Chinese Notes
Chinese Notes

é

  1. é proper noun Russia
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Russia 俄罗斯 , Concept: Country 国家
    Notes: (Unihan '俄')
  2. é adjective sudden / soon
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '俄')

Contained in

埃塞俄比亚俄罗斯埃塞俄比亚比尔白俄罗斯俄语俄文沙俄中俄尼布楚条约中俄勘分西北界约记中俄伊犁条约中俄改订条约俄亥俄俄顷美俄俄罗斯联邦俄勒冈州俄勒冈俄国苏俄俄罗斯人俄亥俄州俄罗斯帝国中俄

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百六十六 列傳第二百二十五 宦者一 竇神寶 王仁睿 王繼恩 李神福弟:神祐 劉承規 閻承翰 秦翰 周懷政 張崇貴 張繼能 衛紹欽 石知顒孫:全彬 鄧守恩 Volume 466 Biographies 225: Eunuchs 1 - Dou Shenbao, Wang Renrui, Wang Jien, Li Shenfu and younger brother: Shen You, Liu Chenggui, Yan Chenghan, Qin Han, Zhou Huaizheng, Zhang Chonggui, Zhang Jineng, Wei Shaoqin, Shi Zhiyong and grandson: Quan Bin, Deng Shouen 22
History of Song 《宋史》 卷二百七十六 列傳第三十五 劉保勳 滕中正 劉蟠 孔承恭 宋璫 袁廓 樊知古 郭載 臧丙 徐休復 張觀 陳從信 張平 王繼昇 尹憲 王賓 安忠 Volume 276 Biographies 35: Liu Baoxun, Teng Zhongzheng, Liu Pan, Kong Chenggong, Song Dang, Yuan Kuo, Fan Zhigu, Guo Zai, Zang Bing, Xu Xiufu, Zhang Guan, Chen Congxin, Zhang Ping, Wang Jisheng, Yin Xian, Wang Bin, An Zhong 20
History of Song 《宋史》 卷二百五十五 列傳第十四 郭崇 楊廷璋 宋偓 向拱 王彥超 張永德 王全斌 康延澤 王繼濤 高彥暉 Volume 255 Biographies 14: Guo Chong, Yang Tingzhang, Song Wo, Xiang Gong, Wang Yanchao, Zhang Yongde, Wang Quanbin, Kang Yanze, Wang Jitao, Gao Yanhui 19
History of Song 《宋史》 卷二百七十 列傳第二十九 顏衎 劇可久 趙逢 蘇曉 高防 馮瓚 邊珝 王明 許仲宣 楊克讓 段思恭 侯陟 李符 魏丕 董樞 Volume 270 Biographies 29: Yan Kan, Ju Kejiu, Zhao Feng, Su Xiao, Gao Fang, Feng Zan, Bian Xu, Wang Ming, Xu Zhongxuan, Yang Kerang, Duan Sigong, Hou Zhi, Li Fu, Wei Pi, Dong Shu 19
History of Song 《宋史》 卷二百七十七 列傳第三十六 張鑑 姚坦 索湘 宋太初 盧之翰 鄭文寶 王子輿 劉綜 卞袞 許驤 裴莊 牛冕 張適 欒崇吉 袁逢吉 韓國華 何蒙 慎知禮 Volume 277 Biographies 36: Zhang Jian, Yao Tan, Suo Xiang, Song Taichu, Lu Zhihan, Zheng Wenbao, Wang Ziyu, Liu Zong, Bian Gun, Xu Xiang, Pei Zhuang, Niu Mian, Zhang Shi, Luan Chongji, Yuan Fengji, Han Guohua, He Meng, Shen Zhili 19
History of Song 《宋史》 卷四百七十九 列傳第二百三十八 世家二 西蜀孟氏孟昶(子:玄喆 玄珏 弟:仁贄 仁裕 仁操 附:伊審徵 韓保正 王昭遠 趙崇韜 高彥儔 趙彥韜 龍景昭 幸寅遜 李廷珪 李昊 毋守素 歐陽迥) Volume 479 Biographies 238: Hereditary Houses 2 - Western Shu Meng clan Meng Chang (sons: Xuan Zhe, Xuan Jue, younger brothers: Ren Zhi, Ren Yu, Ren Cao, relatives: Yi Shenzheng, Han Baozheng, Wang Zhaoyuan, Zhao Chongtao, Gao Yanchou, Zhao Yantao, Long Jingzhao, Xing Yinxun, Li Tinggui, Li Hao, Wu Shousu, Ouyang Jiong) 18
Book of Jin 《晉書》 卷九十五 列傳第六十五 藝術 Volume 95 Biographies 65: Arts 17
History of Song 《宋史》 卷二百六十二 列傳第二十一 李穀 昝居潤 竇貞固 李濤 王易簡 趙上交 張錫 張鑄 邊歸讜 劉溫叟 劉濤 邊光範 劉載 程羽 Volume 262 Biographies 21: Li Gu, Zan Jurun, Dou Zhengu, Li Tao, Wang Yijian, Zhao Shangjiao, Zhang Xi, Zhang Zhu, Bian Guidang, Liu Wensou, Liu Tao, Bian Guangfan, Liu Zai, Cheng Yu 16
History of Song 《宋史》 卷二百六十一 列傳第二十 李瓊 郭瓊 陳承昭 李萬超 白重贊 王仁鎬 陳思讓 焦繼勳 劉重進 袁彥 祁廷訓 張鐸 李萬全 田景咸 王暉 Volume 261 Biographies 20: Li Qiong, Guo Qiong, Chen Chengzhao, Li Wanchao, Bai Zhongzan, Wang Rengao, Chen Sirang, Jiao Jixun, Liu Zhongjin, Yuan Yuan, Qi Tingxun, Zhang Duo, Li Wanquan, Tian Jingxian, Wang Hui 16
History of Song 《宋史》 卷二百七十九 列傳第三十八 王繼忠 傅潛 張昭允 戴興 王漢忠 王能 張凝 魏能 陳興 許均 張進 李重貴 呼延贊 劉用 耿全斌 周仁美 Volume 279 Biographies 38: Wang Jizhong, Fu Qian, Zhang Zhaoyun, Dai Xing, Wang Hanzhong, Wang Neng, Zhang Ning, Wei Neng, Chen Xing, Xu Jun, Zhang Jin, Li Zhonggui, Hu Yanzan, Liu Yong, Geng Quanbin, Zhou Renmei 16

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
俄迁 俄遷 俄遷太尉 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六 魏書六 董二袁劉傳 Volume 6: Book of Wei 6 - Biographies of Dong, the two Yuans, and Liu 107
俄转 俄轉 俄轉司徒 Book of Jin 《晉書》 卷三十三 列傳第三 王祥 鄭沖 何曾 石苞 Volume 33 Biographies 3: Wang Xiang; Zheng Chong; He Zeng; Shi Bao 53
俄拜 俄拜 俄拜度支尚書 Book of Jin 《晉書》 卷三十四 列傳第四 羊祜 杜預 Volume 34 Biographies 4: Yang Hu; Du Yu 32
俄授 俄授 俄授都督徐兗青三州諸軍事 Book of Jin 《晉書》 卷七十五 列傳第四十五 王湛 荀崧 范汪 劉惔 張憑 韓伯 Volume 75 Biographies 45: Wang Zhan; Xun Song; Fan Wang; Liu Tan 19
弥俄 彌俄 為高車王彌俄突所殺 Book of Wei 《魏書》 卷103 蠕蠕 匈奴宇文莫槐 徒何段就六眷 高車 Volume 103: Rouran, Yuwen Mohuai, Duanliu Liujuan, Gaoche 16
俄加 俄加 俄加敦羽葆鼓吹 Book of Jin 《晉書》 卷九十八 列傳第六十八 王敦 桓溫 Volume 98 Biographies 68: Wang Dun; Huan Wen 8
俄进 俄進 俄進拜衛將軍 Book of Jin 《晉書》 卷八十五 列傳第五十五 劉毅 諸葛長民 何無忌 檀憑之 魏詠之 Volume 85 Biographies 55: Liu Yi; Zhuge Changmin; He Wuji; Tan Pingzhi; Wei Yongzhi 8
俄征 俄徵 俄徵黃門郎 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷四十六 列傳第二十七 王秀之 王慈 蔡約 陸慧曉 顧憲之 蕭惠基 Volume 46 Biographies 27: Wang Xiuzhi, Wang Ci, Cai Yue, Lu Huixiao, Gu Xianzhi, Xiao Huiji 8
俄领 俄領 俄領秘書監 Book of Jin 《晉書》 卷三十九 列傳第九 王沈 荀顗 荀勖 馮紞 Volume 39 Biographies 9: Wang Chen; Xun Yi; Xun Xu; Feng Dan 7
俄闻 俄聞 俄聞桓玄敗 Book of Jin 《晉書》 卷一百二十七 載記第二十七 慕容德 Volume 12 Records 27: Murong De 7