52 Biographies 22: Xi Shen; Ruan Zhong; Hua Tan; Yuan Fu 197
领著作 領著作 領著作郎 Book of Jin 《晉書》 卷三十三 列傳第三 王祥 鄭沖 何曾 石苞 Volume 33 Biographies 3: Wang Xiang; Zheng Chong; He Zeng; Shi Bao 77
佐著作 佐著作 又置佐著作郎八人 Book of Jin 《晉書》 卷二十四 志第十四 職官 Volume 24 Treatises 14: Government Service 37
大著作 大著作 謂之大著作郎 Book of Jin 《晉書》 卷二十四 志第十四 職官 Volume 24 Treatises 14: Government Service 35
起家著作 起家著作 起家著作郎 Book of Jin 《晉書》 卷九十三 列傳第六十三 外戚 Volume 93 Biographies 63: Imperial Affines 30
迁著作 遷著作 頻遷著作郎 Book of Jin 《晉書》 卷六十二 列傳第三十二 劉琨 祖逖 Volume 62 Biographies 32: Liu Kun; Zu Di 21
拜著作 拜著作 湣帝徵拜著作郎 Book of Jin 《晉書》 卷七十五 列傳第四十五 王湛 荀崧 范汪 劉惔 張憑 韓伯 Volume 75 Biographies 45: Wang Zhan; Xun Song; Fan Wang; Liu Tan 19
褐著作 褐著作 解褐著作佐郎 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷三十五 列傳第十六 高祖十二王 Volume 35 Biographies 16: Gao Zu's Twelve Princes 16
参著作 參著作 參著作事 Book of Wei 《魏書》 卷24 燕鳳 許謙 張衮 崔玄伯 鄧淵 Volume 24: Yan Feng, Xu Qian, Zhang Gun, Cui Xuanbo, Deng Yuan 14