Chinese Notes
Chinese Notes

讽 (諷) fěng

fěng verb to satirize / to mock / to recite
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

讽刺讽谏反讽讥讽讽诵嘲讽讽喻

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三百〇四 列傳第六十三 周渭 梁鼎 范正辭 劉師道 王濟 方偕 曹穎叔 劉元瑜 楊告 趙及 劉湜 王彬 仲簡 Volume 304 Biographies 63: Zhou Wei, Liang Ding, Fan Zhengci, Liu Shidao, Wang Ji, Fang Xie, Cao Yingshu, Liu YuanYu, Yang Gao, Zhao Ji, Liu Shi, Wang Bin, Zhong Jian 34
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十六 列傳第一百十六: 元稹 白居易 Volume 166 Biographies 116: Yuan Zhen, Bai Juyi 12
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十四 列傳第一百二十四: 李德裕 Volume 174 Biographies 124: Li Deyu 11
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷六十一 吳世家第一: 楊行密 Volume 61: Hereditary House of Wu 11
History of Jin 《金史》 卷九十  列傳第二十八: 趙元 移剌道本名按 高德基 馬諷 完顏兀不喝 劉徽柔 賈少沖子:益 移剌斡里朵 阿勒根彥忠 張九思 高衎 楊邦基 丁暐仁 Volume 90 Biographies 28: Zhao Yuan, Yiladaobenmingan, Gao Deji, Ma Feng, Wanyanwubuhe, Liu Huirou, Jiashaochong son: Yi, Yilawoliduo, Aleigenyanzhong, Zhang Jiusi, Gao Kan, Yang Bangji, Ding Weiren 9
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百八十   列傳第一百零五 李德裕 Volume 180 Biographies 105: Li Deyu 9
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十六 郭陳列傳 Volume 46: Biographies of Guo, Chen 8
History of Song 《宋史》 卷四百四十二 列傳第二百〇一 文苑四 穆脩 石延年劉潛 蕭貫 蘇舜欽 尹源 黃亢 黃鑑 楊蟠 顏太初 郭忠恕 Volume 442 Biographies 201: Literature 4 - Mu Xiu, Shi Yannianliuqian, Xiao Guan, Su Shunqin, Yin Yuan, Huang Kang, Huang Jian, Yang Pan, Yan Taichu, Guo Zhongshu 8
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷四十一 雜傳第二十九: 盧光稠 譚全播 雷滿 鍾傳 趙匡凝 Volume 41 Miscellaneous Biographies 21: Lu Guangchou, Tan Quanbo, Lei Man, Zhong Chuan, Zhao Kuangning 7
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百九十   列傳第一百十五 三劉成杜鍾張王 Volume 190 Biographies 115: Three Liu's, Cheng, Du, Zhong, Zhang, Wang 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
魏讽 魏諷 相國鍾繇坐西曹掾魏諷反免 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷一 魏書一 武帝紀 Volume 1: Book of Wei 1 - Annals of Emperor Wu 19
讽议 諷議 諷議左右 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十九 張衡列傳 Volume 59: Biography of Zhang Heng 8
讽谋反 諷謀反 坐與魏諷謀反誅 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷八 魏書八 二公孫陶四張傳 Volume 8: Book of Wei 8 - Biographies of the two Gongsuns, Tao, and the four Zhangs 5
祝讽 祝諷 尚書令祝諷 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十六 郭陳列傳 Volume 46: Biographies of Guo, Chen 5
讽等 諷等 諷等不識大典 Book of Later Han 《後漢書》 卷十五 李王鄧來列傳 Volume 15: Biographies of Li, Wang, Deng, Lai 5
祋讽 祋諷 歷乃要結光祿勛祋諷 Book of Later Han 《後漢書》 卷十五 李王鄧來列傳 Volume 15: Biographies of Li, Wang, Deng, Lai 4
讽帝 諷帝 以諷帝 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十四 魏書十四 程郭董劉蔣劉傳 Volume 14: Book of Wei 14 - Biographies of Cheng, Dong, Guo, Liu, Jiang, and Liu 4
讽旨 諷旨 皆承諷旨傅致其事 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十五 章帝八王傳 Volume 55: Biographies of Eight Princes of Emperor Zhang 4
后讽 後諷 竇後諷掖庭令誣奏前事 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十五 章帝八王傳 Volume 55: Biographies of Eight Princes of Emperor Zhang 4
讽反 諷反 相國鍾繇坐西曹掾魏諷反免 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷一 魏書一 武帝紀 Volume 1: Book of Wei 1 - Annals of Emperor Wu 4