Chinese Notes
Chinese Notes

得名 démíng

démíng verb to be named / to become famous
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷三九 補列傳第三一 崔季舒 祖珽 Volume 39 Biographies 31: Cui Jishu; Zu Ting 4
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十七 列傳第三十五: 袁翻 陽尼 賈思伯 祖瑩 Volume 47 Biographies 35: Yuan Fan, Yang Ni, Jiao Sibo, Zu Ying 3
Records of the Grand Historian 《史記》 《龜策列傳》 Biographies of Diviners 3
Book of Wei 《魏書》 卷106下 地形志二下 Volume 106c Treatise 2: Terrain 3 2
History of Song 《宋史》 卷一百三十八 志第九十一 樂十三 Volume 138 Treatises 91: Music 13 2
Book of Later Han 《後漢書》 第二十二 郡國四 青州 荊州 揚州 Volume 112: Commanderies and States Part Three 2
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百九十三  列傳第一百十八 忠義下 Volume 193 Biographies 118: Loyalty and Righteousness 3 2
History of Ming 《明史》 卷二百八十二 列傳第一百七十 儒林一 Volume 282 Biographies 170: Confucian Scholars 1 2
Daode Jing 《道德經》 Daode Jing 《道德經》 2
Book of Jin 《晉書》 卷四十五 列傳第十五 劉毅 和嶠 武陔 任愷 崔洪 郭奕 侯史光 何攀 Volume 45 Biographies 15: Liu Yi; Cheng Wei; He Jiao; Wu Gai; Ren Kai; Cui Hong; Guo Yi; Hou Shiguang; He Pan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
得名誉 得名譽 甚得名譽 Book of Han 《漢書》 卷五十四 李廣蘇建傳 Volume 54: Li Guang and Su Jian 19
水得名 水得名 因冥水得名 Book of Wei 《魏書》 卷43 嚴棱 毛修之 唐和 劉休賓 房法夀 Volume 43: Yan Leng, Mao Xiuzhi, Tang He, Liu Xiubin, Fang Fashou 4
不可得名 不可得名 動而無名不可得名也 Canon of Supreme Mystery 《太玄經》 Full Text 4
得名田 得名田 列侯得名田國中 Book of Han 《漢書》 卷十一 哀帝紀 Volume 11: Annals of Emperor Ai 3
盛得名 盛得名 鄉人李觌等盛得名誉 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十五 魏書十五 劉司馬梁張溫賈傳 Volume 15: Book of Wei 15 - Biographies of Liu, Sima, Liang, Zhang, Wen, and Jia 3
多得名 多得名 多得名流 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十八 列傳第一百二十八: 趙隱 張裼 李蔚 崔彥昭 鄭畋 盧攜 王徽 Volume 178 Biographies 128: Zhao Yin, Zhang Ti, Li Yu, Cui Yanzhao, Zheng Tian, Lu Xie, Wang Hui 3
得名儒 得名儒 宜得名儒 Book of Later Han 《後漢書》 卷七十九下 儒林列傳 Volume 79b: Biographies of Confucian Scholars 2 3
得名龟 得名龜 能得名龜者 Records of the Grand Historian 《史記》 《龜策列傳》 Biographies of Diviners 3
得名闻 得名聞 既得名聞於上 History of Song 《宋史》 卷三百四十七 列傳第一百〇六 孫鼛 吳時 李昭玘 吳師禮 王漢之 黃廉 朱服 張舜民 盛陶 章衡 顏復 孫升 韓川 龔鼎臣 鄭穆 席旦 喬執中 Volume 347 Biographies 106: Sun Gao, Wu Shi, Li Zhaoqi, Wu Shili, Wang Hanzhi, Huang Lian, Zhu Fu, Zhang Shunmin, Cheng Tao, Zhang Heng, Yan Fu, Sun Sheng, Han Chuan, Gong Dingchen, Zheng Mu, Xi Dan, Qiao Zhizhong 3
得名士 得名士 思得名士以主張之 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百三十六 僭偽列傳三: 王建 孟知祥 Volume 136: Biographies of Usurpers 3 - Wang Jian, Meng Zhixiang 3