Chinese Notes
Chinese Notes

倡议 (倡議) chàngyì

  1. chàngyì verb to suggest / to initiate
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Administration 管理
  2. chàngyì noun a proposal / an initiative
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Administration 管理

Contained in

倡议书

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Jin 《金史》 卷七十七 列傳第十五: 宗弼本名兀朮,子:亨(本名孛迭) 張邦昌 劉豫 昌本名撻懶 Volume 77 Biographies 15: Zong Bi formerly named Wupai, son: Heng (formerly named Beidie), Zhang Bangchang, Liu Yu, Chang formerly named Talan 2
History of Ming 《明史》 卷二百七十九 列傳第一百六十七 呂大器 文安之 樊一蘅 吳炳 王錫袞 堵胤錫 嚴起恒 朱天麟 楊畏知 吳貞毓 Volume 279 Biographies 167: Lu Daqi, Wen Anzhi, Fan Yiheng, Wu Bing, Wang Xigun, Du Yinxi, Yan Qiheng, Zhu Tianlin, Yang Weizhi, Wu Zhenyu 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷五十四    志第四十四  食貨四 Volume 54 Treatises 50: Finance and Economics 3 1
History of Ming 《明史》 卷一百六十八 列傳第五十六 陳循 王文 江淵 許彬 陳文 萬安 劉珝 劉吉 尹直 Volume 168 Biographies 56: Chen Xun, Wang Wen, Jiang Yuan, Xu Bin, Chen Wen, Wan An, Liu Xu, Liu Ji, Yin Zhi 1
History of Ming 《明史》 卷一百九十九 列傳第八十七 李鉞 王憲 胡世寧 李承勛 王以旂 范鏓 王邦瑞 鄭曉 Volume 199 Biographies 87: Li Yue, Wang Xian, Hu Shining, Li Chengxun, Wang Yiqi, Fan Zong, Wang Bangrui, Zheng Xiao 1
History of Ming 《明史》 卷二百三十 列傳第一百十八 蔡時鼎 萬國欽 饒伸 湯顯祖 逯中立 楊恂 姜士昌 馬孟禎 汪若霖 Volume 230 Biographies 118: Cai Shiding, Wan Guoqin, Rao Shen, Tang Xianzu, Lu Zhongli, Yang Xun, Jiang Shichang, Ma Mengzhen, Wang Ruolin 1
History of Song 《宋史》 卷四百三十 列傳第一百八十九 道學四 朱氏門人 黃榦 李燔 張洽 陳淳 李方子 黃灝 Volume 430 Biographies 189: Taoist Scholars 4 - Zhu Shimenren, Huang Gan, Li Fan, Zhang Qia, Chen Chun, Li Fangzi, Huang Hao 1
History of Ming 《明史》 卷一百九十七 列傳第八十五 席書 霍韜 熊浹 黃宗明 黃綰 Volume 197 Biographies 85: Xi Shu, Huo Tao, Xiong Jia, Huang Zongming, Huang Wan 1
History of Song 《宋史》 卷一百八十三 志第一百三十六 食貨下五 Volume 183 Treatises 136: Finance and Economics 2e 1
History of Ming 《明史》 卷二百〇八 列傳第九十六 張芹 汪應軫 蕭鳴鳳 齊之鸞 袁宗儒 許相卿 顧濟 章僑 余珊 韋商臣 黎貫 彭汝實 鄭自璧 戚賢 劉繪 錢薇 洪垣 周思兼 顏鯨 Volume 208 Biographies 96: Zhang Qin, Wang Yingzhen, Xiao Mingfeng, Qi Zhiluan, Yuan Zongru, Xu Xiangqing, Gu Ji, Zhang Qiao, Yu Shan, Wei Shangchen, Li Guan, Peng Rushi, Zheng Zibi, Qi Xian, Liu Hui, Qian Wei, Hong Yuan, Zhou Sijian, Yan Jing 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
倡议修筑 倡議修築 倡議修築 History of Ming 《明史》 卷一百三十七 列傳第二十五 劉三吾 安然 吳伯宗 吳沉 桂彥良 宋訥 趙俶 李叔正 劉崧 羅復仁 孫汝敬 Volume 137 Biographies 25: Liu Sanwu, An Ran, Wu Bozong, Wu Chen, Gui Yanliang, Song Ne, Zhao Chu, Li Shuzheng, Liu Song, Luo Furen, Sun Rujing 2
倡议南 倡議南 徐有貞倡議南遷 History of Ming 《明史》 卷一百六十八 列傳第五十六 陳循 王文 江淵 許彬 陳文 萬安 劉珝 劉吉 尹直 Volume 168 Biographies 56: Chen Xun, Wang Wen, Jiang Yuan, Xu Bin, Chen Wen, Wan An, Liu Xu, Liu Ji, Yin Zhi 2