Chinese Notes
Chinese Notes

华人 (華人) Huárén

Huárén noun a Chinese person
Domain: Geography 地理学

Contained in

中华人民共和国海外华人中华人民共和国地图华人社会华人世界第二届全球华人国学大典

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
华人流 華人流 見華人流客者 New Book of Tang 《新唐書》 卷二百二十列傳第一百四十五 東夷 Volume 220 Biographies 145: Eastern Barbarians 5
华人多 華人多 華人多往依之 New Book of Tang 《新唐書》 卷二百一十五上 列傳第一百四十上 突厥上 Volume 215a Biographies 140a: Tujie 1 4
华人错 華人錯 與華人錯居 Book of Sui 《隋書》 卷82 列傳第47 南蠻 Volume 82 Biographies 47: The Nanman 4
华人往 華人往 調華人往屯 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百八十四  列傳第一百零九 馬楊路盧 Volume 184 Biographies 109: Ma, Yang, Lu, Lu 3
见华人 見華人 見華人流客者 New Book of Tang 《新唐書》 卷二百二十列傳第一百四十五 東夷 Volume 220 Biographies 145: Eastern Barbarians 2
华人百万 華人百萬 華人百萬皆陷於吐蕃 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百三十八 外國列傳二: 吐蕃 回鶻 高麗 渤海靺鞨 黑水靺鞨 新羅 党項 昆明部落 于闐 占城 牂牁蠻 Volume 138: Foreign States Biographies 2 - Tubo, Huihu, Goryeo, Bohai Tungusic tribes, Heishui Tungusic tribes, Silla, Tangut, Kunming Tribes, Yutian, Champa, Zangkeman 2
多华人 多華人 故其地多華人 History of Ming 《明史》 卷三百二十三 列傳第二百十一 外國四 琉球 呂宋 合貓里 美洛居 沙瑤吶嗶嘽 雞籠 婆羅 麻葉甕 古麻喇朗 馮嘉施蘭 文郎馬神 Volume 323 Biographies 211: Foreign States 4 - Ryūkyū Islands, Luzon, Camarines Sur, Maluku Islands, Mindanao, Dapitan, Keelung, Borneo, Belitung Island, Gumalalang, Pangasinan, Banjarmasin 2
华人入 華人入 華人入北 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷六十八 列傳第十八: 尉遲敬德 秦叔寶 程知節 段志玄 張公謹 Volume 68 Biographies 18: Weichi Jingde, Qin Shubao, Cheng Zhijie, Duan Zhixuan, Zheng Gongjin 2
矧华人 矧華人 矧華人士族 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十 列傳第一百一十: 韓愈 張籍 孟郊 唐衢 李翱 宇文籍 劉禹錫 柳宗元 韓辭 Volume 160 Biographies 110: Han Yu, Zhang Ji, Meng Jiao, Tan Qu, Liao Ao, Yu Wenji, Liu Yuxi, Liu Zongyuan, Han Ci 2
华人士族 華人士族 矧華人士族 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十 列傳第一百一十: 韓愈 張籍 孟郊 唐衢 李翱 宇文籍 劉禹錫 柳宗元 韓辭 Volume 160 Biographies 110: Han Yu, Zhang Ji, Meng Jiao, Tan Qu, Liao Ao, Yu Wenji, Liu Yuxi, Liu Zongyuan, Han Ci 2