Chinese Notes
Chinese Notes

景德寺 jǐngdé sì

jǐngdé sì proper noun Jingde Temple
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Chinese Buddhism 中国佛教 , Concept: Temple 寺院
Notes: Located in Ningbo, Zhejiang (FGDB '景德寺'; SH '景德寺')

Contained in

天童山景德寺如净禅师续语录

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷二百八十六 列傳第四十五 魯宗道 薛奎 王曙 蔡齊 Volume 286 Biographies 45: Lu Zongdao, Xue Kui, Wang Shu, Cai Qi 1
History of Song 《宋史》 卷四百六十二 列傳第二百二十一 方技下 賀蘭棲眞 柴通玄 甄棲眞 楚衍 僧志言 僧懷丙 許希 龐安時 錢乙 僧智緣 郭天信 魏漢津 王老志 王仔昔 林靈素 皇甫坦 王克明 莎衣道人 孫守榮 Volume 462 Biographies 221: Medicine and Divination 2 - He Lanqizhen, Chai Tongxuan, Zhen Qizhen, Chu Yan, Seng Zhiyan, Seng Huaibing, Xu Xi, Pang Anshi, Qian Yi, Seng Zhiyuan, Guo Tianxin, Wei Hanjin, Wang Laozhi, Wang Zixi, Lin Lingsu, Huang Futan, Wang Keming, Sha Yidaoren, Sun Shourong 1
History of Jin 《金史》 卷一百十九 列傳第五十七: 粘葛奴申 劉天起 完顏婁室三人大婁室、中婁室、小婁室 烏古論鎬 張天綱 完顏仲德 Volume 119 Biographies 57: Zhange Nushen, Liu Tianqi, WanyanLoushisanrendaloushi, Zhong Loushi, Xiao Loushi, Wu Gu Lungao, Zhang Tiangang, Wanyan Zhongde 1
History of Yuan 《元史》 卷五十  志第三上: 五行一 Volume 50 Treatises 3: Five Elements 1 1