Chinese Notes
Chinese Notes

倡议 (倡議) chàngyì

  1. chàngyì verb to suggest / to initiate
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Administration 管理
  2. chàngyì noun a proposal / an initiative
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Administration 管理

Contained in

倡议书

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Jin 《金史》 卷七十七 列傳第十五: 宗弼本名兀朮,子:亨(本名孛迭) 張邦昌 劉豫 昌本名撻懶 Volume 77 Biographies 15: Zong Bi formerly named Wupai, son: Heng (formerly named Beidie), Zhang Bangchang, Liu Yu, Chang formerly named Talan 2
History of Ming 《明史》 卷一百九十九 列傳第八十七 李鉞 王憲 胡世寧 李承勛 王以旂 范鏓 王邦瑞 鄭曉 Volume 199 Biographies 87: Li Yue, Wang Xian, Hu Shining, Li Chengxun, Wang Yiqi, Fan Zong, Wang Bangrui, Zheng Xiao 1
History of Ming 《明史》 卷一百九十七 列傳第八十五 席書 霍韜 熊浹 黃宗明 黃綰 Volume 197 Biographies 85: Xi Shu, Huo Tao, Xiong Jia, Huang Zongming, Huang Wan 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷五十四    志第四十四  食貨四 Volume 54 Treatises 50: Finance and Economics 3 1
History of Yuan 《元史》 卷一百三十六 列傳第二十三: 哈剌哈孫 阿沙不花 拜住 Volume 136 Biographies 23: Halahasun, Ashabuhua, Baizhu 1
History of Ming 《明史》 卷二百七十九 列傳第一百六十七 呂大器 文安之 樊一蘅 吳炳 王錫袞 堵胤錫 嚴起恒 朱天麟 楊畏知 吳貞毓 Volume 279 Biographies 167: Lu Daqi, Wen Anzhi, Fan Yiheng, Wu Bing, Wang Xigun, Du Yinxi, Yan Qiheng, Zhu Tianlin, Yang Weizhi, Wu Zhenyu 1
History of Ming 《明史》 卷二百〇八 列傳第九十六 張芹 汪應軫 蕭鳴鳳 齊之鸞 袁宗儒 許相卿 顧濟 章僑 余珊 韋商臣 黎貫 彭汝實 鄭自璧 戚賢 劉繪 錢薇 洪垣 周思兼 顏鯨 Volume 208 Biographies 96: Zhang Qin, Wang Yingzhen, Xiao Mingfeng, Qi Zhiluan, Yuan Zongru, Xu Xiangqing, Gu Ji, Zhang Qiao, Yu Shan, Wei Shangchen, Li Guan, Peng Rushi, Zheng Zibi, Qi Xian, Liu Hui, Qian Wei, Hong Yuan, Zhou Sijian, Yan Jing 1
History of Ming 《明史》 卷一百八十三 列傳第七十一 何喬新 彭韶 周經 耿裕 倪岳 閔珪 戴珊 Volume 183 Biographies 71: He Qiaoxin, Peng Shao, Zhou Jing, Geng Yu, Ni Yue, Min Gui, Dai Shan 1
History of Jin 《金史》 卷九十八 列傳第三十六: 完顏匡 完顏綱弟:定奴 Volume 98 Biographies 36: Wan Yankuang, Wan Yangang younger brother: Dingnu 1
History of Ming 《明史》 卷二百五十五 列傳第一百四十三 劉宗周 黃道周 Volume 255 Biographies 143: Liu Zongzhou, Huang Daozhou 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
倡议修筑 倡議修築 倡議修築 History of Ming 《明史》 卷一百三十七 列傳第二十五 劉三吾 安然 吳伯宗 吳沉 桂彥良 宋訥 趙俶 李叔正 劉崧 羅復仁 孫汝敬 Volume 137 Biographies 25: Liu Sanwu, An Ran, Wu Bozong, Wu Chen, Gui Yanliang, Song Ne, Zhao Chu, Li Shuzheng, Liu Song, Luo Furen, Sun Rujing 2
倡议南 倡議南 徐有貞倡議南遷 History of Ming 《明史》 卷一百六十八 列傳第五十六 陳循 王文 江淵 許彬 陳文 萬安 劉珝 劉吉 尹直 Volume 168 Biographies 56: Chen Xun, Wang Wen, Jiang Yuan, Xu Bin, Chen Wen, Wan An, Liu Xu, Liu Ji, Yin Zhi 2