Chinese Notes
Chinese Notes

时代 (時代) shídài

shídài noun age / era / epoch / period
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
Notes: (Sun 2006, loc. 1545)

Contained in

战国时代新石器时代史前时代旧石器时代弥生时代飞鸟时代奈良时代平安时代青铜器时代铁器时代大航海时代石器时代启蒙时代新时代春秋时代黄金时代春秋战国时代划时代三国时代时代性探索时代海权时代封建时代刘宋时代黑暗时代旧时代旧石器时代核时代

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Liang 《梁書》 卷三十五 列傳第二十九 蕭子恪 弟子範 子顯 子雲 Volume 35: Xiao Zike; Xiao Zifan; Xiao Zixian; Xiao Ziyun 2
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷四十二 列傳第三十二 齊高帝諸子上 Volume 42 Biographies 32: Sons of Emperor Gao of Southern Qi 1 2
Book of Sui 《隋書》 卷63 列傳第28 樊子蓋 史祥 元壽 楊義臣 衞玄 劉權 Volume 63 Biographies 28: Fan Zigai, Shi Xiang, Yuan Shou, Yang Yichen, Wei Xuan, Liu Quan 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十三 列傳第六十一: 梁士彥 元諧 虞慶則 元冑 達奚長儒 賀婁子幹 史萬歲 劉方 杜彥 周搖 獨孤楷 乞伏慧 張威 和洪 陰壽 楊義臣 Volume 73 Biographies 61: Liang Shiyan, Yuan Xie, Yu Qingze, Yuan Zhou, Daxi Zhangru, Helou Zigan, Shi Wansui, Liu Fang, Du Yan, Zhou Yao, Du Gukai, Qi Fuhui, Zhang Wei, He Hong, Yin Shou, Yang Yichen 1
Book of Sui 《隋書》 卷65 列傳第30 周羅睺 周法尚 李景 慕容三藏 薛世雄 王仁恭 權武 吐萬緒 董純 趙才 Volume 65 Biographies 30: Zhou Luohou, Zhou Fashang, Li Jing, Murong Sancang, Xue Shixiong, Wang Rengong, Quan Wu, Tu Wanxu, Dong Chun, Zhao Cai 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六十 吳書十五 賀全呂周鍾離傳 Volume 60: Book of Wu 15 - Biographies of He, Quan, Lü, Zhou, and Zhongli 1
Huainanzi 《淮南子》 Notes 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十六 列傳第六十四: 段文振 來護兒 樊子蓋 周羅睺 周法尚 衞玄 劉權 李景 薛世雄 Volume 76 Biographies 64: Duan Wenzhen, Lai Hu'er, Fan Zigai, Zhou Luohou, Zhou Fashang, Wei Xuan, Liu Quan, Li Jing, Xue Shixiong 1
Garden of Stories 《說苑》 Introduction 1
Book of Han 《漢書》 漢書敘例 Preface to the Book of Han 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
时代革 時代革 時代革異 Book of Liang 《梁書》 卷三十五 列傳第二十九 蕭子恪 弟子範 子顯 子雲 Volume 35: Xiao Zike; Xiao Zifan; Xiao Zixian; Xiao Ziyun 4
时代州 時代州 時代州總管李景為漢王將喬鐘葵所圍 Book of Sui 《隋書》 卷63 列傳第28 樊子蓋 史祥 元壽 楊義臣 衞玄 劉權 Volume 63 Biographies 28: Fan Zigai, Shi Xiang, Yuan Shou, Yang Yichen, Wei Xuan, Liu Quan 4
时代宗 時代宗 時代宗為廣平王 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷五十二 列傳第二: 后妃下 Volume 52 Biographies 2: Empresses and Consorts 2 3
时代燮 時代燮 又遣陳時代燮為交阯太守 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四十九 吳書四 劉繇太史慈士燮傳 Volume 49: Book of Wu 4 - Biographies of Liu Yao, Taishi Ci, and Shi Xie 2
陈时代 陳時代 又遣陳時代燮為交阯太守 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四十九 吳書四 劉繇太史慈士燮傳 Volume 49: Book of Wu 4 - Biographies of Liu Yao, Taishi Ci, and Shi Xie 2